Przejdź do treści strony WCAG

Informatyk w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach

 

 

DYREKTOR GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TUŁOWICACH

UL.ŚWIERCZEWSKIEGO 21-21 A ; 49-130 TUŁOWICE

 

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

INFORMATYK

wymiar etatu: 1/2

rodzaj umowy: umowa o pracę

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie strony internetowej szkoły

 • administrowanie siecią komputerową szkoły

 • obsługa techniczna i zabezpieczenie sprzętu komputerowego, multimedialnego i audiowizualnego

 • konserwacja okresowa i przeglądy

 • usuwanie awarii, usuwanie błędów z oprogramowania, baz danych itd. bez względu na sposób ich powstania , szybką wymianę uszkodzonych elementów, których koszt pokryje właściciel sprzętu, ewentualnie gwarant

 • instalowanie nowego sprzętu komputerowego

 • instalowanie nowego oprogramowania, konfigurowanie połączeń z Internetem oraz udzielanie pomocy pracownikom szkoły w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obsługi programów, zabezpieczaniu danych i innych problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i multimedialnego

 • zabezpieczenie sieci, zabezpieczenie systemów, aplikacji, baz danych oraz archiwizacja

 • kontrola antywirusowa

 • dokonywanie koniecznych zakupów w ramach pełnionych obowiązków w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Praca w budynku Gminnego Zespołu Szkół w w Tułowicach Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek wyposażony w podjazd,brak podjazdów i wind wewnątrz budynku - uniemożliwia to poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i częstym przemieszczaniem się po terenie szkoły.

Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • obywatelstwo polskie

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatycznym (ukończone jednolite studia magisterskie, uzupełniające studia magisterskie z zakresu informatyki lub studia podyplomowe z zakresie informatyki)

 • umiejętność tworzenia i prowadzenia stron internetowych

 • bardzo dobra znajomość oprogramowania biurowego MICROSOFT OFFICE oraz OPENOFFICE

 • znajomość obsługi systemów operacyjnych z rodziny WINDOWS, systemów informatycznych do obsługi zagadnień finansowo – księgowych sekretariatu oraz kadr

 • znajomość obsługi serwerów opartych o WINDOWS SERVER

 • podstawowa znajomość sieci komputerowych kablowych i bezprzewodowych

 

Wymagania dodatkowe

 • odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność i umiejętności organizacyjne.

Dodatkowe Informacje:

 • o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie

 • aplikacje, które wpłyną po terminie wskazanym nie będą rozpatrywane

 • dodatkowe informacje po nr tel 77600133

 • data ogłoszenia konkursu 02-02-2012r.

 • nawiązanie umowy o pracę od 01-03-2012r.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

 • podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do Sekretariatu w Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20.02.2012 r. na adres:

 

Gminny Zespół Szkół w Tułowicach

ul. Świerczewskiego 21-21a

49-130 Tułowice

 

z dopiskiem konkurs na Informatyka

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 20.02.2012 r.