Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych


Wójt Gminy Tułowice
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych
(umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)
w Urzędzie Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

 

1. Wymagania niezbędne:

    1)  posiadać  obywatelstwo  polskie  z  zastrzeżeniem  art.  11  ust.  2  i  3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach  samorządowych   (tj.  Dz. U. z 2016 r. poz. 902 );

   2)  posiadać   pełną  zdolność   do  czynności  prawnych   oraz  korzystać  z  pełni  praw  publicznych;

   3)  posiadać  wykształcenie  wyższe  o  kierunku:  prawo,  administracja, ekonomia, zarządzanie oraz co najmniej 3 letni staż pracy.

   4)  posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

   5)  cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

   6)  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

2. Wymagania dodatkowe:

2.1.Predyspozycje osobowościowe

 1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 2. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

2.2. Umiejętności zawodowe:

 • znajomość przepisów:
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych,
 • ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • przepisów instrukcji kancelaryjnej,
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych  przewidzianych do realizacji przez Urząd Gminy  lub publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12 miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień.
 2. Prowadzenie postępowań  o  udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie  prawo zamówień publicznych  zgodnie z przepisami cytowanej ustawy oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego  itp., a w szczególności:
 • przygotowanie dokumentów celem ogłaszania przetargów,
 • ogłaszanie przetargów,
 • sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 • udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,
 • udział w pracach Komisji Przetargowej oraz merytoryczna obsługa tej Komisji,
 • sporządzanie protokołów postępowania o zamówienia publiczne.
 1. Dokonywanie zamówień z wolnej ręki, zlecanych przez Wójta Gminy, Sekretarza.
 2. Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych.
 3. Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.
 4. Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy.
 5. Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska organizacyjne Urzędu
  w zakresie udzielania zamówień publicznych w trybie „zapytania o cenę” i „z wolnej ręki” oraz postępowań udzielania zamówień  zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie w wnioskiem do Referatu Księgowości.
 7. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 8. Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień  publicznych.
 9. Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.
 10. Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

4. Warunki pracy na stanowisku :

Stanowisko  związane z pracą przy monitorze ekranowym, użytkowaniem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej,  kontaktem   bezpośrednim  i   telefonicznym   z  interesantem,  przemieszczaniem  się  wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy.

5.Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu;
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub

       umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds.zamówień publicznych;
 2. kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać  z  uprawnienia, o którym  mowa  w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, albowiem w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Gminy Tułowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób Niepełnosprawnych jest niższy  niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone w Sekretariacie Urzędu Gminy Tułowice (pokój nr 18  ) lub doręczone listownie w terminie do dnia 26.05.2017r. pod adresem: Urząd Gminy Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. zamówień publicznych".

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Tułowice.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy  Tułowice w dniu 29.05. 2017r.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Kwalifikacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774600143, 774600154, 774600472, 774600473.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl