Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tułowice


Tułowice: ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE
Numer ogłoszenia: 171480 - 2013; data zamieszczenia: 29.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY TUŁOWICE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Zamawiającego. 2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe oraz niezamieszkałe położone na terenie Zamawiającego. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie: 20 03 01, b) Odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbierane (tzw. suche), szkło o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15, 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, c) Odbieranie przez Wykonawcę z terenu Zamawiającego pozostałych każdej ilości odpadów komunalnych selektywnie zbieranych nie wymienionych w pkt. b) niniejszego ustępu o kodach: 15 01 03, 16 01 03, 20 01 08, 20 01 23, 20 02 01, 20 02 03, 20 03 07, 20 03 99, d) Zapewnienie przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości zamieszkałych możliwości najmu, dzierżawy lub innej formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych e) Opracowanie przez Wykonawcę harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, f) Prowadzenie przez Wykonawcę dokumentacji związanej z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Zamawiającego. 4. Zgodnie z szacunkami Zamawiającego: a) Liczba mieszkańców Gminy Tułowice wynosi: ok - 5480, b) Liczba nieruchomości zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych wynosi: 800, c) Liczba nieruchomości niezamieszkałych wynosi: 70. Liczbę mieszkańców, liczbę nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz liczbę nieruchomości niezamieszkałych Zamawiający ustalił w oparciu o ewidencję ludności, przyłącza wodne oraz dane firm wywozowych. 5. Informacja o liczbie mieszkańców z terenu Gminy Tułowice w latach 2010 - 2012 oraz prognozy na lata 2012 - 2015 zawarto w SIWZ. 6. Informacja o ilości odebranych odpadach komunalnych w latach 2011 - 2012 zawarto w SIWZ. 7. Informacje o średniej ilości zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy zawarto w SIWZ. 8. Średnia ilość zmieszanych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy zawarto w SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt a) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a) Odbieranie przez Wykonawcę wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach na odpady z miejsca ich ustawienia na terenie nieruchomości lub innego miejsca wskazanego w deklaracji zgodnie z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póz. zm.) przez właściciela nieruchomości, b) Odbieranie przez Wykonawcę odpadów wystawionych, np. w workach (tzw. nadwyżki) pozostawione obok pojemników, przy czym nie dotyczy to odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych wystawionych poza terminami zbiórki tych odpadów, c) Odbieranie przez Wykonawcę zmieszanych odpadów komunalnych z koszy ulicznych oraz z pojemników do zbierania odchodów zwierząt, które wystawiają właściciele nieruchomości niezamieszkałych przeznaczonych do użytku publicznego, d) Uprzątanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania, a także odpady wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu), e) Odstawianie przez Wykonawcę, po opróżnieniu, pojemników na odpady w miejscu ich ustawienia, f) Sprawdzanie każdorazowo przez Wykonawcę zawartości pojemnika na zmieszane odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że w pojemniku znajdują się odpady, które właściciel nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póz. zm.) selektywnie zbierać Wykonawca zobowiązany jest udokumentować ten fakt oraz niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego; g) Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: - Umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane oraz pozostałe odpady komunalne, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki, - Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, - Niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, h) Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o innych nieprawidłowościach niż opisane w pkt e) - f) niniejszego ustępu związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, np. brakiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady lub brakiem utrzymania pojemników na odpady we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, i) Przekazywanie przez Wykonawcę odebranych odpadów komunalnych zmieszanych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania oraz zagospodarowania w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach lub w sytuacji awarii Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach lub nieodbierania odpadów przez tą instalację z innych przyczyn instalacji zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 poz. 391 z poz. zm.) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), j) Odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, k) Sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej zawierające dla odpadów komunalnych zmieszanych informację o: - ilości (masie) odbieranych odpadów zmieszanych, - miejscu zagospodarowania odebranych odpadów zmieszanych, - ilości (masie) i rodzaju odpadów wysegregowanych w instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów oraz sposobie ich zagospodarowania, - ilości (masie) i rodzaju odpadów skierowanych do składowania, w tym również informację o ilości (masie) odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1052) przekazanych do składowania. 10. Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt b) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a) Odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach do selektywnego zbierania odpadów oraz odpady pozostawione obok pojemników, a także papier i tekturę spakowane w inny sposób niż poprzez umieszczenie w worku do selektywnej zbiórki, które właściciel nieruchomości zobowiązał się w deklaracji opisanej w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z póz. zm.) selektywnie zbierać; b) Odbieranie przez Wykonawcę wszystkich odpadów systemem: - Indywidualnym - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych zgromadzonych w przystosowanym do tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych do jednej nieruchomości, - Zbiorowym - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych zgromadzonych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości, c) Przekazywanie przez Wykonawcę selektywnie zebrane i odebrane odpady do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami opisaną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), z zastrzeżeniem, iż: - w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. minimum 98% odpadów zebranych selektywnie o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 zostało przekazanych do recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia, - w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. minimum 98% odpadów zebranych selektywnie o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 zostało przekazanych do recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia, d) Zapewnienie przez Wykonawcę stałego utrzymania w czystości i porządku zarówno pojemników do selektywnego zbierania odpadów, jak i terenu wokół tych pojemników, a w szczególności dokonywać mycia i dezynfekcji pojemników co najmniej raz w okresie wiosennym (kwiecień) i co najmniej raz w okresie jesiennym (październik), e) Odbieranie i transportowanie przez Wykonawcę odpadów zbieranych selektywnie w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania tych odpadów; f) Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach: - Umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych, - Umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych de selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, - Niemożności odebrania z nieruchomości odpadów komunalnych segregowanych ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, g) Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o innych nieprawidłowościach niż opisane w pkt f) niniejszego ustępu stwierdzonych w trakcie selektywnej zbiórki odpadów. h) Odbieranie przez Wykonawcę odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych, tj. z budynków jednorodzinnych oraz z budynków wielorodzinnych nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, i) Sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej zawierające dla odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, tzw. suche i szkła informację o: - rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie indywidualnym, - rodzaju i ilości (masie) odebranych odpadów selektywnie zebranych w systemie zbiorowym, - informację o ilości (masie) odpadów poddanych poszczególnym sposobom ich zagospodarowania, - informację o miejscach zagospodarowania odpadów selektywnie zebranych. 11. Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt c) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a) Przeprowadzanie przez Wykonawcę raz na kwartał zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie akcyjnym, tj. odbierać odpady z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości - w zależności od rodzaju zabudowy oraz dostępności odpady będą gromadzone przy pojemnikach na odpady lub przed nieruchomością, b) Przekazywanie przez Wykonawcę odebranych odpadów do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami opisaną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21) lub w sytuacji awarii Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszowicach lub nieodbierania odpadów przez tą instalację z innych przyczyn instalacji zastępczej wskazanej w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 poz. 391 z poz. zm.) oraz zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), c) Niezwłoczne informowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o stwierdzonych w czasie zbiórki nieprawidłowościach, a w szczególności o niemożności odebrania z nieruchomości odpadów ze względu na brak współdziałania właściciela nieruchomości z Wykonawcą, d) Sporządzanie przez Wykonawcę miesięcznych raportów w formie papierowej i elektronicznej zawierające dla pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie nie wymienionych w ust. 3 pkt b) niniejszego rozdziału: - informację o ilości (masie) odebranych odpadów wielkogabarytowych i mebli, - informację o ilości (masie) odebranych zużytych opon, - informację o ilości (masie) odebranych wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, - informację o miejscach i sposobie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. 12. Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt d) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a) Mimo że wyposażenie nieruchomości w pojemniki należy do właścicieli nieruchomości, Wykonawca gwarantuje taką ilość pojemników na odpady, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym właścicielom nieruchomości, wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki/worki (najem, dzierżawa lub oddanie w inna formę prawną) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez zainteresowanego właściciela nieruchomości. Pojemniki, kontenery, worki na odpady winny być odpowiednio oznakowane. b) Zapewnienie przez Wykonawcę, aby pojemniki (worki) opisane w ust. 1 niniejszego ustępu na odpady segregowany w zależności od rodzaju zabudowy nieruchomości spełniały następujące wymagania związane z ich kolorystyką: - Zabudowa jednorodzinna: · Kolor żółty - odpady surowcowe (tzw. suche), · Kolor biały - szkło białe, · Kolor zielony - szkło kolorowe, · Metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - popiół, · Kolor czarny lub metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - pozostałe odpady surowcowe, · Kolor brązowy - odpady komunalne ulegające biodegradacji, - Zabudowa wielorodzinna: · Kolor żółty - odpady surowcowe (tzw. suche), · Metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - popiół, · Kolor czarny lub metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - pozostałe odpady surowcowe, · Kolor brązowy - odpady komunalne ulegające biodegradacji, - Na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: · Kolor żółty - odpady surowcowe (tzw. suche), · Kolor czarny lub metalowy pojemnik (pojemnik cynkowy) - pozostałe odpady surowcowe, · Kolor brązowy - odpady komunalne ulegające biodegradacji. c) Wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu pojemniki oraz kontenery do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm, o pojemności: · 60 l (w odpowiednich kolorach), · 110 l (w odpowiednich kolorach), · 240 l (w odpowiednich kolorach), · 1100 l (w odpowiednich kolorach). 12. Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt e) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a) Opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, w szczególności: - Odpadów zmieszanych, - Odpadów selektywnie zbieranych w systemie indywidualnym, - Odpadów selektywnie zbieranych w systemie zbiorowym, - Odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji, b) Opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przy uwzględnieniu odbierania tych odpadów, nie rzadziej niż: - Jeden raz na dwa tygodnie - w przypadku odpadów niesegregowanych, - Jeden raz na miesiąc - w przypadku odpadów surowcowych (tzw. suche) oraz szkła, - Jeden raz na tydzień - w przypadku odpadów komunalnych ulegających biodegradacji - Jeden raz na dwa tygodnie w okresie grzewczym, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków - w przypadku popiołu, - Jeden raz na dwa tygodnie - w przypadku pozostałych odpadów komunalnych nie wymienionych wyżej, - Raz na kwartał - w przypadku odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji. c) Opracowanie przez Wykonawcę na cały okres świadczenia usługi harmonogram odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przy uwzględnieniu systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz ustalenia z Zamawiającym, z podaniem dokładnych dat (dzień, miesiąc, rok), d) Uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie, niezależnie od częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych opisanych w pkt. b) niniejszego ustępu, dodatkowe odbiory odpadów komunalnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy, tj. w dniu poprzedzającym te święta oraz w pierwszym dniu nie będącym dniem wolnym od pracy po świętach. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w harmonogramie zwiększoną ilość odpadów z cmentarzy znajdujących się na terenie Zamawiającego, w szczególności w okresie Wszystkich Świętych, e) Uzgodnienie harmonogramu przez Wykonawcę z Zamawiającym w taki sposób, aby co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi został on zaakceptowany przez obydwie Strony, f) Uwzględnienie przez Wykonawcę w harmonogramie wymaganej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełniania pojemników na odpady, szczególnie w dniach świątecznych oraz w dniach wolnych od pracy, g) Każdorazowe uzyskanie przez Wykonawcę od Zamawiającego akceptacji przed dokonaniem zamiany w harmonogramie, powstałej w wyjątkowych wypadkach, h) Umieszczenie przez Wykonawcę harmonogramu na własnej stronie internetowej i eksponowanie go przez cały czas świadczenia usługi, a także informowanie niezwłocznie na swojej stronie internetowej o zaakceptowanych przez Zamawiającego zmianach w harmonogramie, 13. Przedmiot zamówienia określony w art. 3 pkt f) niniejszego rozdziału, w szczególności obejmuje: a) Prowadzenie przez Wykonawcę ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 21), b) Przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu raportów miesięcznych w formie papierowej i elektronicznej, w terminie do 7 dni od dnia zakończenia danego miesiąca kalendarzowego zawierających informacje związane z zakresem świadczonej usługi, w szczególności: - Wynikające z ust. 9 niniejszego rozdziału, - Wynikające z ust. 10 niniejszego rozdziału, - Wynikające z ust. 11 niniejszego rozdziału, - Dowodów dostarczania odpadów do miejsca ich zagospodarowania, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów, pokwitowania z wagi itp. (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem), - Wskazania nieruchomości, na których obok pojemników na odpady pozostawiono odpady wielkogabarytowe, meble, zużyte opony oraz wielkogabarytowych opakowania ulegające biodegradacji, - Wskazania nieruchomości, na których powstają tzw. nadwyżki, - Wskazania nieruchomości, z których nie odebrano odpadów komunalnych ze względu na brak współpracy właściciela nieruchomości z Wykonawcą, - Inne informacje istotne ze względu na zapisy niniejszego SIWZ. 14. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), b) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 poz. 391 z poz. zm.), c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z poz. zm.), d) ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z poz. zm.), e) Krajowym Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2014 (KPGO 2014), f) uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX-271-2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017, g) uchwałą nr XXI-122-2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice, h) uchwałą nr XXII-130-12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, i) uchwałą nr XXII-131-12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, j) uchwałą nr XXII-132-12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, k) uchwałą nr XXII-134-12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, l) uchwałą nr XXII-146-13 Rady Gminy Tułowice z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminie Tułowice w zakresie utrzymania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w wysokości wynoszącej kwotę 15 000.00 (słownie: piętnaście tysięcy złotych), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poz. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c) W przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnik, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać doręczona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w odrębnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złożona z ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: - Zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 poz. 391 z poz. zm.), - Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, opisane w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243 z poz. zm.) lub posiadają wpis do rejestru opisany w art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), - Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, opisane w art. 41 ust. 1 lub art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), - Posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 tej ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wiedza i doświadczenie - Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 5000 Mg-rok.