Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II Nabór na stanowisko pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach ogłasza II nabór kandydatów na stanowisko Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach,
ul. Świerczewskiego 8, 49-130 Tułowice.

 

Stanowisko pracy:

Pracownik Socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach – 1 etat.

 

Wymagania niezbędne:

Osoba posiada:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie zgodne z art.116 ust.1 i ust.1a Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz.U. z 2008r. Nr 27, poz.158). Kandydat posiada:
 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub
 3. dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  • pedagogika;
  • pedagogika specjalna;
  • politologia;
  • polityka społeczna;
  • psychologia;
  • socjologia;
  • nauki o rodzinie.
 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office i wykorzystania Internetu.
 2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość oraz gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji.
 3. Samodzielność, komunikatywność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność
  w realizacji powierzonych zadań.
 4. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
 5. Znajomość przepisów:
 • Ustawy o pomocy społecznej;
 • Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Kodeksu postępowania  administracyjnego.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

 1. praca socjalna;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń (w tym przeprowadzanie wywiadu rodzinnego, środowiskowego);
 3. udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenia skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługo służące poprawie sytuacji takich osób
  i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany:

 1. kierować się zasadami etyki zawodowej;
 2. kierować się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych osób do samostanowienia;
 3. przeciwdziałać praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę;
 4. udzielać osobom zgłaszającym się pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
  i dostępnych formach pomocy;
 5. zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny;
 6. podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV z numerem telefonu do kontaktu powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926)”

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Świerczewskiego 8, 49-130 Tułowice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25-02-2015 do godz. 1300 (decyduje data faktycznego wpływu do OPS). Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tulowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej.


PDFKwestionariusz osobowy.pdf