Przejdź do treści strony WCAG

Sesja III Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2019 rok


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r.


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolu i szkole prowadzonych przez Gminę Tułowice


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


PDFUchwała nr 5.pdf

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”


PDFUchwała nr 7.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


PDFUchwała nr 8.pdf

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2019 rok


PDFUchwała nr 9.pdf

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 10.pdf

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


PDFUchwała nr 11.pdf

w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach