Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XXVIII Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie zmian w budżetu Gminy Tułowice na 2016 r.


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.


PDFUchwała nr 7.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie powołania Komitetu honorowego na rzecz uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącymi nadania miejscowości Tułowice statusu miasta


PDFUchwała nr 10.pdf

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa


PDFUchwała nr 11.pdf

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki


PDFUchwała nr 12.pdf

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice


PDFUchwała nr 13.pdf

w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Proszków do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków


PDFUchwała nr 14.pdf

w sprawie dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne


PDFUchwała nr 15.pdf

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


PDFUchwała nr 16.pdf

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice w rejonie cmentarzy zlokalizowanych we wsi Tułowice


PDFUchwała nr 17.pdf

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2017 rok