Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XXIII Rady Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 117.pdf

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2016 roku


PDFUchwała nr 116.pdf

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2015 r.


PDFUchwała nr 115.pdf

w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów


PDFUchwała nr 114.pdf

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2015 r.


PDFUchwała nr 113.pdf

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów


PDFUchwała nr 112.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.


PDFUchwała nr 111.pdf

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu na dofinansowanie zadania pn. Remont chodnika w ciągu ul. Opolskiej w Tułowicach – droga powiatowa Nr 1513 O Skarbiszowice-Tułowice


PDFUchwała nr 110.pdf

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tułowice