Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko inspektora do spraw działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Tułowicach


1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem postępowania winien spełniać:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) wykształcenie wyższe,

6) co najmniej 3 letni staż pracy lub co najmniej 2 lata działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawy o finansach publicznych,

b) ustawy o podatku VAT,

c) ustawy o samorządzie gminnym,

d) ustawy o działalności gospodarczej,

e) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

f) ustawy o akcyzie.

2) umiejętność obsługi komputera i znajomości komputerowego oprogramowania - Microsoft Office, (Word, Excel, Power Point).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:

1. Zadania z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

a) dokonywanie wpisów i zmian do CEIDG,

b) wpisywanie informacji o zawieszaniu i wznawianiu działalności gospodarczej,

c) wydawanie decyzji o wykreśleniu z CEIDG,

d) przekazywanie do właściwych urzędów danych z wniosków o wpis CEIDG,

e) poświadczanie danych ze zbiorów CEIDG,

f) prowadzenie rejestrów przedsiębiorców w systemie elektronicznym i tradycyjnym,

g) przekształcanie wniosków o wpis do CEIDG na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2. Zadania z zakres zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

a) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania, odmowy wydania zmiany, wygaszania lub cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) przyjmowanie oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu i obliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń,

c) wydawanie zaświadczeń o uiszczeniu ww. opłat,

d) prowadzenie rejestrów wydawanych zezwoleń.

3. Prowadzenie zagadnień związanych z podatkiem VAT:

a) prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku od towarów i usług,

b) dekretowanie i ewidencjonowanie deklaracji VAT z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej,

c) comiesięczne rozliczanie VAT, sporządzanie scentralizowanej deklaracji podatkowej VAT na podstawie deklaracji cząstkowych otrzymywanych od jednostek budżetowych Gminy Tułowice oraz pilnowanie terminowości składowania deklaracji i płatności VAT w Urzędzie Skarbowym,

d) organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z dokonywaniem rozliczeń podatku VAT,

e) nadzorowanie całokształtu prac w zakresie centralizacji rozliczenia VAT.

4. Zgłaszanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przedmiotów zasługujących na wpis do rejestru zabytków.

5. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn.zm.).

6. Składanie wniosków o wypis z rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji.

7. Przyjmowanie zawiadomień i zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska.

8. Opracowywanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza w zakresie spraw przez siebie prowadzonych.

9. Planowanie wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań rozliczanie wydatków.

10. Znajomość przepisów prawnych i orzecznictwa obowiązującego na stanowisku pracy.

11. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych przez siebie spraw.

12. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez pracodawcę.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku będącym przedmiotem postępowania:

1) Miejsce pracy: Urząd Miejski w Tułowicach 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1,

2) Obowiązująca norma czasu pracy wynosi przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień,

3) Jeżeli wybrany kandydat podejmie po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, zostanie skierowany do służby przygotowawczej kończącej się egzaminem. Na umotywowany wniosek Burmistrz może zwolnić wybranego kandydata z obowiązku odbywania służby przygotowawczej.

5. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów.

1) Życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,

2) List motywacyjny,

3) Kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:

a) wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły),

b) staż pracy (np. świadectw pracy),

c) posiadane kwalifikacje i umiejętności (uprawnień, dyplomów, zaświadczeń itp.),

d) niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia do pierwszeństwa do zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych.

4) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny),

5) Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego oraz oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

6) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO i zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

List motywacyjny i życiorys powinny zawierać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego dla potrzeb wyjaśnień, uzupełnień i powiadomienia o ustalonych terminach rozmów kwalifikacyjnych,

7) Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko inspektora do spraw działalności gospodarczej uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.

6. Przebieg postępowania:

Etap pierwszy:

1) Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Oferta pracy – nabór na stanowisko inspektora do spraw działalności gospodarczej Urzędu Miejskiego w Tułowicach”, osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tułowicach ul. Szkolna 1 w sekretariacie - pokój nr 18 w godz. 800 – 1400 lub pocztą w terminie do dnia 16 lipca 2019 r.,

Oferty pracy, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

2) Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn.zm.),

3) Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów, zwana dalej Komisją, na podstawie złożonych ofert dokona oceny spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych,

4) Po upływie terminu do złożenia ofert pracy na stronie Urzędu Miejskiego w Tułowicach Biuletynu Informacji Publicznej – www.bip.tulowice.pl w zakładce „Nabór i konkursy na wolne stanowiska” upowszechniona zostanie informacja o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Etap drugi:

1) Z każdym z kandydatów spełniającym wymagania niezbędne Komisja przeprowadzi, w terminie podanym w informacji opublikowanej w BIP, rozmowy kwalifikacyjne, obejmujące niezbędny sprawdzian umiejętności w formie ustnego lub pisemnego testu weryfikującego wymaganą znajomość przepisów prawa,

2) Burmistrz dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzyga o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego z uczestniczących w nim kandydatów. Informacji o przebiegu postępowania udzielają: Pani Aleksandra Błasiak – sekretariat – pok. 18, tel. 77 4600-143.

7. Informacja o wyniku naboru:

1) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na: stronie Urzędu Miejskiego w Tułowicach w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.tulowice.pl),

2) Tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Tułowicach przy ul. Szkolna 1.

8. Inne informacje:

1) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%,

2) Osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, o ile znajdzie się w gronie wyłonionych przez Komisję najlepszych kandydatów, o których mowa w niniejszym postępowaniu.


PDFInformacja o kandydatach.pdf