Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko Specjalista ds. technicznych


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z dnia 2016.06.24 ) oraz Zarządzenia Nr 1/03/2018 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 19 marca 2018 r.

Ogłasza nabór na stanowisko –

SPECJALISTA ds. TECHNICZNYCH

I. Nazwa i adres jednostki:

ZGKiM w Tułowicach , ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice

II. Określenie stanowiska pracy:

  1. Specjalista ds. technicznych – zatrudnienie w ZGKiM w Tułowicach na podstawie umowy o pracę,
  2. Miejsce wykonywania pracy: budynek administracyjny ZGKiM – budynek zlokalizowany w Tułowicach przy ul. Kościuszki 13, biuro zlokalizowane na parterze
  3. stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w wewnątrz i na zewnątrz obiektów komunalnych, a także wyjazdami w teren Gminy Tułowice w zależności od potrzeb; kontakty bezpośrednie i telefoniczne z petentami
  4. wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

1. Wymagania niezbędne

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

f) o najmniej 4-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

g) wykształcenie wyższe,

h) praktyczna umiejętność obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe

a) wykształcenie o kierunku prawo, administracja, ogólnobudowlane lub inne techniczne o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami,

b) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:

- o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,

- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,

- o własności lokali, o gospodarce komunalnej,

- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- Prawo Zamówień Publicznych

- Prawo pracy oraz przepisów bhp,

c) ważne prawo jazdy kat. B lub wyższe,

d) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

e) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

f) znajomość topografii Gminy Tułowice,

g) umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań,

h) samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków, punktualność, odporność na stres oraz umiejętność skutecznego komunikowania się,

i) wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich.

j) mile widziane: doświadczenie praktyczne w kierowaniu/przygotowywaniu prac remontowych, umiejętność kosztorysowania robót budowlanych, umiejętność czytania map i rysunków technicznych oraz umiejętność sporządzania uproszczonej inwentaryzacji budynku i nieruchomości.

IV. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku

a) zarządzanie dokumentacją techniczną:

- prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i obiektów, będących w zarządzie ZGKiM oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich stan i kompletność

- kontakt z serwisami polskimi i zagranicznymi, np.: w ramach gwarancji, egzekwowaniu usuwania usterek reklamacyjnych na roboty i sprzęt,

- uczestniczenie w odbiorach technicznych robót i sporządzanie protokołów.

b) udział w ustalaniu potrzeb remontowych i kolejności ich zaspokajania oraz wykonywanie nieskomplikowanych opinii technicznych z określeniem opłacalności remontów,

c) obsługa petentów w zakresie:

- przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek technicznych i awarii na obiektach,

- opiniowanie wniosków lokatorskich w sprawach technicznych,

- przygotowywanie korespondencji w zakresie ustalonym przez przełożonego,

d) prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych – kompletowanie dokumentów takich jak: regulaminy, uchwały, rejestry uchwał, protokoły z zebrań itp.

e) przygotowywanie zapytań ofertowych oraz przeprowadzanie zakupów materiałów i usług zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych,

f) prowadzenie ewidencji i dokumentacji posiadanych środków transportowych, w tym wystawianie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliw, olejów i części zamiennych,

g) kontrolowanie ładu i porządku w budynkach i na posesjach administrowanych przez ZGKiM,

h) ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu,

i) sprawozdawczość z działalności,

j) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

V. Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy – załącznik nr 1;

d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy, a w przypadku prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – kserokopie dokumentów potwierdzających jej wykonywanie,

f) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu,

g) podpisane oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – załącznik nr 2,

h) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 2,

i) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Specjalista ds. technicznych – załącznik nr 2,

j) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącz. nr 3,

k) posiadane referencje,

l) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób  zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 09.04.2018 r. do godz. 10:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Dotyczy naboru na stanowisko pracy -

Specjalista ds. technicznych"

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 09.04.2018r. o godz. 12:00.

VII. Dodatkowe informacje, zasady rekrutacji.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaproszeni do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tulowice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 00 114.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, kolejna umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.


PDFZałącznik nr 1 - Kwestionariusz osobowy.pdf


PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenia.pdf


PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenia o ochronie danych.pdf


PDFInformacja o kandydatach.pdf