Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko urzędnicze Specjalista ds administracyjno - technicznych


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 z dnia 2016.06.24 ) oraz Zarządzenia Nr 1/07/2019 r. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 01 lipca 2019 r.

Ogłasza nabór na stanowisko –

SPECJALISTA ds. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH

I. Nazwa i adres jednostki:

ZGKiM w Tułowicach, ul. Kościuszki 13, 49-130 Tułowice

II. Określenie stanowiska pracy:

1. Specjalista ds. administracyjno-technicznych – zatrudnienie w ZGKiM w Tułowicach na podstawie umowy o pracę,
2. Miejsce wykonywania pracy: budynek administracyjny ZGKiM – budynek zlokalizowany w Tułowicach przy ul. Kościuszki 13, biuro zlokalizowane na parterze
3. stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się w wewnątrz i na zewnątrz obiektów komunalnych, a także wyjazdami w teren Gminy Tułowice w zależności od potrzeb; kontakty bezpośrednie i telefoniczne z petentami
4. wymiar etatu: pełny etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy.

1. Wymagania niezbędne.

a) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
f) co najmniej 4-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
g) wykształcenie wyższe,
h) praktyczna umiejętność obsługi komputera (m.in. MS Word, MS Excel, poczta email)
i) umiejętność samodzielnego organizowania pracy, planowania oraz ustalania priorytetów.

2. Wymagania dodatkowe.

a) preferowane wykształcenie o kierunku administracja, prawo, ogólnobudowlane lub inne techniczne o profilu związanym z powierzonymi do realizacji zadaniami,
b) znajomość zagadnień z zakresu ustaw:
- Prawo Zamówień Publicznych
- Prawo pracy oraz przepisów bhp,
- o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
- o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy,
- o własności lokali, o gospodarce komunalnej,
- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) ważne prawo jazdy kat. B lub wyższe,
d) gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
f) znajomość topografii Gminy Tułowice,
g) umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań,
h) samodzielność, dokładność w wykonywaniu obowiązków, punktualność, odporność na stres oraz umiejętność skutecznego komunikowania się,
i) wysoka kultura osobista w kontaktach międzyludzkich,
j) mile widziane: umiejętność sporządzania uproszczonej inwentaryzacji budynku i nieruchomości, znajomość zagadnień z zakresu archiwizacji dokumentów.

IV. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialności na stanowisku.

a) zarządzanie dokumentacją techniczną:
- prowadzenie dokumentacji technicznej budynków i obiektów, będących w zarządzie ZGKiM oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich stan i kompletność,
- zapewnienie okresowych przeglądów obiektów, instalacji i urządzeń, zgodnie z harmonogramem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- ewidencjonowanie zużycia mediów na obiektach,
- kontakt z serwisami, np.: w ramach gwarancji,
- uczestniczenie w odbiorach technicznych robót – sporządzanie protokołów,
b) obsługa petentów w zakresie:
- przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek technicznych i awarii na obiektach, w razie konieczności kontakt z ubezpieczycielem,
- opiniowanie wniosków lokatorskich w sprawach różnych oraz odpowiadanie na nie,
- gromadzenie i weryfikacja dokumentacji na potrzeby Komisji Mieszkaniowej,
- przygotowywanie korespondencji w zakresie ustalonym przez przełożonego,
- przekazywanie informacji mieszkańcom poprzez rozwieszanie ogłoszeń lub kontakt osobisty,
c) prowadzenie spraw wspólnot mieszkaniowych – kompletowanie dokumentów takich jak: regulaminy, uchwały, rejestry uchwał, protokoły z zebrań itp.
d) przygotowywanie zapytań ofertowych oraz przeprowadzanie zakupów materiałów i usług zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych,
e) inwentaryzacja składników majątkowych zakładu oraz powoływanie komisji inwentaryzacyjnej,
f) prowadzenie archiwum zakładowego,
g) pobieranie opłaty targowej,
h) kontrolowanie ładu i porządku w budynkach i na posesjach administrowanych przez ZGKiM,
i) ścisła współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi zakładu,
j) sprawozdawczość z działalności,
k) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.

V. Wymagane dokumenty.

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż pracy, a w przypadku prowadzenia działalności o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – kserokopie dokumentów potwierdzających jej wykonywanie,
e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu,
f) podpisane oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych – załącznik nr 1,
g) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – załącznik nr 1,
h) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Specjalista ds. administracyjno - technicznych – załącznik nr 1,
i) podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – załącz. nr 2,
j) podpisana informacja o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3,
k) posiadane referencje,
l) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest mniejszy niż 6%.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.
Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 22.07.2019 r. do godz. 10:00 pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

"Dotyczy naboru na stanowisko pracy – Specjalista ds. administracyjno - technicznych"

Aplikacje, które wpłyną do Zakładu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zakładu w dniu 22.07.2019r. o godz. 12:00.

VII. Dodatkowe informacje, zasady rekrutacji.

Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZGKiM w Tułowicach.
Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert, zaproszeni do drugiego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu kontaktowego).
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tulowice.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 46 00 114.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony (do 6 miesięcy). Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy, kolejna umowa będzie zawarta na czas nieokreślony.


PDFZałącznik nr 1 - Oświadczenia.pdf


PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenia o ochronie danych.pdf


PDFZałącznik nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.pdf


PDFInformacja o kandydatach.pdf