Przejdź do treści strony WCAG

Rok szkolny 2013/2014


MISJA  PRZEDSZKOLA

Wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Organizację przedszkola określa-  Statut  i Projekt Organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.

Programy dopuszczone do realizacji w roku szkolnym 2012/2013:

Nr 1-  Nasze przedszkole - program edukacji przedszkolnej, realizowany we wszystkich grupach
Nr 2- Program wychowawczy – realizowany we wszystkich grupach
Nr 3- Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny, realizowany przez wytypowane nauczycielki
Nr 4- Program profilaktyki - program realizowany we wszystkich grupach
Nr 5- Kochamy dobrego Boga- program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach realizowany w grupach II, III,V

 

ABC Smyka - to zestaw podręczników wspomagający realizację podstawy programowej, zawartej w realizowanym programie Wychowania Przedszkolnego w grupach 5-6 letnich-W.Żaba-Żabińska.

W przedszkolu przestrzegane są ramowe rozkłady dnia dla dzieci starszych i młodszych, uwzględniające realizację podstawy programowej w godzinach od 8.00 do 13.

W godzinach od 6.30 do 8.00 i od 13.00 do 16.30 prowadzone są zajęcia zgodnie z Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Tułowice z dnia 23 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 

Zajęcia prowadzone ponad podstawę programową to:

 1. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci,  rozwijające ich zainteresowania
 2. Zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci
 3. Gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci
 4. Zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci
 5. Działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci
 6. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci
 7. Zajęcia umożliwiające realizacje innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

Od tego roku rodzice zobowiązani są do zlożenia deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzice ponoszą pelny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu:
3 posiłki - 4.20 zł.
2 posiłki- 3.20 zł.

Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń poza podstawą programową pobierana jest opłata w wysokości 1zł (Uchwala nr XXVIII/169/13 Rady Gminy Tułowice z dn. 22 sierpnia 2013r.  w sprawie opłat za śwadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice).  

Należne opłaty należy regulować w terminie do 15-go danego miesiąca.   Należność podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni powszednich,   w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało ze świadczeń.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty uniemożliwia prowadzenie zajęć dodatkowych w godzinach pracy przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych
w aktach prawnych:

 • ustawie o systemie oświaty
 • podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • Statucie Przedszkola
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru  pedagogicznego( Dz.U, Nr 168, poz.1324).

Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna określona jest w Rocznym Planie Pracy wraz z załącznikami. Odrębnym dokumentem monitorującym prace wychowawczo-dydaktyczną jest plan nadzoru pedagogicznego.

W roku szkolnym 2013/2014 do przedszkola łącznie uczęszcza 138 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat tworząc sześć grup:

 1. BIEDRONKI - 3-4 latki       stan - 25
 2. STOKROTKI - 4-5 latki      stan – 24
 3. MUCHOMORKI - 5-6 latki  stan – 25
 4. JAGÓDKI - 3-4 latki           stan -  25
 5. MOTYLKI - 5-6– latki         stan – 25
 6. ŻABKI - 4-5- latki              stan-  14

Dzieci 5-6 letnie, które mieszkają poza Tułowicami dowożone są autobusem w którym mają zapewnioną opiekę.

Staramy się aby nasze przedszkole było wspólnotą, w której wszyscy są jednakowo ważni a wzajemny szacunek stanowił podstawę zachowań dzieci, personelu i rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 pierwsze zebranie z rodzicami odbyło się 5 września. Spotkanie dotyczyło:

 • organizacji nowego roku szkolnego
 • odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
 • dowozu dzieci realizujących obowiązek przedszkolny
 • sprawy różne

Marzec jest miesiącem rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015. Karty zgłoszeń do pobrania w przedszkolu .
Ważne wydarzenia z życia przedszkola znajdziecie państwo na stronie internetowej  www.przedszkle-tulowice.aq.pl