Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Wójt Gminy Tułowice

ogłasza nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Rolnictwa, Leśnictwa  i Ochrony środowiska

(umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)

w Urzędzie Gminy Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. Wymagania dodatkowe:

 1. ukończone studia z zakresu: ochrony środowiska, rolnictwo, inżynieria środowiska, leśnictwo, agrobiochemia,
 2. preferowany staż pracy w administracji publicznej na stanowiskach związanych z zagadnieniami ochrony środowiska, w tym ochrony gruntów rolnych, zieleni
 3. znajomość przepisów prawa: ustawa o pracownikach samorządowych; kodeks postępowania administracyjnego; prawo ochrony środowiska; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawa o ochronie przyrody; ustawa o lasach; prawo łowieckie; ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; prawo wodne; ustawa o ochronie zwierząt;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. odporność na stres;
 6. zdolności analityczne i umiejętność pracy w zespole;
 7. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność;
 8. prawo jazdy kat. B;
 9. znajomość obsługi komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie całości zagadnień związanych z ochroną środowiska, rolnictwem, leśnictwem, gospodarką odpadami, utrzymaniem czystości i porządku w gminie;
 2. prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji z zakresu ochrony środowiska;
 3. przygotowanie lub aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu;
 4. szacowanie szkód w uprawach spowodowanych klęskami żywiołowymi;
 5. współpraca z rolnikami i sołtysami;
 6. realizacja zadań związanych z leśnictwem oraz zielenią i drzewostanem w gminie;
 7. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów;
 8. przygotowywanie i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy;
 9. prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo wodne;
 10. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych;
 11. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Stanowisko związane z pracą przy monitorze ekranowym, użytkowaniem urządzeń techniki biurowej, kontaktem bezpośrednim i telefonicznym z interesantem, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Gminy.

5.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu;

6) kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy;

7) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska;

11) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, albowiem w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 18 grudnia 2015 r. pod adresem: Urząd Gminy Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska".

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Tułowicach w dniu 21 grudnia 2015 r.

Konkurs przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Tułowice.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Kwalifikacyjną kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru, na który składa się test (lub rozmowa kwalifikacyjna), podczas której zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko.

Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu rozmowy zostaną powiadomieni indywidualnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774600143 wew. 154, 472, 473.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.tulowice.pl.


PDFInformacja o kandydatach.pdf