Przejdź do treści strony WCAG

Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice


Tułowice: Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice
Numer ogłoszenia: 419210 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tulowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Tułowice. 2.Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na terenie Zamawiającego. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje: a)odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych zmieszanych, b)odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbierane (tzw. suche), c)odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego pozostałych każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w pkt. b), d)zapewnienie przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych możliwości najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych, e)opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, f)prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Zamawiającego, g)odbieranie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tułowicach, h)odbieranie odpadów komunalnych z koszy ulicznych. 4.Zgodnie z szacunkami Zamawiającego: a)liczba mieszkańców Gminy Tułowice wynosi:ok.- 5480, b)liczba mieszkańców według deklaracji- 4116, c)liczba nieruchomości zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych wynosi: ok. 740, d)liczba nieruchomości niezamieszkałych wynosi: ok.105. Liczbę mieszkańców, liczbę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz liczbę nieruchomości niezamieszkałych Zamawiający ustalił w oparciu o ewidencję ludności, przyłącza wodne oraz dane firm wywozowych. 5.Zamawiający informuje, iż w roku 2014 z całego terenu Zamawiającego zostały odebrane następujące ilości odpadów komunalnych (bez PSZOK): zmieszane 836,16 Mg/rok, szkło - 61,23 Mg/rok, odpady surowcowe suche - 122,18 Mg/rok, papier makulatura - 39,70 Mg/rok, odpady biodegradowalne - 172,63 Mg/rok, gruz 71,84 Mg/rok, odpady wielkogabarytowe - 52,24 Mg/rok. Szczegółowe dane z lat 2011 - 2014 zawarto w załączniku do SIWZ. 6.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt a) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)odbieranie przez Wykonawcę wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach na odpady z miejsca ich ustawienia na terenie nieruchomości lub innego miejsca wskazanego w deklaracji zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) przez właściciela nieruchomości, b)odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. nadwyżki) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów, c)uprzątanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu), d)dokonywanie w zabudowie wielorodzinnej mycia pojemników co najmniej trzy razy w okresie letnim (maj-wrzesień) oraz dezynfekcji co najmniej raz w miesiącu w okresie letnim (maj-wrzesień), e)odstawianie przez Wykonawcę, po opróżnieniu, pojemników na odpady w miejscu ich ustawienia, f)sprawdzanie każdorazowo przez Wykonawcę zawartości pojemnika na zmieszane odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w pojemniku znajdują się odpady, które właściciel nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) selektywnie zbierać Wykonawca zobowiązany jest udokumentować ten fakt oraz niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego, g)niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: -umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane oraz pozostałe odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki, -umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, -niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, h)niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o innych nieprawidłowościach niż opisane w pkt e) - f) niniejszego ustępu związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, np. brakiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady lub brakiem utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, i)przekazywanie przez Wykonawcę odebranych odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz zagospodarowania w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach lub w sytuacji awarii Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach lub nieodbierania odpadów przez tą instalację z innych przyczyn instalacji zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), j)odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, k)odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych z budynków wielorodzinnych nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, l)sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej zawierające dla odpadów komunalnych zmieszanych informację o: -ilości (masie) odbieranych odpadów zmieszanych, -miejscu zagospodarowania odebranych odpadów zmieszanych, -ilości (masie) i rodzaju odpadów wysegregowanych w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, -ilości (masie) i rodzaju odpadów skierowanych do składowania, w tym również informację o ilości (masie) odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052) przekazanych do składowania. 7.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt b) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów zgromadzonych w pojemnikach(workach) do selektywnego zbierania odpadów oraz odpady pozostawione obok pojemników, a także papier i tekturę spakowane w inny sposób niż poprzez umieszczenie w worku do selektywnej zbiórki, które właściciel nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) selektywnie zbierać; b)odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów systemem: -indywidualnym - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych zgromadzonych w przystosowanym do tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych do jednej nieruchomości, -zbiorowym - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości, c)zapewnienie przez Wykonawcę worków foliowych do odbioru odpadów selektywnych w gospodarstwach indywidualnych, d)zapewnienie przez Wykonawcę stałego utrzymania w czystości i porządku zarówno pojemników do selektywnego zbierania odpadów, jak i terenu wokół tych pojemników, e)odbieranie i transportowanie przez Wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów; f)niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: -umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, -umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych de selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, -niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, g)niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o innych nieprawidłowościach niż opisane w pkt f) niniejszego ustępu stwierdzonych w trakcie selektywnej zbiórki odpadów, h)sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej zawierające dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, tzw. (suche) i szkła informację o: -rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie indywidualnym, -rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie zbiorowym, -informację o ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich zagospodarowania, -informację o miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych. 8.