Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów i osób objętych programem -Pomoc Państwa w zakresie dożywiania


Tułowice: Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów i osób objętych programem -Pomoc Państwa w zakresie dożywiania.
Numer ogłoszenia: 11315 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tulowice.pl, www.bip.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla uczniów i osób objętych programem -Pomoc Państwa w zakresie dożywiania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gotowych posiłków. a) posiłki muszą odpowiadać normom żywieniowym, obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia , t.j. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, według wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zmianami). Posiłek powinien składać się z dwóch dań ciepłych oraz napoju. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku, w przypadku skarg osób korzystających z posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia ustalonych parametrów, Zamawiający obciąży kosztami badania Wykonawcę. b) posiłki dla osób objętych programem - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania mają być wydawane we wszystkie dni robocze przez okres trwania umowy w uzgodnieniu z kierownikiem OPS w Tułowicach c) przewidywana ilość wydawanych obiadów w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie 25000.00 szt. d) rozliczenia za obiady osób objętych programem - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania odbywać się będą poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach, na podstawie wystawianych miesięcznych faktur z podaniem ilości wydanych posiłków i jednostkowej ceny posiłku. 2. Miejsce wydawania posiłków: Jako miejsce przygotowywania i wydawania posiłków wskazuje się pomieszczenia kuchenne przy GZS w Tułowicach, według następujących zasad: a) łączna powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 117,0 m2 oraz piwnicy 49.0 m2, Zestawienie pomieszczeń stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykaz przekazanego zestawienia wyposażenia pomieszczeń zostanie określony na etapie zawarcia umowy, b) wykonawca będzie ponosił opłaty za użytkowanie pomieszczenia kuchenne w wysokości 5.0 zł/m2 miesięcznie, a piwnicy w wysokości 50% powyższej kwoty plus podatek VAT naliczony na podstawie obowiązujących przepisów, c) wykonawca będzie ponosił poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, woda ciepła i zimna, ścieki, wywóz nieczystości stałych, podatku od nieruchomości oraz c.o. w sezonie grzewczym, d) wykonawca będzie ponosił koszty przeglądów urządzeń oraz koszty bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń kuchennych, e) zamawiający nie dopuszcza możliwości wynoszenia wyposażenia pomieszczeń kuchennych poza teren dzierżawionych pomieszczeń oraz wydawania posiłków w formie cateringu. f) wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie pomieszczeń kuchennych i jadalni zgodnie z wymogami odpowiednich służb i przepisami bhp. 3. Pozostałe warunki: a) wykonawca uiści kaucję w wysokości 5 000.0 zł (słownie pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Zamawiającego, która zostanie zwrócona po okresie obowiązywania umowy i dokonaniu rozliczeń, b) wykonawca może sprzedawać posiłki innym osobom niż uczniowie i osoby objęte programem - Pomoc państwa w zakresie dożywiania według ceny ustalonej na podstawie własnej kalkulacji, c) wykonawca może organizować przyjęcia okolicznościowe w pomieszczeniach kuchennych. Do organizacji przyjęć okolicznościowych, jadalnia zostanie wynajęta na odrębnych zasadach, d) wykonawca może świadczyć usługi gastronomiczne dla ludności. e) wykonawca odpowiada za funkcjonowanie stołówki pod względem spełnienia wymogów sanitarnych narzuconych przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi jednostek kontrolujących, f) wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kuchni i jadalni w trakcie przygotowywania i wydawania posiłków. g) zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji jednostkowej ceny posiłków według wskaźnika wzrostu cen i usług, po upływie roku od zawarcia umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-9, 55.50.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie - tj. przedstawią wykaz prowadzonej działalności w zakresie gastronomii, t.j. przygotowanie i wydawanie gotowych posiłków, w ilości nie mniej niż 500 miesięcznie w okresie ostatniego roku. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Brak wymagań.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - tj. przedstawią wykaz (min. 2-ch) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, z wykazaniem dorobku zawodowego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6 niniejszej specyfikacji.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf (92,75KB)

PDFZestawienie pomieszczeń stołówki.pdf (18,21KB)

PDFUmowa.pdf (25,12KB)

DOCdruki - wzory do specyfikacji.doc (82,00KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (42,26KB)