Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw w Tułowicach przy ul. Gen. Świerczewskiego


Tułowice: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw w Tułowicach przy ul. Gen. Świerczewskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice, krajowy numer identyfikacyjny 53141330800000, ul. ul. Szkolna  1, 49130   Tułowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 600 143, e-mail tulowice@tulowice.pl, faks 774 600 474.
Adres strony internetowej (URL): www.tulowice.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
bip.tulowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
wyłącznie w formie papierowej
Adres:
49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw w Tułowicach przy ul. Gen. Świerczewskiego
Numer referencyjny: IB.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw w Tułowicach przy ul. Gen. Świerczewskiego". Zamówienie obejmuje wykonanie : a) naprawy ubytków ścian, posadzki i płyty przekrywającej w zbiornikach retencyjnych – szt. 2– zbiorniki jednoprzestrzenne, zagłębione w gruncie, o średnicy wewnętrznej 11.5 m, kubatura 665,9 m3, b) montaż nowych podestów roboczych w zbiornikach, drabinki wewnątrz zbiorników, c) budowę nowych nadbudów na płytach przykrywających, d) wykonanie nowej skarpy wraz ze schodami terenowymi, e) wykonanie nowej komory zasuw o konstrukcji żelbetowej o pow. 14.2 m2, kubatura 42,4 m3, f) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w pomieszczeniach sprężarki, pompowni i warsztatu, g) remont warsztatu, pomieszczenia sprężarki i pompowni o pow. 97,6 m2 h) prace budowlane i wykończeniowe, i) roboty instalacyjne elektryczne, j) rurociągi technologiczne obsługujące zbiorniki retencyjne, k) komora zasuw, l) orurowanie i armatura w zbiornikach retencyjnych, m) zestaw pompowy zasilający sieć wodociągową, o maksymalnej wydajności pomp podstawowych 258 m3/godz. n) rurociąg wody do płukania filtrów, o) sprężarkownia. Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uwzględnić konieczność wykonywania prac w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody. Związana z tym jest m.in. konieczność wykonywania remontów zbiorników retencyjnych osobno, pozostawiając możliwość ciągłego użytkowania przynajmniej jednego z nich. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa. 3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą być niższe od przyjętych w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane 45231300-8 Roboty budowlane z zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45314310-7 Układanie kabli 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 5. Zamawiający na podstawie art.29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, wymaganie zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy zarówno osób wykonujących tzw. prace fizyczne, jak i operatorów sprzętu i maszyn: a)wykonywanie robót w zakresie technologii SUW i robót budowlanych; b)wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan; c)wykonywanie robót w zakresie modernizacji zbiorników; d)wykonywanie robót w zakresie robót instalacyjnych: e)wykonywanie robót w zakresie rozdzielnic; Powyższy wymóg nie dotyczy osób wykonujących obsługę geodezyjną inwestycji oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót, inspektorów nadzoru. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 6. W celu udokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca składa oświadczenie, że znana jest mu treść art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych i spełnia w tym zakresie wymogi stawiane przez Zamawiającego w rozdziale III pkt 5 SIWZ, tj. zatrudnienia na umowę o pracę osoby wskazane powyżej. Oświadczenie to Wykonawca przedkłada Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczącej wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w pkt.5 a Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób spełniających wyżej wymienione wymagania. 8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów, o których mowa powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę. 9. Wszelkie użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, o których mowa w art.29 ust 3 ustawy Pzp, służą jedynie określeniu cech technicznych i jakościowych materiałów w celu uzyskania pożądanego standardu wykonania oraz określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w opisie przedmiotu zamówienia dla danych rozwiązań; nie są one wskazaniem producenta. Jeżeli Wykonawca składający ofertę zaoferuje rozwiązania równoważne, to na Wykonawcy spoczywa obowiązek (ciężar dowodu) wykazania równoważności poprzez złożenie w ofercie odpowiednich dokumentów potwierdzających tą równoważność. 10.Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 11. Szczegółowy zakres i przedmiot zamówienia opisuje następująca dokumentacja: - Projektach budowlano-wykonawczych, - Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - pomocniczo przedmiar robót stanowiącej załącznik do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45231300-8, 45300000-0, 45252210-3, 45310000-3, 45311100-1, 45314310-7, 45315300-1, 45317000-2, 45317300-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 120

II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie w zakresie robót budowlanych dotyczące modernizacji obiektów takich jak oczyszczalnia ścieków, stacja uzdatniania wody, zbiorników wody pitnej o wartości co najmniej 1.000.000 zł. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia kierownikami budowy i robót posiadającymi wymagane uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wchodzącymi w zakres zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ). 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, dotyczącej otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). 2.Zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia (wg załącznika nr 7 do SIWZ). 3. Od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej w pkt.3),4)i 5) 4.Stosownego pełnomocnictwa (oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię) lub dokumentu, z którego będzie wynikło upoważnienie do podpisania oferty. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzieleniu zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 6.Dowód wniesienia wadium
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25.000zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1.pieniądzu, 3.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym ,ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3. gwarancjach bankowych; 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240). 4.Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Tułowice. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Gminy Tułowice - Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 z oznaczeniem: Wadium –„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw w Tułowicach przy ul. Gen. Świerczewskiego"nr referencyjny IB.271.2.2017. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). 7. Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium –„Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw w Tułowicach przy ul. Gen. Świerczewskiego"nr referencyjny IB.271.2.2017 8. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą. 9. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60.00
Okres gwarancji 30.00
Skrócenie terminu wykonania 10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają zmiany umowy w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp oraz w przypadkach: 1) przedłużenia terminu realizacji umowy w razie wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót (deszcz, śnieg itp), jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych okoliczności. Fakt ten musi zostać potwierdzony i zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu, 2) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 3) opóźnień z przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 4) zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzania zmian, mających wpływ na realizację umowy, 5) uzasadnionej zmianie technologii lub wykonania robót zamiennych na skutek zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy : a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, z powodu braku wiedzy Zamawiającego o jego istnieniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej zadania, pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności, b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków, d) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, których nie dało się przewidzieć pomimo należytej staranności, e) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia lub uszkodzenia, a wymagające naprawy, 6) zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą w zakresie oznaczenia stron, 7) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 Pzp, 8) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 P.b., polegającej na zmianie rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 9) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.b) ustawy p.b., polegającej na możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 10) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nieodstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 P.b. i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy p.b., spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy p.b. nieskutkującej podwyższeniem wynagrodzenia wykonawcy. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/04/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 24.03.2017.

PDFSIWZ.pdf


PDFProjekt umowy.pdf


DOCZałączniki.doc


Branża architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana:


Projekt wykonawczy:

PDFProjekt planu zagospodarownia terenu.pdf

PDFProjekt przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody i zbiorników retencyjnych wraz z budową komory zasuw.pdf

PDFRysunki.pdf


Specyfikacje techniczne:

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - ST-0 wymagania ogólne.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - SST-1.pdf


Przedmiary:

PDFPrzedmiar SUW - architektura i konstrukcja.pdf

ATHPrzedmiar SUW - architektura i konstrukcja.ath


Branża elektryczna:


Projekt wykonawczy:

PDFPlan zagospodarowania terenu.pdf

PDFProjekt wykonawczy.pdf

PDFBudynek SUW - instalacja elektryczna.pdf

PDFRysunki.pdf


Specyfikacje techniczne:

PDFSpecyfikacja techniczna - roboty elektryczna.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - ST-00-3.pdf


Przedmiary:

PDFPrzedmiar SUW - branża elektryczna.pdf

ATHPrzedmiar SUW - branża elektryczna.ath


Branża sanitarna:


Projekt wykonawczy:

PDFProjekt wykonawczy - SUW Tułowice branża sanitarna.pdf

PDFRysunki.pdf


Specyfikacje techniczne:

PDFSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - SST-2.pdf


Przedmiary:

PDFPrzedmiar SUW - branża sanitarna.pdf

ATHPrzedmiar SUW - branża sanitarna.ath


PDFOdpowiedzi na pytania nr 1.pdf

PDF1.3.RPR.pdf

PDF2.3.RPR.pdf

PDF3.3.RPR.pdf


PDFZmiana treści SIWZ.pdf


PDFOdpowiedzi na pytania nr 2.pdf


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf