Przejdź do treści strony WCAG

II Nabór na stanowisko Kierownik Grupy Remontowo - Porządkowej


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z dnia 2016.06.24 ) oraz Zarządzenia Nr 1/02/2018 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 12 lutego 2018 r.

Ogłasza drugi nabór na wolne stanowisko –

KIEROWNIK GRUPY REMONTOWO - PORZĄDKOWEJ

I. Nazwa i adres jednostki:

ZGKiM w Tułowicach , ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice

II. Określenie stanowiska pracy:

 1. Kierownik Grupy Remontowo - Porządkowej – zatrudnienie w ZGKiM w Tułowicach na podstawie umowy o pracę,
 2. Miejsce wykonywania pracy: budynek administracyjny ZGKiM – budynek zlokalizowany w Tułowicach przy ul. Kościuszki 13, biuro zlokalizowane na parterze
 3. stanowisko pracy: związane z pracą na komputerze oraz częstym przemieszczaniem się w wewnątrz i na zewnątrz obiektów komunalnych, a także częstymi wyjazdami w teren Gminy Tułowice w zależności od potrzeb i/lub wynikłych awarii; kontakty bezpośrednie i telefoniczne z petentami
 4. wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 1. Wymagania niezbędne
  • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  • o najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
  • co najmniej 1 rok stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub podobnym stanowisku wymagającym odpowiedzialności związanej z decyzyjnością w zakresie realizowanych zadań oraz zarządzaniem pracą grupy osób,
  • wykształcenie wyższe techniczne o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami,
  • umiejętność kalkulacji wartości robót budowlanych/remontowych,
  • znajomość przepisów Prawa budowlanego
  • znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,

- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,

- o własności lokali, o gospodarce komunalnej,

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Prawo pracy oraz przepisów bhp,

- Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Wymagania dodatkowe
  • wykształcenie o kierunku ogólnobudowlanym lub inne pokrewne,
  • umiejętności organizacyjno – menedżerskie, takie jak: umiejętność planowania, organizowania i nadzorowania pracy oraz kierowania zespołem,
  • uprawnienia ogólnobudowlane,
  • znajomość programu do kosztorysowania (np.: Norma Pro),
  • doświadczenie praktyczne w: kierowaniu robotami ogólnobudowlanymi, przygotowywaniu remontów budowlanych,
  • umiejętność czytania map geodezyjnych,
  • ważne prawo jazdy kat. B lub wyższe,
  • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • znajomość topografii Gminy Tułowice,
  • umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań,
  • dobra umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office i korzystania z Internetu,
  • umiejętność korzystania z urządzeń biurowych (skaner, ksero),
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • samodzielność, sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
  • odporność na stres,
  • dyspozycyjność i punktualność oraz umiejętność skutecznego komunikowania się,
  • wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich.

IV. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

 • prowadzenie spraw związanych z należytym utrzymaniem stanu technicznego budynków i lokali komunalnych oraz ponoszenie bezpośredniej odpowiedzialności za ich stan techniczny,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynków, będących w zarządzie ZGKiM oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich stan i kompletność,
 • planowanie zadań i remontów na obiektach zarządzanych przez ZGKiM oraz ich realizacja i rozliczanie poniesionych nakładów, a także przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek technicznych i awarii na tych obiektach,
 • nadzorowanie realizowanych zadań zleconych zewnętrznym wykonawcom,
 • w razie potrzeby uzgadnianie i weryfikacja dokumentacji projektowej oraz sporządzanie pism niezbędnych do przeprowadzenia prac,
 • udział w odbiorach technicznych robót,
 • nadzorowanie prac związanych z zagospodarowaniem placów i skwerów oraz utrzymanie ich w należytym stanie,
 • odpowiedzialność za utrzymanie w należytym stanie czystości dróg i chodników będących własnością Gminy,
 • odpowiedzialność za odśnieżanie dróg gminnych i chodników,
 • sporządzanie kalkulacji za usługi porządkowe i remontowe prowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego i na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
 • organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników, w tym także sporządzanie kart pracy oraz ustalanie harmonogramów czasu pracy i urlopów,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP podległych pracowników,
 • ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu,
 • sprawozdawczość z działalności,
 • nadzór nad powierzonym mieniem,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

V. Wymagane dokumenty

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1;
 • kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy, a w przypadku prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – kserokopie dokumentów potwierdzających jej wykonywanie,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – załącznik nr 2,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2,
 • podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Kierownika Grupy Remontowo – Porządkowej – załącznik nr 2,
 • podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącz. nr 3,
 • posiadane referencje,
 • serokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób  zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 07.03.2018 r. do godz. 09:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: Kierownik Grupy Remontowo - Porządkowej"

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 07.03.2018 r. o godz. 12:00.

VII. Dodatkowe informacje, zasady rekrutacji.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaproszeni do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tulowice.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 00 114.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko kierownicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, kolejna umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.


PDFZałącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.pdf


PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenia.pdf


PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenia o ochronie danych.pdf


PDFInformacja o kandydatach.pdf