Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na stanowisko podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi


                                                               Załącznik
do zarządzenia nr 2/2014
Wójta Gminy Tułowice
z dnia 20.02.2014r.
 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Tułowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

 

1. Stanowisko pracy:

Podinspektor  do spraw gospodarki odpadami komunalnymi

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe: administracyjne, prawnicze, ekonomiczne,
 6. znajomość przepisów prawnych:

- ustawa Ordynacja podatkowa,

- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawa o samorządzie gminnym,

- ustawa o opłacie skarbowej,

 1. umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

   3. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw z zakresu wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. prowadzenie spraw z zakresu stosowania ulg na podstawie Ordynacji podatkowej,
 3. prowadzenie rejestrów przypisów i odpisów,
 4. przygotowywanie zaświadczeń w spawach związanych z powierzonym stanowiskiem.

    4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer wraz z oprogramowaniem (program TENSOFT   ODPADY) niezbędnym do wykonywania powierzonych obowiązków.

     5. Wymagane dokumenty:

 1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie, list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 ze zm.)”

W miesiącu styczniu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Tułowice wynosił  0%.

W przypadku ubiegania się o stanowisko przez kandydata niepełnosprawnego, jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

       6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora do spraw gospodarki odpadami komunalnymi” do dnia 3 marca 2014r. do godz.10 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tulowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Tułowicach.

                                                                                                                               Wiesław Plewa

                                                                                                                           Wójt Gminy Tułowice

Tułowice, 20 lutego 2014r.


PDFInformacja o kandydatach i wynikach naboru.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-02-2014
  przez: Łukasz Koteluk
 • opublikowano:
  20-02-2014 10:37
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  17-04-2015 13:17
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 6753
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×