Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia 2018-2023


PDFZarządzenie nr 177 z dnia 10.09.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 176 z dnia 10.09.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 175 z dnia 10.09.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 174 z dnia 07.09.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 173 z dnia 04.09.2020 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 172 z dnia 01.09.2020 r.pdf

w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)


PDFZarządzenie nr 171 z dnia 25.08.2020.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 170 z dnia 24.08.2020 r.pdf

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych materiałów ćwiczeniowych


PDFZarzadzenie nr 169 z dnia 20.08.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 168 z dnia 17.08.2020 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 167 z dnia 11.08.2020 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 166a z dnia 10.08.2020 r.pdf

w sprawie podjęcia działań w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia pracowników Urzędu Miejskiego w Tułowicach w czasie trwania epidemii SARS CoV-2.


PDFZarządzenie nr 166 z dnia 10.08.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 165 z dnia 10.08.2020 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2020 r.


PDFZarządzenie nr 164 z dnia 23.07.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 163 z dnia 09.07.2020 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 162 z dnia 06.07.2020.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 161 z dnia 06.07.2020 r.pdf

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 160 z dnia 06.07.2020 r.pdf

sprawie sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 159 z dnia 06.07.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 158 z dnia 30.06.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji


PDFZarządzenie nr 157 z dnia 29.06.2020 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 156 z dnia 29.06.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 155 z dnia 25.06.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 154 z dnia 18.06.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 153 z dnia 10.06.2020 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 152 z dnia 08.06.2020 r.pdf

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Tułowice dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku


PDFZarządzenie nr 151 z dnia 05.06.2020 r.pdf

w sprawie ustalenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Tułowicach w roku 2020 dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę


PDFZarządzenie nr 150 z dnia 01.06.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 149 z dnia 01.06.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie


w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 147 z dnia 26.05.2020.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 146 z dnia 19.05.2020 r.pdf

w sprawie określenia terminu i trybu uiszczania płatności za dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Tułowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


PDFZarządzenie nr 145 z dnia 11.05.2020 r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Tułowicach sprawozdania finansowego za 2019 r.


PDFZarządzenie nr 144 z dnia 06.05.2020 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 143 z dnia 06.05.2020 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok


PDFZarządzenie nr 142 z dnia 30.04.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 141 z dnia 27.04.2020 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2020 roku


PDFZarządzenie nr 140 z dnia 23.04.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 139 z dnia 23.04.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 138 z dnia 21.04.2020 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Tułowice za 2019 r.


PDFZarządzenie nr 137 z dnia 17.04.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 136 z dnia 17.04.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 135 z dnia 31.03.2020 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 132 z dnia 25.03.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 131 z dnia 20.03.2020 r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2019 r.


PDFZarządzenie nr 130 z dnia 12.03.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 129 z dnia 06.03.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 128 z dnia 05.03.2020 r.pdf

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli


PDFZarządzenie nr 127 z dnia 02.03.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 126 z dnia 02.03.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 125a z dnia 28.02.2020 r.pdf

w sprawie Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


PDFZarządzenie nr 125 z dnia 27.02.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej


PDFZarządzenie nr 124 z dnia 24.02.2020 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 123 z dnia 20.02.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarzadzenie nr 122 z dnia 13.02.2020 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 121 z dnia 07.02.2020 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 120 z dnia 29.01.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFZarządzenie nr 119 z dnia 29.01.2020 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji


PDFZarządzenie nr 118 z dnia 29.01.2020 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 117 z dnia 28.01.2020 r.pdf

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFZarządzenie nr 116 z dnia 28.01.2020 r.pdf

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Tułowice


PDFZarządzenie nr 115 z dnia 27.01.2020 r.pdf

sprawie wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 114 z dnia 13.01.2020 r.pdf

w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 113 z dnia 30.12.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 112 z dnia 23.12.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 111 z dnia 19.12.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 110 z dnia 17.12.2019 r.pdf

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2020 r.


PDFZarządzenie nr 109 z dnia 11.12.2019 r.pdf

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tułowice


PDFZarządzenia nr 108 z dnia 11.12.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 107 z dnia 03.12.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 106 z dnia 29.11.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 105 z dnia 27.11.2019 r.pdf

w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 104 z dnia 22.11.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 103 z dnia 20.11.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 102 z dnia 15.11.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 101 z dnia 13.11.2019 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2015 Wójta Gminy Tułowice z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 100 z dnia 12.11.2019 r.pdf

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2010 Wójta Gminy Tułowice w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzania likwidacji składników mienia ruchomego stanowiących własność Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 99 z dnia 12.11.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 98 z dnia 12.11.2019 r.pdf

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2020 r. wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej


PDFZarządzenie nr 97 z dnia 04.11.2019 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdu oraz powołania Komisji Przetargowej


PDFZarządzenie nr 96 z dnia 28.10.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 95 z dnia 23.10.2019 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za III kwartał 2019 roku


PDFZarządzenie nr 94 z dnia 21.10.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 93 z dnia 18.10.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 92 z dnia 17.10.2019 r.pdf

dotyczące zmiany Zarządzenia Nr 178/2016 z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego


PDFZarządzenie nr 91 z dnia 10.10.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 90 z dnia 07.10.2019 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „ Rocznego programu współpracy Gminy Tułowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”


PDFZarządzenie nr 89 z dnia 04.10.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 88 z dnia 26.09.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 87 z dnia 24.09.2019 r.pdf

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


PDFZarządzenie nr 86 z dnia 23.09.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 85 z dnia 23.09.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 84 z dnia 16.09.2019 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 83 z dnia 13.09.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 82 z dnia 05.09.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji konkursowej


PDFZarządzenie nr 81 z dnia 04.09.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 80 z dnia 30.08.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 79 z dnia 21.08.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 78 z dnia 20.08.2019 r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFZarządzenie nr 77 z dnia 20.08.2019 r.pdf

w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”


PDFZarządzenie nr 76 z dnia 14.08.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 75 z dnia 12.08.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji konkursowej


PDFZarządzenie nr 74 z dnia 12.08.2019 r.pdf

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tułowice za I półrocze 2019 r.


