Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2012/2013


Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowie  w roku szkolnym 2012/2013 na podstawie zakupu biletów miesięcznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach ul. Świerczewskiego 21-21a 49-130 Tułowice tel/fax 774600133.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inne : Jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowie  w roku szkolnym 2012/2013 na podstawie zakupu biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowie  w roku szkolnym 2012/2013 na podstawie zakupu biletów miesięcznych tj. w terminie  od 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. - z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych)w Krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r.( Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874).Przewóz uczniów będzie realizowany w oparciu o zał. nr 6 do SIWZ Planowany jest jeden dowóz w godzinach porannych i dwa odwozy w godzinach popołudniowych. Trasy przewozu uczniów to: Tułowice –Ligota Tułowicka- Goszczowice - Tułowice oraz Tułowice – Tułowice Małe – Skarbiszowice – Szydłów- Tułowice. Dowóz/odwóz uczniów do Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach z miejscowości i ilość uczniów:  Skarbiszowice – 13 , Szydłów – 26   Goszczowice – 23; dzieci w wieku przedszkolnym; Skarbiszowice – 2 , Szydłów- 9 , Goszczowice – 4 ; Ogółem 77 uczniów.  Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowóz/odwóz do szkoły . Osoby zatrudnione do sprawowania opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice / prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą ustalone przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach  na trzy dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Cena za bilet miesięczny jednego ucznia  jaką Wykonawca przedstawi w ofercie za dowóz i odwóz dzieci szkolnych musi obejmować wszystkie koszty łącznie z  wynagrodzeniem opiekuna oraz kosztami utrzymania kierowców tj. Wykonawca podaje w ofercie jedną uśredniona cenę biletu miesięcznego dwustronnego odwóz i dowóz). Zamawiający do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany jest przez okres trwania niniejszej umowy posiadać polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie   28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania, tj.: a) posiada aktualną na czas trwania zamówienia licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego osób obejmującą co najmniej czas realizacji zamówieni.

·  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawcy, którzy wykonali, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na przewozie osób  wraz z dokumentem potwierdzającym ich  wykonanie lub należyte wykonywanie zał. nr 7 SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; tj.: a) dysponuje co najmniej dwoma w pełni sprawnymi autobusami przystosowanymi do przewozu uczniów. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, dostępnych Wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zał nr 5 do SIWZ

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


• Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. opiekun i kierowcy posiadający uprawnienia przewidziane prawem - dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania autobusem (kategoria D) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. zał. Nr 4 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  • W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

·  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia  niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach ul. Świerczewskiego 21-21a,49-130 Tułowice - Sekretariat

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach ul. Świerczewskiego 21 – 21a, 49-130 Tułowice

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOCXSIWZ.docx (38,01KB) PDFSIWZ.pdf (101,46KB)
DOCXZałącznik nr 1 - Oferta.docx (15,38KB) PDFZałącznik nr 1 - Oferta.pdf (47,07KB)
DOCXZałącznik nr 2 - Oświadczenie.docx (14,60KB) PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie.pdf (44,96KB)
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie.docx (12,82KB) PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (39,87KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ.docx (13,06KB) PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf (65,17KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ.docx (13,06KB) PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf (66,49KB)
XLSZałącznik nr 6 do SIWZ.xls (26,50KB) PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf (20,96KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ.docx (11,80KB) PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf (23,64KB)
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ.doc (39,50KB) PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf (38,26KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (140,10KB)