Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XLI Rady Gminy Tułowice - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r.


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIX/207/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i publiczne gimnazjum w Publiczną Szkołę Podstawową w Tułowicach


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej