Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie nawierzchni kostki brukowej placu pod PSZOK w Tułowicach


Tułowice: Wykonanie nawierzchni kostki brukowej placu pod PSZOK w Tułowicach
Numer ogłoszenia: 398770 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-13 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonan e nawierzchni z kostki brukowej placu pod PSZOK w Tułowicach.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni z kostki brukowej placu pod PSZOK w Tułowicach Zakres zadania : roboty rozbiórkowe, wykonanie wpustów ulicznych - szt. , roboty ziemne, ułożenie kostki brukowej - 886,0 m2, ułoż nie krawężników - 96,8 Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w: dokumen acji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robó budowlanych, UWAGA !!! Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowl ch o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, które wskazane są w dokumentacji, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbio u robót i przedmiarach robó Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opis technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określe ia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do r alizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będ ie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on stosować i ne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji po względem 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składo ch) 2) charakteru użytkowego (tożsamość funk i) 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzy ) 4) parametrów technicznych (np.: wytrzymałość, trwałość, konstrukcja itp.) 5) wyglądu (struktura, faktura, barwa Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania..II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 30.04.2014.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
 
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznyc Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelew m na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodl nie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skute znie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do u ływu terminu składania ofert na rachunku gmin Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, orygin ły dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowan e wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pie wsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania of rtą, poczynając od daty składania ofe Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w ar . 46 - Prawa zamówień publicznych.III.2) ZALICZKI
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wpis do odpowiedniego rejestru oraz prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem postępowa ia o zamówienie publiczne - na podstawie złożonego oświadczenia. 
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Wykazać wykonanie w ciągu ostatnich 5 l t przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch dróg lub placów o nawierzchni z ko tki brukowej o powierzchni min. 300.0 m2. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświad zeń załączonych do oferty.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Dysponowanie odpowiednim potencjałe technicznym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonan a zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia. 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Dysponowanie osobami posiadającym kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 
Sytuacja finansowa i ekonomiczna przedsiębiorcy pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówien a. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentó i oświadczeń załączonych do oferty. p>
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 
    wykaz robót budowlanych wykonanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a bo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podan em ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączen em dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy rob ty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zos ały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidło o ukończone;
    wykaz osób, które będą uczestnicz ć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadc enie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wra z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zak esu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie o dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnie ia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; li> 
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 
- oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeż li odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce u wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem ter inu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziel nie zamówienia albo składania ofert;aktualne
- zaświadczenie właściw go naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zaleg z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane p awem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnośc lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystaw one nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnios ów o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lbo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddzi łu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpiecz nia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzysk ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na r ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania de yzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące rzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział u w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym m siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:< >
 
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u ływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa iu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opła , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzys ał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na r ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania de yzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące rzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udział u w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowan u o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
    III.6) INNE DOKUMENTY
 
    Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 
    1. Zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie kosztory u ofertowego - FORMULARZ NR 5. 2. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE ART. 26 UST. 2D USTAWY PZP - grup tałowe - FORMULARZ NR 6.
    SEKCJA IV: PROCEDURA
 
    IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
    IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
    IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tulowice.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Urząd Gminy w Tułowica ul. Szkolna 1 49-130 Tułowic pok. nr 1.
 
    IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Tułowicac ul. Szkolna 1 49-130 Tułowic Sekretariat.
 
    IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu składania ofert).
    IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie