Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa obiektu pn. Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych


Tułowice: Budowa obiektu pn. Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych
Numer ogłoszenia: 66428 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa obiektu pn. Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia budowa obiektu pn. Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, wędkarzy, sala, pomieszczenie gospodarcze, wc damskie, męskie i niepełnosprawnych, zaplecze magazynowe, korytarz i przedsionek. Dane techniczne obiektu : Powierzchnia zabudowy - 162,02 m2 Powierzchnia użytkowa - 134,40 m2 Kubatura - 536,66 m3 Budowa obejmuje wykonanie zagospodarowania placu budowy, stanu zerowego budynku, fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, stropu, konstrukcji dachu, pokrycie, obróbki blacharskie, montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej, stolarki drzwiowej, wykonanie podłoży, posadzek, tynków wewnętrznych, malowania, ocieplenia i elewacji budynku, instalacji sanitarnych i elektrycznych, elementów kowalsko-ślusarskich, wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy, wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowanie terenów przy budynku świetlicy (chodniki piesze, placyk, ogrodzenie, ławki parkowe i zieleń. Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.), opinii kominiarskiej i innych badań i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, które wskazane są w dokumentacji, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) 4) parametrów technicznych (np.: wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.) 5) wyglądu (struktura, faktura, barwa) Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.20.00.00-9, 45.31.10.00-0, 45.33.23.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wpis do odpowiedniego rejestru oraz prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne - na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazać wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch obiektów budowlanych o kubaturze min. 800 m3, z pominięciem budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Za wykonanie uważa się również przebudowę, nadbudowę i rozbudowę istniejących obiektów a także remont obejmujący wymianę elementów konstrukcyjnych budynku o kubaturze min. 800 m3. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja finansowa i ekonomiczna przedsiębiorcy pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia oraz udokumentują posiadanie opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia 300 000,00 złotych. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztorysu ofertowego - FORMULARZ NR 5.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tulowice.pl, www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tułowicach ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Tułowicach ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie budowa obiektu pn. Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych - dofinansowane jest z programu operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 - PO RYBY, Oś priorytetowa 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa środek 4.1 - Rozwój obszarów zależnych od rybactwa..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


Załączniki:


PDFSIWZ.pdf (199,15KB)

PDFProjekt - Architektura.pdf (2,04MB)

PDFProjekt - Elektryka.pdf (793,90KB)

PDFProjekt - Instalacje Sanitarne.pdf (1,65MB)

PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf (654,32KB)

PDFWzór umowy.pdf (125,76KB)

DOCDruki i wzory.doc (494,50KB)


Kosztorysy:


PDFPrzedmiar - roboty budowlane.pdf (98,05KB)

ATHPrzedmiar - roboty budowlane.ath (97,64KB)

PDFPrzedmiar - roboty dodatkowe.pdf (48,31KB)

ATHPrzedmiar - roboty dodatkowe.ath (14,62KB)

PDFPrzedmiar - roboty elektryczne.pdf (89,43KB)

ATHPrzedmiar - roboty elektryczne.ath (37,16KB)

PDFPrzedmiar - sanitarne - przyłącza.pdf (157,88KB)

ATHPrzedmiar - sanitarne - przyłącza.ath (36,66KB)

PDFPrzedmiar - sanitarne - wewnętrzne.pdf (139,54KB)

ATHPrzedmiar - sanitarne - wewnętrzne.ath (29,94KB)

PDFPrzedmiar - zagospodarowanie terenu.pdf (50,41KB)

ATHPrzedmiar - zagospodarowanie terenu.ath (19,45KB)


PDFOdpowiedzi na pytania z dnia 28.02.2013r.pdf (71,39KB)


PDFWyniki przetargu z dnia 14.03.2013r.pdf (104,61KB)