PDFZarządzenie nr 73 z dnia 05.08.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji


PDFZarządzenie nr 72 z dnia 31.07.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 71 z dnia 24.07.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 70 z dnia 10.07.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 69 z dnia 08.07.2019 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 68 z dnia 08.07.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 67 z dnia 08.07.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 66 z dnia 04.07.2019 r.pdf

w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 65 z dnia 02.07.2019 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 64 z dnia 28.06.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 63 z dnia 19.06.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 62 z dnia 19.06.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 61 z dnia 17.06.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 60 z dnia 17.06.2019 r.pdf

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Tułowic dla wybitnie uzdolnionych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 59 z dnia 13.06.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 58 z dnia 12.06.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 57 z dnia 12.06.2019 r.pdf

sprawie ustalenia zakresu i zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 56 z dnia 12.06.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnych


PDFZarządzenie nr 55 z dnia 04.06.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 54 z dnia 04.06.2019 r.pdf

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 53 z dnia 31.05.2019 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 52 z dnia 27.05.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 51 z dnia 22.05.2019 r.pdf

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok


PDFZarządzenie nr 50 z dnia 21.05.2019 r.pdf

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci do placówek oświatowych


PDFZarządzenie nr 49 z dnia 20.05.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 48 z dnia 20.05.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 47 z dnia 20.05.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 46 z dnia 20.05.2019 r.pdf

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Tułowicach sprawozdania finansowego za 2018 r.


PDFZarządzenie nr 45 z dnia 15.05.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 44 z dnia 09.05.2019 r.pdf

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości


PDFZarządzenie nr 43 z dnia 08.05.2019 r.pdf

w sprawie powołania Komisji pomocniczej do rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Tułowice na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 42 z dnia 07.05.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 41 z dnia 06.05.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 40 z dnia 29.04.2019 r.pdf

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Tułowice za I kwartał 2019 r.


PDFZarządzenie nr 39 z dnia 29.04.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 38 z dnia 24.04.2019 r.pdf

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia składu Gminnej Rady Seniorów w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 37 z dnia 12.04.2019 r.pdf

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej


PDFZarządzenie nr 36 z dnia 15.04.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 35 z dnia 12.04.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 34 z dnia 11.04.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 33 z dnia 11.04.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 32 z dnia 11.04.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego


PDFZarządzenie nr 31 z dnia 11.04.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej


PDFZarządzenie nr 30 z dnia 09.04.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 29 z dnia 09.04.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 28 z dnia 08.04.2019 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 27 z dnia 29.03.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 26 z dnia 25.03.2019 r.pdf

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2018 r.


PDFZarządzenie nr 25 z dnia 11.03.0219 r.pdf

w sprawie wyznaczania na obszarze Gminy Tułowice miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


PDFZarządzenie nr 23 z dnia 25.02.2019 r.pdf

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej


PDFZarządzenie nr 22 z dnia 19.02.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 21 z dnia 14.02.2019 r.pdf

w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej w celu przeprowadzenia weryfikacji wniosków o przydział lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 20 z dnia 31.01.2019 r.pdf

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFZarządzenie nr 19 z dnia 31.01.2019 r.pdf

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Tułowice


PDFZarządzenie nr 18 z dnia 31.01.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 17 z dnia 31.01.2019 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 16 z dnia 24.01.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Tułowice w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej, w tym działania na rzecz osób niepełnosprawnych


PDFZarządzenie nr 15 z dnia 14.01.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 14 z dnia 03.01.2019 r.pdf

w sprawie ogłoszenia składu Gminnej Rady Seniorów w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 13 z dnia 03.01.2019 r.pdf

w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny zgłoszeń do konkursu „Zapalmy światełko dla Gminy Tułowice


PDFZarządzenie nr 12 z dnia 02.01.2019 r.pdf

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 r.


PDFZarządzenie nr 10 z dnia 21.10.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 9 z dnia 21.12.2018 r.pdf

w sprawie powołania komisji przetargowej


PDFZarządzenie nr 8a z dnia 18.12.2018 r.pdf

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości


PDFZarządzenie nr 8 z dnia 17.12.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 7 z dnia 10.12.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 6 z dnia 10.12.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminy


PDFZarządzenie nr 5 z dnia 06.12.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów w Tułowicach


PDFZarządzenie nr 4 z dnia 05.12.2018 r.pdf

w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 3 z dnia 30.11.2018 r.pdf

w sprawie zmian budżetu na 2018 r.


PDFZarządzenie nr 2 z dnia 26.11.2018 r.pdf

w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników


PDFZarządzenie nr 1 z dnia 22.11.2018 r.pdf

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego