Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zmiane ogłoszenia - odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tułowice


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 171480-2013 z dnia 2013-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tułowice
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Zamawiającego. 2. Usługa...
Termin składania ofert: 2013-05-14

Numer ogłoszenia: 70431 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171480 - 2013 data 29.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tułowice, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, fax. 077 4600474.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie - Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 5000 Mg-rok..

 • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie - Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych do miejsca ich zagospodarowania w łącznej ilości co najmniej 2000 Mg-rok..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.

 • W ogłoszeniu jest: 3. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi nie mogą być starsze niż 13 lat oraz spełniać normy emisji spalin co najmniej na poziomie Euro 1..

 • W ogłoszeniu powinno być: - skreśla się punkt 3.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.

 • W ogłoszeniu jest: c) wykaże, że wielkość średniego rocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wynosi minimum 15 osób..

 • W ogłoszeniu powinno być: skreśla się ppkt c.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być: Przesuwa się termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: na dzień 20.05.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.


PDFWyjaśnienie treści SIWZ.pdf (687,32KB)