Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prowadzenie stołówki środowiskowej oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na terenie Gminy Tułowice


Tułowice: Prowadzenie stołówki środowiskowej oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Tułowice
Numer ogłoszenia: 218678 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie stołówki środowiskowej oraz przygotowywanie i wydawanie posiłków w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Tułowice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gotowych posiłków dla uczniów i osób objętych programem Pomoc Państwa w zakresie dożywiania w Tułowicach przez Wykonawcę w pomieszczeniach kuchennych przy Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach przy ul. Generała Świerczewskiego 8/8A. Posiłek powinien składać się z dwóch dań ciepłych oraz napoju i musi odpowiadać normom żywieniowym, obowiązującym w tzw. punktach zbiorowego żywienia, t.j. : 1) zupa na wywarze mięsno-warzywnym o poj. 400 ml, 2) drugie danie zawierające ziemniaki, ryż, makaron lub kaszę it.. min. 200 g: mięso lub ryba min. 100g po obróbce, surówka lub gotowane jarzyny min. 100 g lub naleśniki, placki, pierogi itp. nie częściej niż 2 razy w tygodniu od 250-300g, 3) kompot, napój, sok min. 250 ml. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, według wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 136 poz. 914 ze zmianami). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających kaloryczność zamawianego posiłku, w przypadku skarg osób korzystających z posiłku. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia ustalonych parametrów, Zamawiający obciąży kosztami badania Wykonawcę. Płatności za posiłki dla uczniów i osób objętych programem - Pomoc Państwa w zakresie dożywiania - dokonywane będą poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach na podstawie wystawianych miesięcznych faktur z podaniem ilości wydanych posiłków i jednostkowej ceny posiłku. Przewidywana ilość wydawanych obiadów w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie 20000.00 szt. W celu orientacyjnym podaje się ilość wydanych obiadów w poszczególnych latach : - rok 2008 - 15 699szt. - rok 2009 - 18 087szt. - rok 2010 - 19 421szt. - rok 2011 - 16 780szt. - rok 2012 - 12 448szt. - rok 2013 - styczeń - 977 obiadów, luty 1017, marzec 1193 , kwiecień 1173, maj 1182. Uwaga : W.w ilości dotyczą tylko obiadów płaconych OPS, a nie obejmują osób które wykupiły obiady indywidualnie. Miejsce wydawania posiłków : Jako miejsce przygotowywania i wydawania posiłków wskazuje się pomieszczenia kuchenne przy GZS w Tułowicach, według następujących zasad: a) łączna powierzchnia kuchni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 117,0 m2 oraz piwnicy 49.0 m2, Zestawienie pomieszczeń stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykaz przekazanego zestawienia wyposażenia pomieszczeń zostanie określony na etapie zawarcia umowy, b) wykonawca będzie ponosił opłaty za użytkowanie pomieszczenia kuchenne w wysokości 5.0 zł-m2 miesięcznie, a piwnicy w wysokości 50% powyższej kwoty plus podatek VAT naliczony na podstawie obowiązujących przepisów, c) wykonawca będzie ponosił poza czynszem koszty opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, woda ciepła i zimna, ścieki, wywóz nieczystości stałych, podatku od nieruchomości oraz c.o. w sezonie grzewczym, d) wykonawca będzie ponosił koszty przeglądów urządzeń oraz koszty bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń kuchennych, e) zamawiający nie dopuszcza możliwości wynoszenia wyposażenia pomieszczeń kuchennych poza teren dzierżawionych pomieszczeń oraz wydawania posiłków w formie cateringu. f) wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie pomieszczeń kuchennych i jadalni zgodnie z wymogami odpowiednich służb i przepisami bhp, g) w przypadku wynajęcia pomieszczeń jadalni na imprezę okolicznościową obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie wynajmowanych pomieszczeń obciąża podmiot, który z nich korzysta. Pozostałe warunki : a) wykonawca uiści kaucję w wysokości 5 000.0 zł (słownie pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy Zamawiającego, która zostanie zwrócona po okresie obowiązywania umowy i dokonaniu rozliczeń, b) cena za obiad dla wszystkich uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach musi być jednakowa i odpowiadać cenie jednostkowej ustalonej w przetargu, c) wykonawca może sprzedawać posiłki innym osobom według ceny ustalonej na podstawie własnej kalkulacji, d) wykonawca może przygotowywać posiłki na przyjęcia okolicznościowe w pomieszczeniach kuchennych, jedynie podmiotom, które wynajęły na ten cel pomieszczenia jadalni lub na potrzeby Zamawiającego - na podstawie odrębnego zlecenia. Do organizacji przyjęć okolicznościowych, jadalnia zostanie wynajęta na odrębnych zasadach, e) zamawiający nie dopuszcza możliwości wynoszenia wyposażenia kuchni i stołówki poza teren dzierżawionych pomieszczeń oraz wydawania posiłków w formie cateringu, a także wykorzystywania pomieszczeń i wyposażenia do przygotowywania posiłków w celu świadczenia usług cateringowych, f) wykonawca odpowiada za funkcjonowanie stołówki pod względem spełnienia wymogów sanitarnych narzuconych przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi jednostek kontrolujących, g) wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie kuchni i jadalni w trakcie przygotowywania i wydawania posiłków. h) zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji jednostkowej ceny posiłków według wskaźnika wzrostu cen i usług, po upływie roku od zawarcia umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-9, 55.50.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gastronomii.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie - tj. przedstawią wykaz prowadzonej działalności w zakresie gastronomii, t.j. przygotowanie i wydawanie gotowych posiłków, w ilości nie mniej niż 500 miesięcznie w okresie ostatniego roku albo wykażą się zatrudnieniem w okresie ostatniego roku na stanowisku co najmniej szefa kuchni lub innym kierowniczym stanowisku związanym z przygotowaniem i wydawaniem posiłków.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - tj. przedstawią wykaz (min. 2-ch) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, z wykazaniem dorobku zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  oświadczenie, że wykonawca znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia,;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie w zakresie ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP - grupy kapitałowe.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pok. nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFSIWZ.pdf (157,76KB)

PDFUmowa.pdf (41,62KB)

PDFZestawienie pomieszczeń stołówki.pdf (38,13KB)

DOCdruki - wzory - do specyfikacji - wydawania obiadów.doc (97,00KB)
 


PDFWyjaśnienia do SIWZ - 01.pdf (140,07KB)

PDFWyjaśnienia do SIWZ - 02.pdf (75,91KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (123,55KB)