Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Remont dróg gminnych w Tułowicach ul. Tysiąclecia, Ceramiczna, Niepodległości, Wolności i Elsnera


Tułowice: Remont dróg gminnych w Tułowicach ul. Tysiąclecia, Ceramiczna, Niepodległości, Wolności i Elsnera
Numer ogłoszenia: 53080 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tulowice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w Tułowicach ul. Tysiąclecia, Ceramiczna, Niepodległości, Wolności i Elsnera.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w Tułowicach ul. Tysiąclecia, Ceramiczna, Niepodległości, Wolności i Elsnera o szerokości 6.0 - 5.0 m i długości około 1500 mb. Zakres robót obejmuje rozbiórkę fragmentów istniejącej nawierzchni, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, wykonanie remontu chodnika, uzupełnienie oświetlenia o lampę solarną, wykonanie pięciu wysp wyniesionych przejazdowych z bruku kamiennego, wymianę krawężników, wykonanie fragmentów odwodnienia oraz wymianę istniejących studni kanalizacyjnych, wymianę istniejących przykanalików, regulację wpustów ulicznych i studni kanalizacyjnych, wykonanie ścieków przykrawężnikowych. Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.). W kalkulacji obsługi geodezyjnej należy uwzględnić przed wytyczeniem drogi, dodatkowe koszty związane z wznowieniem granic i inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego, wraz z dokonaniem lokalnych odkrywek. Do czynności geodety należy również uwzględnić konieczność określenia zasadniczych elementów robót budowlanych takich jak np. długość wykonanej kanalizacji deszczowej, powierzchnie dróg i chodników, długości krawężników i obrzeży. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w przedmiarach robót UWAGA !!! Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, które wskazane są w dokumentacji, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. 3.7.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp polegających na wymianie sieci wodociągowej PEHD 110 mm na ul. Wolności i ul. Niepodległości o łącznej długości 390,0 m, wykonanie wymiany przyłączy wodociągowych ok. 35 szt, budowy komory zasuw 3 szt, zabudowę hydrantów naziemnych - 2 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku, gdy Wykonawca: w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wpis do odpowiedniego rejestru oraz prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne - na podstawie złożonego oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, oświadczyli, że wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej roboty budowlane polegające na budowie dwóch dróg o nawierzchni asfaltowej o długości min. 0.5 km (o powierzchni 3000 m2) lub wykonali jedną drogę o nawierzchni asfaltowej o długości min. 0.5 km (o powierzchni 3000 m2) oraz sieć kanalizacji deszczowej o długości min. 300 mb wraz z wpustami ulicznymi. Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Na podstawie § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia wskazali w wykazie robót budowlanych oraz złożyli dowody dotyczące robót budowlanych, potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę postawionego przez Zamawiającego warunku. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1)poświadczenie; 2)inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku, gdy roboty budowlane, wskazane w wykazie robót budowlanych, zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, dotyczących tych robót. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana według formuły : spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie spełnia (gdy z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest tych dokumentów).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny), aby Wykonawcy ubiegający się o realizację przedmiotowego zamówienia, dysponowali następującymi osobami w trakcie realizacji zamówienia: Kierownik Budowy - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz kierownik robót w specjalności instalacji sanitarnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) - nie spełnia (gdy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełniania warunków lub brak jest tych dokumentów)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Sytuacja finansowa i ekonomiczna przedsiębiorcy pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia oraz udokumentują posiadanie opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia 300 000,00 złotych. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej (polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych), zgodnie z przekazanymi przedmiarami robót, wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SIWZ. Na pierwszej stronie kosztorysu należy podać stosowane w wycenie stawki cen roboczogodziny i wskaźników cenotwórczych [Kp (koszty pośrednie), Kz (koszty zakupu) i Z (zysk)]. Uwaga : Nie ma obowiązku dołączania do oferty kosztorysu szczegółowego, jednak zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do kosztorysu na etapie badania ofert. Wykonawca składa oświadczenie, że na wezwanie zamawiającego przekaże szczegółowy kosztorys ofertowy, w terminie do 3 dni od wezwania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin gwarancji jakości - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany umowy polegające na :

1) uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia :

a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków,

b) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego,

c) sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o których mowa w pkt 3), a mających wpływ na realizację robót,

d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

e) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

f) opóźnień z przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego,

2) zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzania zmian, mających wpływ na realizację umowy,

3) zmian wprowadzonych do umowy na skutek występowania różnic między ilością określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych - z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia. Wycena powinna się opierać na cenach jednostkowych robót, materiałów i urządzeń podanych w kosztorysie ofertowym - w przypadku różnic obmiarów robot. W przypadku wystąpienia koniecznych robót zamiennych, wynagrodzenie za ww. zakres nastąpi na podstawie cen roboczogodziny, sprzętu i wskaźników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) przyjętych w kosztorysie ofertowym, natomiast materiały i sprzęt (inny niż w zamówieniu podstawowym) należy przyjąć według średnich cen zawartych w publikacji Sekocenbud, BISTYP CONSULTING itp. aktualnych na chwilę sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Natomiast nakłady rzeczowe wyliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku wystąpienia koniecznych robót zamiennych, wynagrodzenie za ww. zakres nastąpi na podstawie cen roboczogodziny, sprzętu i wskaźników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) przyjętych w kosztorysie ofertowym, natomiast materiały i sprzęt (inny niż w zamówieniu podstawowym) należy przyjąć według średnich cen zawartych w publikacji Sekocenbud, BISTYP CONSULTING itp. aktualnych na chwilę sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Natomiast nakłady rzeczowe wyliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR,

4) uzasadnionej zmianie technologii lub wykonania robót zamiennych na skutek zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy :

a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, z powodu braku wiedzy Zamawiającego o jego istnieniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej zadania,

b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego,

c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków,

d) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych,

e) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia lub uszkodzenia, a wymagające naprawy,

5) zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą,

6) zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 p.z.p,

7) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 p.b., polegającej na zmianie rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

8) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4b) ustawy p.b., polegającej na możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć,

9) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nieodstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy p.b. i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy p.b., spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy p.b.

a) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

b) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://tulowice.pl/77/4097/inwestycje-przetargi.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf


DOCdruki - wzory do specyfikacji - przebudowa dróg osiedlowych.doc


PDFProjekt umowy o wykonanie robót budowlanych.pdf


PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych remontu dróg gminnych w Tułowicach.pdf


PDFProjekt organizacji ruchu docelowej dróg gminnych w Tułowicach.pdf


PDFProjekt remontu dróg gminnych w Tułowicach.pdf


PDFPrzedmiar - remont dróg gminnych w Tulowicach.pdf

Przedmiar w formacie *.ath:

ATHPrzedmiar - remont dróg gminnych w Tułowicach.ath


Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ z dnia 18.03.2015 r.pdf


Zestawienie ofert:

PDFZestawienie otwartych ofert z dnia 26.03.2015 r..pdf


Wybór najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Metryczka
 • opublikowano:
  11-03-2015 09:22
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  23-01-2017 13:38
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 3968
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×