Przejdź do treści strony WCAG

Sesja LII Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tułowic


PDFUchwała nr 2.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 7.pdf

uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFUchwała nr 8.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom lub dzierżawcom


PDFUchwała nr 9.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata


PDFUchwała nr 10.pdf

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tułowice


PDFUchwała nr 11.pdf

w sprawie sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania