Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko urzędnicze główny księgowy w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach


DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa Jednostki : Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11,
  49-130 Tułowice
 2. Nazwa stanowiska pracy: Główny Księgowy
 3. Komórka organizacyjna: Administracja – Księgowość
 4. Wymiar etatu: 1 etat tj. 40 godzin tygodniowo
  Zatrudnienie w oparciu o umowę po pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
 5. Termin rozpoczęcia pracy : 3 czerwca 2019r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie – zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 869):

1) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a)ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. Znajomość obsługi komputera i pracy w programach komputerowych firmy Wolters Kluwer linia Progman – „Finanse”, „Płace”, Kadry”  oraz programu Płatnik
 2. Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Ustawa o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Samodzielność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista
 4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy i szybkiego przyswajania wiedzy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Przyjmowanie dowodów księgowych, sprawdzanie ich pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie do wypłaty.
 2. Regulowanie należności i zobowiązań finansowych.
 3. Prowadzenie rozliczeń finansowych z zewnętrznymi kontrahentami.
 4. Dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych na bieżąco w syntetyce oraz prowadzenie analityki wydatków i dochodów.
 5. Organizowanie właściwego obiegu dokumentów finansowych i ochrony mienia będącego w posiadaniu jednostki.
 6. Sporządzanie przelewów wynagrodzeń i przelewów potrąceń wynikających z listy płac.
 7. Sporządzanie rozliczeń z PFRON.
 8. Opracowanie planów finansowych i przestrzeganie ich właściwej realizacji zgodnie z dyscypliną finansową.
 9. Sporządzanie terminowo sprawozdań budżetowych, opracowanie corocznych bilansów, przestrzeganie prawidłowości dowodów księgowych.
 10. Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych.
 11. Uzgodnienie spisów inwentaryzacyjnych ze stanem księgowym.
 12. Wprowadzanie danych do systemu informacji oświatowej. .
 13. Prowadzenie Kadr jednostki.
 14. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych, które obejmują:
  1. zatwierdzanie dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia lub wydania środków pieniężnych,
  2. inwentaryzację ( rozliczanie inwentaryzacji)
  3. analizę wydatków
  4. kasę i rozliczenie druków ścisłego zarachowania
 15. Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków ZFŚS.
 16. Prowadzenie korespondencji związanej z gospodarką finansową przedszkola.
 17. Rozliczenie podatku VAT i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
 18. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji księgowej wg. Rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej.
 19. Wykonywanie innych zadań wynikających z pełnionej funkcji na mocy przepisów dotyczących obowiązków głównych księgowych jednostek budżetowych oraz Ustawy o rachunkowości lub prac zleconych przez dyrektora przedszkola.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Staranne i bieżące prowadzenie księgowości zgodnie z przepisami o rachunkowości budżetowej.
 2. Odpowiedzialność za zgodność finansową z księgami inwentarzowymi.
 3. Przestrzeganie zgodności wydatków z klasyfikacją budżetową.
 4. Czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem dotacji budżetowej.
 5. Przestrzeganie przepisów o obrocie bezgotówkowym.
 6. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych i rocznych.
 7. Pełnienie nadzoru nad kasą i sprawowanie kontroli zgodnie z planem.
 8. Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

stanowisko pracy znajduje się na parterze. Ciągła praca przy monitorze w dużym pomieszczeniu. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w kwietniu 2019 r. nie przekroczył 2%.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy; w przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualne zaświadczenia, zawierające formę i okres zatrudnienia; ostatecznie umowy o pracę bez wynagrodzeń- świadectwa poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 3. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe.
 4. Oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,

- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. Życiorys /CV/ z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania);
 2. Podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie przez Przedszkole Publiczne w Tułowicach  danych osobowych podanych dobrowolnie, zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych.
 3. Podpisana klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Publicznym Przedszkolu w Tułowicach.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wymagane dokumenty należy składać w biurze Dyrektora Przedszkola Publicznego
  w Tułowicach w zamkniętych kopertach w terminie do 27.05.2019r. – do godz. 15:00 lub przesłać drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Oferta naboru na stanowisko głównego księgowego w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach”. (decyduje data wpływu do PP nie data stempla pocztowego).
 2. Wstępna ocena złożonych aplikacji odbędzie się 28.05.2019r.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe: pierwszy etap obejmuje część pisemną w której uczestniczą kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne; drugi etap obejmuje część ustną i praktyczną, w której uczestniczą kandydaci, którzy uzyskali 70% poprawnych odpowiedzi z części pisemnej. 
 4. Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, które wpłyną do PP po 27.05.2019r. nie będą rozpatrywane.
 5. Dokumenty aplikacyjne po zakończonej procedurze rekrutacyjnej będą do odbioru osobiście w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach przez okres 14 dni.
  Po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone przez Komisję Rekrutacyjną.

PDFKlauzula informacyjna RODO.pdf