Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko inspektora do spraw dochodów i rozliczeń finansowych w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Tułowicach


Burmistrz Tułowic
ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw dochodów i rozliczeń finansowych w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Tułowicach.

 

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania winien spełniać:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość lub pokrewne.
 6. co najmniej 3 letni staż pracy lub co najmniej 2 lata działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów z zakresu:

 • finansów publicznych,
 • sprawozdawczości budżetowej,
 • samorządu gminnego,
 • rachunkowości,

2. umiejętność obsługi komputera i znajomości komputerowego oprogramowania - Microsoft Office, (Word, Excel, Power Point).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:

1. Rozkładanie wyciągów bankowych i dekretacja dokumentów,

2. Obsługa finansowo-księgowa w zakresie dochodów i księgowości urzędu w tym:

 • prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zapewniającej rejestracje wszystkich operacji gospodarczych,
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych,
 • monitorowanie i dokonywanie weryfikacji obrotów i sald kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
 • dekretowanie dowodów księgowych,
 • sporządzanie potrzebnych danych do okresowej informacji z przebiegu wykonania dochodów budżetowych.

3. Sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań budżetowych tj.:

 • Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst.,
 • Rb-50 sprawozdanie o dochodach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • Rb-N sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych (organ),
 • Rb-Z sprawozdanie o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
 • Rb-UZ sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych,
 • Rb-ZN sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
 • Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,
 • Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym jst.,
 • Wszystkich zbiorczych sprawozdań miesięcznych i kwartalnych.

4. Sporządzanie sprawozdania finansowego tj. bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

5. Prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych w zakresie:

 • planowanych dochodach budżetowych,
 • planowanych wydatków budżetowych.

6. Obsługa księgowa w zakresie dochodów z tytułu dzierżaw, użytkowania wieczystego, pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz egzekwowanie należności z wyżej wymienionych tytułów.

7. Sporządzanie ewidencji podatku VAT,

 • stałe generowanie i terminowe przesyłanie do organów podatkowych jednolitych plików kontrolnych w zakresie ewidencji podatku od towarów i usług na bazie miesięcznych podpisywanych przez podległe jednostki oraz zakład budżetowy jednolitych plików kontrolnych, zgodnie z wymogami określonymi w art.193a ustawy Ordynacji Podatkowa.

8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez pracodawcę.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem postepowania:

 1. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Tułowicach,
 2. Obowiązująca norma czasu pracy wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień.
 3. Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem; na umotywowany wniosek Burmistrz może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej,

5. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów,

1. życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,

2. list motywacyjny;

3. kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:

 • wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),
 • staż pracy (np. świadectw pracy),
 • posiadane kwalifikacje i umiejętności (uprawnień, dyplomów, zaświadczeń itp.),
 • niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych;

4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

5. oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

6. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

List motywacyjny i życiorys powinny zawierać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego dla potrzeb wyjaśnień, uzupełnień i powiadomienia o ustalonych terminach rozmów kwalifikacyjnych.

7. Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko inspektora do spraw dochodów i rozliczeń uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.

6. Przebieg postepowania:

Etap pierwszy;

1. Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko inspektora do spraw dochodów i rozliczeń w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Tułowicach”.

osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach ul. Szkolna 1 w sekretariacie - pokój nr 18 w godz. 800 – 1400 lub pocztą
w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r.;

Oferty pracy, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

2. postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.)

3. komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, zwana dalej Komisją, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych;

4. po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie Urzędu Miejskiego w Tułowicach Biuletynu Informacji Publicznej – www.tulowice.pl w zakładce „Oferty pracy” upowszechniona zostanie informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych;

Etap drugi:

5. z każdym z kandydatów spełniającym wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi, w terminie podanym w informacji opublikowanej w BIP, rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące niezbędny sprawdzian umiejętności w formie ustnego lub pisemnego testu weryfikującego wymaganą znajomość przepisów prawa);

6. Burmistrz dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów.

          Informacji o przebiegu postępowania udzielają:

 1. Teresa Cybuchowska – Balwierz – Inspektor do spraw obsługi Rady i Kadr – pok. 22, tel. 77 4600-143 wew. 29

7. Informacja o wyniku naboru:

1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na: stronie Urzędu Miejskiego w Tułowicach w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl);

2. tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tułowicach przy ul. Szkolna 1.

8. Inne informacje:

1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%;

2. Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w niniejszym postępowaniu.

 

Burmistrz Tułowic

Andrzej Wesołowski (-)


PDFInformacja o kandydatach.pdf