Przejdź do treści strony WCAG

Sesja LII Rady Miejskiej w Tułowicach


PDFUchwała nr 279.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFUchwała nr 278.pdf

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tułowice


PDFUchwała nr 277.pdf

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 276.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 275.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży gminnych lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w nabywaniu tych lokali ich najemcom lub dzierżawcom


PDFUchwała nr 274.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata


PDFUchwała nr 273.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice"


PDFUchwała nr 272.pdf

w sprawie sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania


PDFUchwała nr 271.pdf

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Tułowic


PDFUchwała nr 270.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 269.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.