Przejdź do treści strony WCAG

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach


Wójt Gminy Tułowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach, ul. Generała Świerczewskiego 21.

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U.z 2009r. Nr 184, poz.1436 z późn.zm.).

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach, poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

2)   życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)   stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

a)   stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo

b)   stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

4)   oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

5)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)   oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

7)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.),

9)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.),

10) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach.

3.   Oferty w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i nr telefonu do kontaktu oraz dopiskiem „Konkurs na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach” w terminie do dnia 8 czerwca 2017 r. do godz.15.00 należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.

4.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tułowice.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na wskazany przez kandydata nr telefonu do kontaktu.


PDFZarządzenie nr 219 z dnia 23.05.2017 r.pdf

      w sprawie zmiany Zarządzenia nr 215/2017 Wójta Gminy Tułowice z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach


Sprostowanie: w treści ogłoszenia o konkursie w wyniku omyłki pisarskiej pojawiły się nieścisłości w numeracji, co nie miało wpływu na zakres wymaganych dokumentów.

W pkt 2 ppkt 1 ogłoszenia o konkursie omyłkowo znalazła się treść ppkt 2, tj.” poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata” - ta treść powinna natomiast mieć nazwę ppkt 2.

Kolejne ppkt przyjmują numerację: z ppkt 2 na 3, ppkt 3 na 4, ppkt 4 na 5 i dalej analogicznie - aż do końca pkt 2 ogłoszenia.

W pkt 2 ppkt 3 (omyłkowo określonym w ogłoszeniu jako ppkt 2), litery otrzymują kolejno brzmienie z:  „a, a, b” na: „a, b, c”.


PDFZarządzenie nr 229 z dnia 28.06.2017 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Tułowicach