Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie zakupu biletów miesięcznych


Tułowice: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie zakupu biletów miesięcznych - przetarg organizuje Gminny Zespół Szkół w Tułowicach Numer ogłoszenia: 114927 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzstulowice.szkolnastrona.pl lub www.bip.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie zakupu biletów miesięcznych - przetarg organizuje Gminny Zespół Szkół w Tułowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tułowice w roku szkolnym 2013/2014 na podstawie zakupu biletów miesięcznych tj. w terminie od 2 września 2013 r. do 27 czerwca 2014 r. - z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów regularnych (na podstawie biletów miesięcznych)w Krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r.( Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874). Przewóz uczniów będzie realizowany w oparciu o zał. nr 6 do SIWZ .Planowany jest jeden dowóz w godzinach porannych i dwa odwozy w godzinach popołudniowych. Trasy przewozu uczniów to: Tułowice -Ligota Tułowicka- Goszczowice - Tułowice oraz Tułowice - Tułowice Małe - Skarbiszowice - Szydłów -Tułowice. Organizacja roku szkolnego jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn.zm.).i tak: Dowóz/odwóz uczniów do
Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach z miejscowości:MIEJSCOWOŚĆ - ILOŚĆ UCZNIÓW Skarbiszowice - 13 Szydłów - 23 Goszczowie - 22 Ogółem 58 uczniów oraz Dowóz/odwóz dzieci do Publicznego Przedszkola w Tułowicach z miejscowości: MIEJSCOWOŚĆ - ILOŚĆ UCZNIÓW Skarbiszowice - 3 Szydłów - 7 Goszczowice - 5 Ogółem 15 uczniów Razem 73 uczniów dojeżdżających. Podane liczby uczniów są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowózu/odwózu do szkoły. Z przewozów będą korzystać dzieci przedszkolne, uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od dyrektorów placówek imiennych list uczniów uprawnionych do dowozu. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Dopuszcza się przejazdy uczniów , którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów. Osoby zatrudnione do sprawowania opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice / prawni opiekunowie. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozów opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem. Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą ustalone przez Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach na trzy dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godziny dowozu i odwozu uczniów. Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Podmiot, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. Cena za usługę dowozu to: - uśredniona cena brutto biletu miesięcznego dwustronnego (dowód i odwóz) dla jednego ucznia , która zawiera wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z opłatą za opiekuna - ucznia z miejscowości: Goszczowice, Skarbiszowice oraz Szydłów . -.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

8.1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej na czas trwania zamówienia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. Warunek posiadania uprawnień musi spełniać każdy z podmiotów występujących wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawcy, którzy wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi polegające na przewozie osób wraz z dokumentem potwierdzającym ich wykonanie lub należyte wykonywanie . Warunek zostanie uznany za spełniony po wypełnieniu zał. nr 7 SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie lub należyte wykonywanie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia; tj.: a) dysponuje co najmniej dwoma w pełni sprawnymi autobusami przystosowanymi do przewozu uczniów. Na potwierdzenie spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, dostępnych Wykonawcy usług wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zał. Nr 5 SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. opiekun i kierowcy posiadający uprawnienia przewidziane prawem - dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania autobusem (kategoria D) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. Zał. nr 4 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest do: złożenia oświadczenia, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach ul. Świerczewskiego 21-21a 49-130 Tułowice - Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zespół Szkół w Tułowicach ul. Świerczewskiego 21-21a 49-130 Tułowice.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFOgłoszenie BZP.pdf (278,05KB)

PDFSIWZ dowóz uczniów GZS.pdf (292,13KB)

PDFZałącznik nr 1 - Oferta.pdf (199,48KB)

PDFZałącznik nr 2 - Oświadczenie.pdf (129,87KB)

PDFZałącznik nr 3 - Oświadczenie.pdf (207,83KB)

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ.pdf (321,33KB)

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ.pdf (237,99KB)

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ.pdf (164,10KB)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ.pdf (125,58KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ.pdf (147,26KB)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ.pdf (124,83KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (34,55KB)