Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Specjalista ds. Świadczeń Wychowawczych


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TUŁOWICACH,

UL.ŚWIERCZEWSKIEGO 8, 49-130 TUŁOWICE

OGŁASZA OTWARTY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

SPECJALISTA DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH- 1 ETAT

 

1. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202) z późn. zm.);
 3. pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 4.  niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. wymagany minimum 3 letni staż pracy w świadczeniach rodzinnych,
 6. kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu: ustawy z dnia 11 luty 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195 ), rozporządzenia MRPiPS w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego z dnia 18 luty 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 214) ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm),  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016r. poz. 23),
 7. nieposzlakowana opinia,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: wysoka kultura osobista, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność korzystania z przepisów prawa,
 2. biegła znajomość obsługi sprzętu komputerowego w środowisku Windows, w szczególności oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń, planowanie zapotrzebowania na środki finansowe,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji, przygotowywanie projektów decyzji, sporządzanie projektów zaświadczeń,

3) sporządzanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

4) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,

5) przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń,

6) inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach. 

4. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. kserokopia świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie i staż pracy,

7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8. oświadczenie o stanie zdrowia,

9.kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach przy            
ul. Świerczewskiego 8.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. 

Wymiar czasu pracy: praca na pełny etat.

Wynagrodzenie: ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014, poz. 1786 ) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie OPS-u lub  pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach 49-130 Tułowice
ul. Świerczewskiego 8  w zamkniętej kopercie  z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do dnia 21 marca 2016 r. do godz. 16.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Osoby, których aplikacje przejdą pozytywnie proces weryfikacji formalnej, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w terminie  23 marca 2016 r. Planowane zatrudnienie - od  
01 kwietnia 2016 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.opstulowice.bip.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 774600673.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia ]1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ) oraz Ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)”.

Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu.

 • Kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji ( do pobrania)
 • Oświadczenie ( do pobrania)

PDFKwestionariusz osobowy.pdf


PDFOświadczenie kandydata.pdf


PDFInformacja o kandydatach.pdf