Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej


Załącznik

do Zarządzenia Nr 1/2014

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach,   ul. Świerczewskiego 8, 49-130 Tułowice.

Stanowisko pracy:
 

Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach – 0,5 etatu.
 

 Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

3. Posiadanie  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

5. Znajomość i umiejętność korzystania z przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego.

7. Znajomość  księgowości budżetowej.

8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

9. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość bankowości elektronicznej.

2. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Płatnik oraz umiejętność wykorzystania Internetu.

3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.

4. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań.

5. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.

2. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz ich opisywanie.

5. Prowadzenie analityki i księgowanie funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjnej

6. Prowadzenie rejestru faktur, rejestru delegacji oraz rejestru szkoleń.

7. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy-ewidencja czasu pracy, obliczanie wymiaru urlopu.

8. Prowadzenie archiwum.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

4. Kwestionariusz osobowy.

5. Zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.

6. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjni i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101, poz.926).

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Kierownika   Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Świerczewskiego 8, 49-130 Tułowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2014 r .do godz.12 .

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.tulowice.pl  oraz  na tablicy informacyjnej ośrodka.

                          

                                                                                                                             Urszula Kosińska –Bardon

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach

 

Tułowice, dnia 02.04.2014