Przejdź do treści strony WCAG

Sesja XVI Rady Miejskiej w Tułowicach - projekty


PDFUchwała nr 1.pdf

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tułowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków


PDFUchwała nr 2.pdf

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek


PDFUchwała nr 3.pdf

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych


PDFUchwała nr 4.pdf

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej


PDFUchwała nr 5.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Tułowicach i sołtysów


PDFUchwała nr 6.pdf

w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Tułowicach na 2020 r.


PDFUchwała nr 7.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


PDFUchwała nr 8.pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy