Urząd Miejski w Tułowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach


Wójt Gminy Tułowice

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tułowicach.

(umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy)

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach,

49-130 Tułowice, ul. Kościuszki 13.  

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202);

2) wykształcenie wyższe;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie;

4) nieposzlakowana opinia;

5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

7) co najmniej 5-letni staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w charakterzezgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie samorządowe;

2) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów w zakresie zadań realizowanych przez zakłady komunalne;

3) znajomość przepisów prawa: ustawa o  gospodarce  komunalnej; ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych
i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) umiejętność organizacji pracy, kierowaniem zespołem i współdziałaniem w zespole;

5) koncepcja organizacji i pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach.

 

3. Preferowane umiejętności kandydata:

1) umiejętność organizacji pracy;

2) umiejętność kierowania pracą zespołową;

3) umiejętność skutecznego komunikowania się;

4) umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;

5) samodzielność i kreatywność;

6) dotychczasowe doświadczenie zawodowe;

7) umiejętność negocjacji;

8) punktualność i dokładność;

9) wysoka kultura osobista;

10) odporność na stres;

11) znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego ( w stopniu komunikatywnym);

12) dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Word, Excel, PowerPoint i programów w zakresie informacji prawnej.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie działalnością ZGKiM w Tułowicach oraz reprezentowanie zakładu na zewnątrz;

2) sprawowanie nadzoru i odpowiedzialności za majątek ZGKiM w Tułowicach;

3) tworzenie warunków do realizowania przez ZGKiM w Tułowicach jego zadań statutowych poprzez właściwe realizowanie przydzielonych mu zadań, gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym, oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe i zgodne z prawem wykorzystanie;

4) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników ZGKiM w Tułowicach;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy.

 

5.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) kserokopia dokumentu potwierdzających wykształcenie;

4) kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy bądź prowadzenie działalności gospodarczej;

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu;

6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego, lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Tułowicach;

10) kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób zamierzających skorzystać z uprawnienia o którym mowa
w ustawie o pracownikach samorządowych, dot. pierwszeństwa w zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, albowiem w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i szczegółowe CV) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15.02.2016r pod adresem: Urząd Gminy Tułowice, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko pracy – Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach".

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Tułowicach w dniu 16.02.2016r. o godz.1000.

Konkurs przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Wójta Gminy Tułowice.

Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym przez Komisję Kwalifikacyjną, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru podczas którego zostanie sprawdzony poziom wiedzy kandydata ubiegającego się o stanowisko. Kandydaci o dopuszczeniu do drugiego etapu naboru, oraz o terminie i miejscu zostaną powiadomieni indywidualnie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774600143 wew. 154, 472, 473

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tulowice.pl


PDFKwestionariusz osobowy.pdf


PDFInformacja o kandydatach.pdf


PDFInformacja o wynikach naboru.pdf


Metryczka
 • wytworzono:
  04-02-2016
  przez: Łukasz Koteluk
 • opublikowano:
  04-02-2016 07:40
  przez: Łukasz Koteluk
 • zmodyfikowano:
  04-03-2016 13:46
  przez: Łukasz Koteluk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tułowice
  odwiedzin: 5759
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Tułowicach
49-130 Tułowice
ul. Szkolna 1
NIP: 754-21-70-251 REGON: 530559116
Numer konta: konto bankowe nr: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77/4600 143
fax: +48 77/4600 474
e-mail: tulowice@tulowice.pl
strona www: www.tulowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×