Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Tułowice w wysokości 1 100 000,00 PLN


Tułowice: Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Tułowice w wysokości 1 100 000,00 PLN
Numer ogłoszenia: 198048 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek przez Gminę Tułowice w wysokości 1 100 000,00 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wysokość kredytu 1 100 000,00 zł 2. Waluta kredytu : PLN 3. Okres kredytowania: od 10.07.2012 roku do 25 listopada 2017 roku. 4. Spłata kredytu : karencja spłaty kapitału kredytu do 25.02.2013r, spłata kapitału w 20 ratach kwartalnych po: - 8 rat po 40 000,00 zł - 12 rat po 65 000,00 zł płatnych: Rok 2013: 1) 40 000,00 zł - 25 luty 2013 roku 2) 40 000,00 zł - 25 maj 2013 roku 3) 40 000,00 zł - 25 sierpień 2013 roku 4) 40 000,00 zł - 25 listopad 2013 roku. Rok 2014 1) 65 000,00 zł - 25 luty 2014 roku 2) 65 000,00 zł - 25 maj 2014 roku 3) 65 000,00 zł - 25 sierpień 2014 roku 4) 65 000,00 zł - 25 listopad 2014 roku Rok 2015 1) 65 000,00 zł - 25 luty 2015 roku 2) 65 000,00 zł - 25 maj 2015 roku 3) 65 000,00 zł - 25 sierpień 2015 roku 4) 65 000,00 zł - 25 listopad 2015 roku. Rok 2016 1) 65 000,00 zł - 25 luty 2016 roku 2) 65 000,00 zł - 25 maj 2016 roku 3) 65 000,00 zł - 25 sierpień 2016 roku 4) 65 000,00 zł - 25 listopad 2016 roku. Rok 2017 1) 40 000,00 zł - 25 luty 2017 roku 2) 40 000,00 zł - 25 maj 2017 roku 3) 40 000,00 zł - 25 sierpień 2017 roku 4) 40 000,00 zł - 25 listopad 2017 roku 5. Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca , począwszy od 31.07.2012 roku. 6. Oprocentowanie kredytu: zmienne według stawki oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3 M i stałej marży banku. Marża winna być podana przez Wykonawcę w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7. Oprocentowanie naliczane miesięcznie od aktualnego stanu zadłużenia. 8. Zabezpieczenie kredytu ; weksel własny (In blanco) wraz z deklaracją wekslową. 9. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, w tym bez wcześniejszego powiadamiania Wykonawcy. 10. Zaciągnięcie kredytu nie będzie pociągało za sobą konieczności założenia rachunku przez Gminę u Wykonawcy. 11. Wykonawca nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu poza wyszczególnionymi w formularzu ofertowym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 10.07.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazanie, że wykonawca działa w oparciu o aktualne zezwolenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument np. Decyzji Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności bankowych.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazanie ,że wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji finansowej poprzez dostarczenie następujących dokumentów: - bilans za 2011 r. - rachunek zysków i strat za 2011 r. Za spełnienie powyższych warunków uważa się przedstawienie oświadczeń na załączonych drukach oraz dokumentów .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzającego prowadzenie działalności zgodnie z charakterem niniejszego zamówienia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - umocowania prawne dla osób podpisujących ofertę , jeżeli nie są wymienieni w wypisie z właściwego rejestru - aktualne zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub inny dokument , np. Decyzję Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności bankowych . - bilans za 2011 r. - rachunek zysków i strat za 2011 r.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tułowicach ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pok. 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Tułowicach ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFZałącznik nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (101,82KB)

DOCZałącznik nr 2 - Wzór oferty przetargowej.doc (60,00KB)

DOCZałącznik nr 3 - Harmonogram realizacji i spłaty kredytu.doc (136,50KB)

PDFZałącznik nr 4 - Uchwała nr 254/2012 z dnia 23 maja 2012r. RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Tułowice.pdf (303,24KB)

PDFZałącznik nr 5 - Uchwała nr 137/2012 z dnia 4 kwietnia 2012r. RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2011r..pdf (350,57KB)

PDFZałącznik nr 6 - Uchwała nr 555/2011 z dnia 8 grudnia 2011r. RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012r.pdf (224,22KB)

PDFZałącznik nr 7 - Uchwała nr 556/2011 z dnia 7 grudnia 2011r. RIO w sprawie opinii o przedł. proj. uchw. o wielole. progn. fin. Gm. Tułowice na lata 2012-2015.pdf (262,06KB)

PDFZałącznik nr 8 - Zaświadczenie o wyborze wójta.pdf (69,88KB)

PDFZałącznik nr 9 - Powołanie Skarbnika Gminy Tułowice.pdf (83,78KB)

PDFZałącznik nr 10 - Uchwała RGT w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.pdf (121,49KB)

PDFZałącznik nr 11 - Zobowiązania finansowe na dzień 10.05.2012.pdf (450,61KB)

PDFZałącznik nr 12 - Wniosek o udzielenie kredytu.pdf (298,38KB)

PDFZałącznik nr 13 - Wskaźniki i relacje poziomu zadłużenia.pdf (181,43KB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-27S.pdf (1,34MB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-28S.pdf (2,36MB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-N.pdf (221,29KB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-NDS.pdf (163,48KB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-PDP.pdf (132,89KB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-UN.pdf (94,65KB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-UZ.pdf (269,06KB)

PDFZałącznik nr 14 - Rb-Z.pdf (237,13KB)


PYTANIA I ODPOWIEDZI


PDF01. Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 12.06.2012r..pdf (203,82KB)

PDF02. Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 12.06.2012r..pdf (81,80KB)

PDFRb-27S - I kwartał 2012.pdf (1,12MB)

PDFRb-28S - I kwartał 2012.pdf (2,17MB)

PDFRb-N - I kwartał 2012.pdf (288,82KB)

PDFRb-NDS - I kwartał 2012.pdf (155,13KB)

PDFRb-Z - I kwartał 2012.pdf (303,62KB)

PDFUchwała nr XIV/93/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf (810,46KB)

PDFUchwała nr XIV/94/12 z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (1,76MB)


PDF03. Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 12.06.2012.pdf (239,55KB)

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2011r.pdf (389,85KB)

PDFUchwała nr XI/78/11 RGT z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,36MB)

Sprawozdania za 2009 rok:

PDFRb-27S.pdf (1,47MB)

PDFRb-28S.pdf (3,26MB)

PDFRb-N.pdf (199,71KB)

PDFRb-NDS.pdf (252,62KB)

PDFRb-PDP.pdf (184,86KB)

PDFRb-UN.pdf (124,06KB)

PDFRb-UZ.pdf (435,60KB)

PDFRb-Z.pdf (479,42KB)

PDFUchwała RIO Nr 27-2010 w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2009r..pdf (471,26KB)

Sprawozdania za 2010 rok:

PDFRb-27S.pdf (1,67MB)

PDFRb-28S.pdf (3,34MB)

PDFRb-N.pdf (358,74KB)

PDFRb-NDS.pdf (193,14KB)

PDFRb-PDP.pdf (159,99KB)

PDFRb-UN.pdf (121,35KB)

PDFRb-UZ.pdf (428,00KB)

PDFRb-Z.pdf (393,48KB)

PDFUchwała RIO Nr 217-2011 w sprawie opinii wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2010r..pdf (374,93KB)


PDFZbiorcze zestawienie ofert.pdf (85,63KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (107,20KB)


PDFOgłoszenie o zamówienia.pdf (51,85KB)