Przejdź do treści strony WCAG

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach


OGŁOSZENIE O KONKURSIE Z DNIA 12 KWIETNIA 2019 R.


Burmistrz Tułowic ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach, ul. Przedszkolna 11, 49-130 Tułowice.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597):

1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

   1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu;
   2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
    3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
    4) uzyskał:
          a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
          b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
          c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

    5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
    6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
    7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
     8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
     9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.

2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

    1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, oraz
     2) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2-11.

3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

     1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
     2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
     3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
     4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
     5) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

4. Stanowisko dyrektora w publicznym przedszkolu może zajmować również:

    1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
     2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej
oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Oferty osób przystępujących do konkursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły
podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
powinny zawierać:
     1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Publicznego w Tułowicach;
     2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
             - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
             - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
              - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
     3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
              - imię (imiona) i nazwisko,
              - datę i miejsce urodzenia,
              - obywatelstwo,
              - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
    4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
     5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
     6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim – w przypadku cudzoziemca;
    7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
     8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
     9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
   11) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
   12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
    13) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
    14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
   15) zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych niż wymienione w pkt 1-15, jeśli kandydat takie zamieści w ofercie z własnej inicjatywy–dobrowolnie (stosowny formularz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o konkursie).

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały
dokumentów, o których mowa w pkt 4-7, 11 i 12.
Składając ofertę kandydat potwierdza zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celu
przeprowadzenia niniejszego konkursu, stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie (nie wymaga dołączenia
do oferty).

III. 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu
kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach” w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice lub przesłać pocztą na w/w adres w
terminie do dnia 10 maja 2019 r. do godz. 13.00.

2. W przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w
Tułowicach.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i
zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Tułowic.

V. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie w formie pisemnej i telefonicznej.

VI. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja
konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.


PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf


PDFInformacje o przetwarzaniu danych osobowych.pdf