Przejdź do treści strony WCAG

Nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy


Wójt Gminy Tułowice

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Rozwoju i Promocji Gminy

(umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)

w Urzędzie Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie wyższe;

4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

5) nieposzlakowana opinia;

6) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) co najmniej 3-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych;
2)  znajomość procedur i praktyka w zakresie realizacji zadań odnoszących się do promocji     jednostek samorządu terytorialnego;

3) znajomość zagadnień dot. samorządu terytorialnego;

4) koncepcja organizacji i pracy referatu;

5) co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych z funduszy europejskich ewentualnie promocją jednostek samorządowych.

3. Preferowane umiejętności kandydata:

1) umiejętność organizacji pracy;

2) umiejętność kierowania pracą zespołową;

3) umiejętność skutecznego komunikowania się;

4) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

5) samodzielność i kreatywność;

6) umiejętność sporządzania decyzji administracyjnych;

7) znajomość obsługi komputera;

8) umiejętność negocjacji;

9) punktualność i dokładność;

10) odporność na stres;

11) prawo jazdy kat. B.

12) znajomość języka angielskiego ( w stopniu komunikatywnym).

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wyszukiwanie możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy;

2) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań promocyjnych Gminy, oraz innych zadań kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej;

3) opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych na zadania Gminy; 
4) monitorowanie i ocena realizowanych projektów związanych z promocją Gminy;

5) przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych projektów;

6) opracowywanie i przedstawianie modyfikacji planu rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju Gminy, wieloletnich planów inwestycyjnych w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych oraz promocji;

7) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku, w tym dotyczącej poniesionych wydatków związanych z realizacją projektów; 
8) uczestnictwo w szkoleniach, naradach – w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych – zarówno dla administracji publicznej jak i przedsiębiorców, 
9) informowanie mieszkańców, firm, oraz gminnych jednostek organizacyjnych o możliwościach pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności; 
10) prowadzenie obsługi informatycznej systemu zbierania, przetwarzania i elektronicznego przekazywania danych, związanych z zajmowanym stanowiskiem;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

5. Warunki pracy na stanowisku :

Stanowisko  związane z pracą przy monitorze ekranowym, użytkowaniem nowoczesnych urządzeń techniki biurowej, kontaktem bezpośrednim i telefonicznym z interesantem, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy, organizacją stacjonarnych i wyjazdowych imprez  o charakterze gospodarczym.

6.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu;

6) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw

publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Inspektora w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy;

11) kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, albowiem w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 06 listopada 2015r. pod adresem: Urząd Gminy Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Rozwoju i Promocji Gminy".

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Tułowice.

Po dokonaniu analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Rekrutacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, podczas której zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko.

Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774600143 wew. 154, 472, 473.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl.


PDFKwestionariusz osobowy.pdf


PDFInformacja o kandydatach.pdf