Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tułowice


Tułowice: ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE

Numer ogłoszenia: 89182 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tulowice.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: bip.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Tułowice. 2.Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na terenie Zamawiającego wraz z wyposażeniem nieruchomości zamieszkałe w worki na odpady suche i szkło, wyposażeniem wspólnot mieszkaniowych w pojemniki oraz utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 3.Przedmiot zamówienia obejmuje wywóz odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i odbieranie przez Wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych w jednym miejscu na terenie Tułowic. 4.Usługi będące przedmiotem zamówienia winny być realizowane zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ oraz w istotnych dla stron postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 11. 5.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp dotychczasowemu wykonawcy w następującym zakresie: a)zawarcia nowej umowy na okres jednego miesiąca w przypadku nie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dalsze okresy, po zakończeniu obowiązywania umowy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 10 000.00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poz. zm.). 3.Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a)posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada wpis do odpowiedniego rejestru na prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne - na podstawie złożonego oświadczenia i jeżeli Wykonawca złoży aktualne zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2016 poz. 250),

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        b)wiedza i doświadczenie - Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 1000 Mg/rok. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, ze dysponuje potencjałem technicznym zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. - w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        d)osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli dysponuje/będzie dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        e)sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli oświadczy, że sytuacja finansowa i ekonomiczna Wykonawcy pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia oraz że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

    3.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsc ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 1000 Mg/rok, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, że usługi zostały wykonane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

    oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;

    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2.Zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 poz. 250 )

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

    1 - Cena - 99

    2 - Termin płatności faktur za wykonaną usługę - 1


IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a)zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy; b)wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy; c)z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, którym skutkom nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.); d)odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, e)wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.tulowice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice 49-130 Tułowice ul. Szkolna 1 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFSIWZ - przetarg, odbiór i zagospodarownaie odpadów.pdf (187,44KB)


PDFZałącznik nr 1 - Formularz oferty.pdf (444,75KB)

PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie 22 ust. 1 uzp.pdf (400,77KB)

PDFZałącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.pdf (402,28KB)

PDFZałącznik nr 4 - Wykaz narzędzi.pdf (419,47KB)

PDFZałącznik nr 5 - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.pdf (399,69KB)

PDFZałącznik nr 6 - Wykaz osób.pdf (421,56KB)

PDFZałącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (394,38KB)

PDFZałącznik nr 8 - Oświadczenie o podwykonawcach.pdf (398,58KB)

PDFZałącznik nr 9 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.pdf (405,17KB)

PDFZałacznik nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (90,77KB)

PDFZałacznik nr 11 - Wzór umowy na wywóz odpadów.pdf (155,91KB)

PDFZałacznik nr 12 - Zestawienie ilości odpadów.pdf (72,62KB)

PDFZałacznik nr 13 - posesje zamieszkałe - Tułowice.pdf (68,33KB)

PDFZałacznik nr 13a - posesje zamieszkałe - Skarbiszowice.pdf (20,03KB)

PDFZałacznik nr 13b - posesje zamieszkałe - Szydłów.pdf (24,26KB)

PDFZałacznik nr 13c - posesje zamieszkałe - Tułowice Małe.pdf (20,62KB)

PDFZałącznik nr 13d - posesje zamieszkałe - Ligota Tułowicka.pdf (19,87KB)

PDFZałacznik nr 13e - posesje zamieszkałe - Goszczowice.pdf (20,86KB)

PDFZałącznik nr 14 - Wykaz pojemników przy wielorodzinnych.pdf (39,57KB)

PDFZałącznik nr 15 - wykaz posesji - niezamieszkałe.pdf (55,05KB)


PDFOdpowiedzi na pytania.pdf (477,85KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (79,85KB)