Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Kierownika Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków


       Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z dnia 2016.06.24 ) oraz Zarządzenia Nr 1/08/2017 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. Ogłasza nabór na stanowisko – KIEROWNIK STACJI UZDATNIANIA WODY i OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

I. Nazwa i Adres jednostki:

ZGKiM w Tułowicach , ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice

II. Określenie stanowiska pracy:

1. Kierownik Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków w Tułowicach – zatrudnienie w ZGKiM w Tułowicach na podstawie umowy o pracę,
2. Miejsce wykonywania pracy: Stacja Uzdatniania Wody – budynek zlokalizowany w Tułowicach przy ul. Świerczewskiego, bez podjazdu, niedostosowany do wózków inwalidzkich, biuro zlokalizowane na piętrze, brak windy osobowej
3. Stanowisko pracy: związane z pracą na komputerze oraz częstym przemieszczaniem się w wewnątrz i na zewnątrz budynków Stacji SUW i obiektach Oczyszczalni Ścieków (w tym przepompownie ścieków zlokalizowane na terenie gminy), a także częstymi wyjazdami w teren Gminy Tułowice w zależności od potrzeb i/lub wynikłych awarii; kontakty bezpośrednie i telefoniczne z petentami
4. Wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1. Wymagania niezbędne

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
f) co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
g) co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub podobnym stanowisku wymagającym odpowiedzialności związanej z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem pracą grupy osób,
h) wykształcenie wyższe techniczne o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami,
i) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:
- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków, a także rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
- Prawo pracy oraz przepisów bhp,
- Prawo o ochronie środowiska,
- Prawo wodne,
- Prawo budowlane.

2. Wymagania dodatkowe

a) wykształcenie o kierunku: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, instalacje i urządzenia sanitarne lub inne pokrewne, budownictwo,
b) doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
c) znajomość technologii produkcji wody oraz technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni mechaniczno – biologicznej,
d) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
e) umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych,
f) umiejętność czytania map geodezyjnych,
g) ważne prawo jazdy kat. B lub wyższe,
h) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
i) znajomość topografii Gminy Tułowice,
j) umiejętności organizacyjno – menedżerskie, takie jak: umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,
k) umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań,
l) umiejętność rozwiązywania problemów i inicjowania rozwiązań,
m) dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z Internetu,
n) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
o) samodzielność, sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
p) odporność na stres,
q) dyspozycyjność i punktualność oraz umiejętność skutecznego komunikowania się,
r) wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich.

IV. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

a) pełnienie funkcji kierownika na obiektach Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i Oczyszczalni Ścieków (OŚ),
b) utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z produkcją wody oraz sieci wodociągowych i studni poboru wody,
c) utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczenie wszystkich urządzeń związanych z oczyszczaniem ścieków oraz sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków,
d) utrzymanie w sprawności technicznej i zabezpieczenie kotłowni gazowych i wewnętrznych sieci gazowych,
e) uzgadnianie projektów sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych (wod-kan),
f) nadzór nad sprawami związanymi z wydawaniem warunków technicznych na podłączenie do sieci wod-kan oraz dokonywanie sprawdzeń poprawności i zgodności z warunkami technicznymi, nowych i remontowanych przyłączy wod-kan,
g) przyjmowanie zgłoszeń awarii wod-kan oraz nadzór przy usuwaniu awarii sieci i przyłączy wod-kan,
h) nadzór i bieżąca kontrola procesów technologicznych: uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz ich jakości i ilości,
i) współpraca z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w zakresie utrzymania SUW i OŚ, a także w temacie badań wody i ścieków,
j) odpowiedzialność za preparaty chemiczne stosowane przy uzdatnianiu wody,
k) ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności za sprawność funkcjonowania gminnych wodociągów i sieci kanalizacyjnych,
l) planowanie zadań i remontów na obiektach wod-kan oraz ich realizacja i rozliczanie poniesionych nakładów,
m) odpowiedzialność za stan i kompletność dokumentacji technicznej realizowanych zadań,
n) organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników;
o) nadzór w zakresie BHP przy wykonywaniu zadań przez podległych pracowników,
p) sporządzanie kart pracy podległych pracowników, ustalanie harmonogramów czasu pracy pracowników,
q) sprawozdawczość z działalności,
r) odpowiedzialność za dokonywanie odczytów wskazań wodomierzy na terenie gminy Tułowice,
s) nadzór nad powierzonym mieniem,
t) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

V. Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1;
d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy, a w przypadku prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – kserokopie dokumentów potwierdzających jej wykonywanie,
f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu,
g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – załącznik nr 2,
h) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2,
i) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków – załącznik nr 2,
j) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącz. nr 3,
k) posiadane referencje,
l) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28.08.2017 r. do godz. 09:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko pracy – Kierownik Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków"
Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 28.08.2017r. o godz. 10:00.

VII. Dodatkowe informacje, zasady rekrutacji.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.
Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, spełniający wymagania zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w ciągu 3 dni, licząc od dnia otwarcia ofert. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni telefonicznie (proszę o podanie nr telefonu kontaktowego).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tulowice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 00 114.


PDFZałącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.pdf


PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenia.pdf


PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenia o ochronie danych.pdf


PDFInformacja o kandydatach.pdf