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt c) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)przeprowadzanie przez Wykonawcę raz na kwartał zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie akcyjnym, tj. odbierać odpady z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości - w zależności od rodzaju zabudowy oraz dostępności odpady będą gromadzone przy pojemnikach na odpady lub przed nieruchomością, b)odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów biodegradowalnych w pojemnikach do selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw indywidualnych, c)przekazywanie przez Wykonawcę odebranych odpadów biodegradowalnych Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami opisaną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21) lub w sytuacji awarii Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach lub nieodbierania odpadów przez tą instalację z innych przyczyn instalacji zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 z poz. zm.) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), d)niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki nieprawidłowościach, a w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, e)sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej zawierające dla pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie nie wymienionych w ust. 3 pkt b) niniejszego rozdziału: -informację o ilości (masie) odebranych odpadów wielkogabarytowych i mebli, -informację o ilości (masie) odebranych zużytych opon,- informację o ilości (masie) odebranych wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, -informację o miejscach i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. 9.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt d) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)mimo że wyposażenie nieruchomości w pojemniki należy do właścicieli nieruchomości, Wykonawca gwarantuje taką ilość pojemników na odpady, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki (najem, dzierżawa lub oddanie w inna formę prawną) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zainteresowanego właściciela nieruchomości. Pojemniki, kontenery na odpady winny być odpowiednio oznakowane, b)zapewnienie przez Wykonawcę, aby pojemniki opisane w ust. 1 niniejszego ustępu na odpady segregowane w zależności od rodzaju zabudowy nieruchomości spełniały następujące wymagania związane z ich kolorystyką: -zabudowa jednorodzinna: -Kolor żółty - odpady surowcowe (tzw. suche), -Kolor zielony - szkło kolorowe i białe, -Kolor czarny lub metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - pozostałe odpady zmieszane, -Kolor brązowy - odpady komunalne ulegające biodegradacji, -zabudowa wielorodzinna: -Kolor żółty - odpady surowcowe (tzw. suche), -Kolor czarny lub metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - pozostałe odpady zmieszane, -Na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: -Kolor żółty - odpady surowcowe (tzw. suche), -Kolor czarny lub metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - pozostałe odpady zmieszane, -Kolor brązowy - odpady komunalne ulegające biodegradacji, c)wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu pojemniki oraz kontenery do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm, o pojemności: -60 l(w odpowiednich kolorach), -110 l(w odpowiednich kolorach), -240 l(w odpowiednich kolorach), -1100 l(w odpowiednich kolorach). 10.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt e) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w szczególności: -odpadów zmieszanych, -odpadów selektywnie zbieranych w systemie indywidualnym, -odpadów selektywnie zbieranych w systemie zbiorowym, -odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, b)opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przy uwzględnieniu odbierania tych odpadów, nie rzadziej niż: -jeden raz na dwa tygodnie - w przypadku odpadów niesegregowanych w zabudowie jednorodzinnej oraz jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej, -jeden raz na miesiąc - w przypadku odpadów surowcowych (tzw. suche) w zabudowie jednorodzinnej oraz jeden raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej, -jeden raz na miesiąc - w przypadku odpadów surowcowych - szkło, -jeden raz na dwa tygodnie - w przypadku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej, - jeden raz na dwa tygodnie - w przypadku pozostałych odpadów komunalnych nie wymienionych wyżej, -jeden raz na kwartał - w przypadku odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, c)opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przy uwzględnieniu systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz ustalenia z Zamawiającym, z podaniem dokładnych dat(dzień, miesiąc, rok), d)uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie, niezależnie od częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych opisanych w pkt. b) niniejszego ustępu, dodatkowe odbiory odpadów komunalnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, tj. w dniu poprzedzającym te święta oraz w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po świętach, e)uzgodnienie harmonogramu przez Wykonawcę z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi został on zaakceptowany przez obydwie Strony, f)uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie wymaganej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach wolnych od pracy, g)każdorazowe uzyskanie przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji przed dokonaniem zamiany w harmonogramie, powstałej w wyjątkowych wypadkach, h)umieszczenie przez Wykonawcę harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponowanie go przez cały czas świadczenia usługi, a także informowanie niezwłocznie na swojej stronie internetowej o zaakceptowanych przez Zamawiającego zmianach w harmonogramie. 11.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt f) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)prowadzenie przez Wykonawcę ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami), b)przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu raportów miesięcznych w formie papierowej i elektronicznej, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca kalendarzowego zawierających informacje związane z zakresem świadczonej usługi, w szczególności: -wynikające z ust. 6 niniejszego rozdziału, -wynikające z ust. 7 niniejszego rozdziału, -wynikające z ust. 8 niniejszego rozdziału, -dowodów dostarczania odpadów do miejsca ich zagospodarowania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów, pokwitowania z wagi itp. (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), -wskazania nieruchomości, na których obok pojemników na odpady pozostawiono odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony oraz wielkogabarytowych opakowania ulegające biodegradacji, - wskazania nieruchomości, na których powstają tzw.