Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalista do spraw płac i ewidencji finansowo – księgowych


Załącznik
do zarządzenia nr 2/2012
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 30 stycznia 2012r.


Wójt Gminy Tułowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice
 
1. Stanowisko pracy:
Specjalista do spraw płac i ewidencji finansowo – księgowych w referacie budżetu i finansów w Urzędzie Gminy w Tułowicach – 1 etat
2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1)  obywatelstwo polskie,
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie średnie lub wyższe potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zadań stosownie do opisu  stanowiska,
6)  doświadczenie zawodowe min. 3 lata na stanowisku o podobnym charakterze (płace i ZUS),
7) umiejętność obsługi programów komputerowych zakupionych na potrzeby Urzędu, a w szczególności: Płatnik,, programów finansowo – księgowych,
8) umiejętność sporządzania sprawozdań GUS,
9) znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania  środkami ZFŚS,
10) znajomość zagadnień z zakresu gospodarowania mieniem.
11) Znajomość przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych
3. Wymagania dodatkowe  (– )
4. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) Sporządzanie list płac i pozostałych list wynikających z zawartych umów,
2) Prowadzenie całości dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń pracownikom,
3) Dokonywanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i PFRON oraz sporządzanie deklaracji,
4) Sporządzanie sprawozdań do GUS,
5) Prowadzenie ksiąg analitycznych wyposażenia oraz środków trwałych,
6) Sporządzanie dokumentacji OT i PT związanych z rozliczaniem inwestycji,
7) Prowadzenie dokumentacji i korespondencji w zakresie rozliczeń z kontrahentami,
8) Bieżące i terminowe przekazywanie dotacji,
9) Bieżące rozliczenia z Urzędem Wojewódzkim dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej,
10) prawidłowe przygotowanie dokumentacji do zapłaty oraz sprawdzania jej pod względem rachunkowym,
11) rozliczanie inwentaryzacji wyposażenia oraz środków trwałych,
12) prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczącej gospodarowania ZFŚS.
5. Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie, (list motywacyjny),
2) życiorys (CV),
3) kopie dokumentów poświadczające wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4) kwestionariusz osobowy,
5) oświadczenie o niekaralności ,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
8) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV z numerem telefonu do kontaktu, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych
( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)
7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1 , 49-130 Tułowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem : “Nabór na stanowisko specjalisty w referacie budżetu i finansów“ do dnia 13 lutego 2012 r. do godz. 10 ( decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
                                                                 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
 ( www.bip.tulowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tułowicach.


PDFInformacja o kandydatach - Specjalista do spraw płac.pdf


PDFInformacja o wynikach.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2012
  przez: Sekretarz Gminy - Joanna Patrys
 • opublikowano:
  31-01-2012 14:04
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  16-01-2015 15:04
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Tułowice
  odwiedzin: 6032
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×