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potencjał techniczny - Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, ze dysponuje następującym potencjałem technicznym: a) samochodem specjalistycznym bezpylnym (śmieciarka) dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach 60 l - 1100 l, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 2 szt., b) samochodem specjalistycznym z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru odpadów zmieszanych zbieranych w pojemnikach kontenerowych typu KP7, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 1 szt., c) samochodem skrzyniowym z dźwigiem bocznym (HDS) o minimalnym wysięgu 5 m i udźwigu 900 kg do odbioru odpadów segregowanych zbieranych w pojemnikach o pojemności 2,5 m3 typu np. dzwon, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 1 szt., d) samochodem ciężarowym o ładowności minimalnej 3,5 Mg do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów zmieszanych i segregowanych zbieranych w workach plastikowych, zabezpieczonym przed wysypywaniem i rozwiewaniem odpadów oraz wyposażonym w sprzęt do ręcznego uprzątnięcia odpadów, które zostały wysypane z pojemników w trakcie ich opróżniania - minimum 1 szt., e) bazą magazynowo-transportowo-biurową na terenie Gminy Tułowice lub w odległości maksymalnej 60 km od granicy miasta w celu zgromadzenia niezbędnego sprzętu i materiałów, na której znajdują się: - pomieszczenie(a) administracyjno-socjalne dla pracowników, - zaplecze biurowe dla pracownika/ów odpowiedzialnego za prowadzenie dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia, wyposażone w szczególności w sieć telekomunikacyjną i Internet, - miejsca przeznaczone do parkowania minimum 5 pojazdów do odbierania odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - miejsca do magazynowania selektywnie zbierania odpadów z grupy odpadów komunalnych, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, - legalizowana samochodowa waga najazdowa - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów, - punkt bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów oraz miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, zgodnie z obowiązującymi przepisami - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. Uwaga: 1. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą lub logo firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu. 2. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt Wykonawcy w system: a) wideorejestracji obrazu z możliwością przekazu na żywo, b) monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, c) czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. 3. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi nie mogą być starsze niż 13 lat oraz spełniać normy emisji spalin co najmniej na poziomie Euro 1. 4. Wymagane jest, aby teren bazy magazynowo-transportowo-biurowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym oraz wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy magazynowotransportowej zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami: a) minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, b) minimum 7 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze), c) wykaże, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wynosi minimum 15 osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  a) Zaświadczenie Wójta Gminy Tułowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opisanego w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012 poz. 391 z poz. zm.), b) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, opisane w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 Nr 185 poz. 1243 z poz. zm.) lub posiadają wpis do rejestru opisany w art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), c) Aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez organ właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów, opisane w art. 41 ust. 1 lub art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21), d) Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 tej ustawy, e) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsc ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 5000 Mg-rok, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; dowodami, z usług, które zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - poświadczenie (np. poświadczenie wydane przez podmiot, który przyjął od Wykonawcy odpady do zagospodarowania, z którego wynikać będzie ilość i rodzaj odpadów przekazanych do zagospodarowania), z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert; - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia; w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), Wykonawca, miejsce poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), f) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (tj. potencjału technicznego opisanego w rozdz. V ust. 3) dostępnych Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ, g) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy usług oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przeciętna roczna liczba zatrudnionych w w/w okresie nie może być niższa niż 15 osób - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ, h) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wykaże minimum 1 osobę nadzoru oraz minimum 7 osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze) - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, i) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, j) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) parafowany projekt umowy - załącznik nr 9 do SIWZ, b) dowód wniesienia wadium, c) wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wzór wykazu stanowi załącznik nr 10 do SIWZ, d) pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa, e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, f) lista podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej - wzór listy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy; b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy; c) z powodu okoliczności siły wyższej, tj. na skutek zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego i niemożliwego lub trudnego do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej Umowy, którym skutkom nie da się zapobiec (np. klęski żywiołowe, wojna itp.); d) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, e) wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia. Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3 niniejszego ustępu, możliwa jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączniki:

PDFSpecyfikacja.pdf (245,34KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz oferty.doc (70,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie 22 ust. 1 uzp.doc (49,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług.doc (59,50KB)

DOCZałącznik nr 4 - Wykaz narzędzi.doc (59,00KB)

DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia.doc (52,00KB)

DOCZałącznik nr 6 - Wykaz osób.doc (62,00KB)

DOCZałącznik nr 7 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (47,50KB)

DOCZałącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia osoba fizyczna.doc (48,00KB)

PDFZałącznik nr 9 - Wzór umowy.pdf (152,25KB)

DOCZałącznik nr 10 - Oświadczenie o podwykonawcach.doc (50,50KB)

DOCZałącznik nr 11 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc (48,00KB)


PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf (687,32KB)


Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tułowice


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (123,46KB)