(nadwyżki), -wskazania nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu na brak współpracy właściciela nieruchomości z Wykonawcą, -Inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszego SIWZ. 12.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt g) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)wywóz odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tułowicach odbywa się po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika PSZOK po zapełnieniu pojemników, w terminie do 5 dni od powiadomienia, b)zamawiający informuje, że przewidywane szacunkowe ilości odpadów do odbioru z PSZOK dla całego okresu obowiązywania umowy stanowią : tworzywa sztuczne, zmieszane wieloopakowaniowe - 4,5 Mg, odpady biodegradowalne - 45 Mg, wielogabaryty - 45 Mg, gruz ceglany - 18 Mg, gruz budowlany - 132 Mg, odpady budowlane zmieszane - 150 Mg, papier, tektura 4,5 Mg, szkło - 6 Mg, odzież, tekstylia - 6 Mg, opakowania po farbach 0,75 Mg, opony 8,5 Mg. Szczegółowe dane w rozbiciu na poszczególne lata zawarto w załączniku do SIWZ. c)wywóz obejmuje - pojemniki KP-7 oraz pojemniki 1100. 13.Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt h) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a)odbieranie przez Wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych w jednym miejscu na terenie Tułowic, wskazanym przez Zamawiającego, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, b)ilość odpadów - do 5 pojemników o pojemności 1100 jeden raz w tygodniu. 14.Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić : a)osiągnięcie w trakcie trwania umowy tj. w okresie od 1.02.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz w okresie 1.01.2016 r. - 31.07.2016 r. w odniesieniu do masy odebranych przez Wykonawcę w poszczególnych okresach z terenu gminy Tułowice odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne materiałów budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U z 2012 r. poz. 645). Osiągnięcie poziomów odzysku wylicza się dla każdego okresu oddzielnie, b)osiągnięcie w trakcie trwania umowy tj. w okresie od 1.02.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz w okresie 1.01.2016 r. - 31.07.2016 r. w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U z 2012 r. poz. 676). Osiągnięcie poziomów ograniczenia masy odpadów wylicza się dla każdego okresu oddzielnie. 15.Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: a)ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.), b)ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.), c)ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.), d)Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2014 (KPGO 2014), e)uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, f)uchwałą nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice - ze zmianami uchwałą nr XXVII/165/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. i uchwałą nr XL/255/2014 z dnia 4 września 2014 r. g)uchwałą nr XXII/130/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, h)uchwałą nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, i)uchwałą nr XXII/132/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, j)uchwałą nr XXVIII/170/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, k)uchwałą nr XXII/146/13 Rady Gminy Tułowice z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminie Tułowice w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego, l)zarządzeniem nr 320/2014 Wójta Gminy Tułowice z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 16.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 (Pzp) dotychczasowemu wykonawcy w następującym zakresie : a)wyposażeniu właścicieli indywidualnych w kosze do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Kolor żółty - odpady surowcowe (tzw. suche) i kolor zielony - szkło kolorowe i białe w przypadku zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice, b)wyposażeniu budynków wielorodzinnych w pojemniki 1100l, c)zawarciu nowej umowy na okres do dwóch miesięcy w przypadku nierozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dalsze okresy, po zakończeniu obowiązywania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 10 000.00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poz. zm.). 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta:06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 3.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7.Zamawiający zwraca wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych. 8.W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony w kasie Urzędu Gminy, a kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złożona z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do odpowiedniego rejestru na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne - na podstawie złożonego oświadczenia i jeżeli Wykonawca złoży aktualne zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 1000 Mg/rok. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, ze dysponuje potencjałem technicznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. - w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli dysponuje/będzie dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, że sytuacja finansowa i ekonomiczna Wykonawcy pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia oraz że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a)dowód wniesienia wadium, b)zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1399 ze zm.), c)wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3.Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a)zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy; b)wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy; c)z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, którym skutkom nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.); d)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, e)wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.tulowice.pl/77/4166/inwestycje-przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul.Szkolna 1 49-130 Tułowice sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFSIWZ - przetarg odbiór i zagospodarownaie odpadów.pdf


DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie 22 ust. 1 uzp.doc

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.doc

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz narzędzi.doc

DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.doc

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 8 - Oświadczenie o podwykonawcach.doc

DOCZałącznik nr 9 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

PDFZałacznik nr 10 - wzór umowa na wywóz odpadów.pdf

PDFzałacznik nr 11 - zestawienia ilości odpadów.pdf


Zestawienie posesji

PDFPosesje niezamieszkałe.pdf

PDFGoszczowice.pdf

PDFLigota Tułowicka.pdf

PDFSkarbiszowice.pdf

PDFSzydłów.pdf

PDFTułowice.pdf

PDFTułowice Małe.pdf


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf