Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach


Tułowice: Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach
Numer ogłoszenia: 77580 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tulowice.pl; www.bip.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji we wsi Skarbiszowice, realizowana w oparciu o program Odnowy i Rozwoju Wsi, jest projektem złożonym, obejmującym następujące zadania: - przebudowa starej stodoły i zaadaptowanie jej na wiatę mającą pełnić funkcję głównego budynku Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji, - zagospodarowanie terenu przy wiacie, - budowa trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną, - budowa parkingu samochodowego z kostki brukowej. Opis planowanych zadań, z uwzględnieniem ich funkcjonalności: a) przebudowa starej stodoły i zaadaptowanie jej na wiatę. Powstanie obiektu - wiaty, stanowi jedno z głównych założeń projektu. Budynek ma spełniać kilka funkcji. Po pierwsze, ma stanowić miejsce przeznaczone do organizacji zabaw i festynów okolicznościowych we wsi Skarbiszowice. Po drugie, spełniać będzie funkcje edukacyjne. Do realizacji tych funkcji zakłada się wyposażenie budynku wiaty w scenę oraz rzędy ławek ze stołami. Dane techniczne budynku: Powierzchnia zabudowy - 170,59 m2, powierzchnia użytkowa - 135,26 m2, kubatura - 849,00 m3 b) zagospodarowanie terenu przy wiacie. Zakłada się w tym miejscu budowę dziedzińca oraz założenie nowych trawników. c) budowa trawiastego boiska sportowego do gry w piłkę nożną. Projekt obejmuje budowę boiska sportowego do gry w piłkę nożną, która ma stanowić dopełnienie funkcjonalności Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji we wsi Skarbiszowice. Planowane boisko będzie miało niewielkie rozmiary, które odpowiadają realnym potrzebą skarbiszowickiej młodzieży. Usytuowane w centralnym punkcie wsi, z pewnością będzie tętniło sportowym życiem, przyczyniając się tym samym do rozwoju trendu aktywnego wypoczynku. d) budowa parkingu samochodowego z kostki brukowej. Planowane jest powstanie ośmiu miejsc parkingowych oraz jednego dodatkowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.), opinii kominiarskiej i innych badań i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.21.21.00-7, 45.11.27.10-5, 45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.10.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Udokumentowanie zrealizowania w ciągu ostatnich 5 lat obiektów budowlanych przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, że jako główny wykonawca budowlany uczestniczył w co najmniej dwóch przedsięwzięciach budowlanych o charakterze i trudności wykonania podobnych jak zamówione roboty. Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie w powyższym okresie 2 obiektów o kubaturze min. 800 m3, z pominięciem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, według przekazanych wzorów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na podstawie złożonego oświadczenia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności ogólnobudowlanej z nie mniej niż trzyletnim doświadczeniem na tym stanowisku, uprawnieniami budowlanymi umożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego i przynależnością do izby samorządu zawodowego oraz kierownikiem robót w branży elektrycznej. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, według przekazanych wzorów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) osiągnięcie w pracach budowlanych w ciągu każdego z ostatnich 3 lat obrót roczny co najmniej w kwocie 1 000 000,00 zł , b) udzielenie minimum 3-letniej gwarancji na wykonany przedmiotu umowy, licząc od daty odbioru końcowego. c) posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia 300 000,00 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, według przekazanych wzorów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Informacja dotycząca części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - FORMULARZ NR 5. 2. Zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysu ofertowego - FORMULARZ NR 6.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie Budowa Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach dofinansowane jest w ramach działania wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

PDFWzór umowy - Budowa centrum w Skarbiszowicach.pdf (103,93KB)

PDFSST Skarbiszowice.pdf (552,88KB)

PDFSST - Roboty elektryczne.pdf (40,26KB)

PDFSIWZ.pdf (131,26KB)

PDFProjekt zjazdu.pdf (300,49KB)

PDFPlan Zagospodarowania.pdf (912,35KB)

PDFKosztorys ZZK - Skarbiszowice.pdf (186,61KB)

ATHKosztorys ZZK - Skarbiszowice.ath (120,59KB)

DOCdruki - wzory - do specyfikacji - centrum Skarbiszowice.doc (195,00KB)

PDF1. Inwentaryzacja.pdf (1,06MB)

PDF2. Projekt.pdf (2,71MB)

PDF3. Projekt - Konstrukcja.pdf (1,87MB)

PDF4. Projekt - Mała architektura.pdf (646,45KB)


Wyjaśnienia:

PDFWyjaśnienia przetargowe z dnia 22.03.2012r.pdf (33,49KB)

PDFProjekt elektryczny - Skarbiszowice.pdf (1,02MB)

PDFWyjaśnienia przetargowe z dnia 27.03.2012r.pdf (48,31KB)


Zestawienie ofert na budowę Centrum Wypoczynku, Rekreacji i Edukacji w Skarbiszowicach:

PDFZestawienie ofert.pdf (36,22KB)


Wybór najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (57,63KB)