Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Betonowa w Tułowicach


Tułowice: Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Betonowa w Tułowicach
Numer ogłoszenia: 37256 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tułowice , ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice, woj. opolskie, tel. 077 4600143, faks 077 4600474.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tulowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem ul. Betonowa w Tułowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniem w Tułowicach ul. Betonowa o długości 0.4069 km. Zakres rzeczowy inwestycji : - powierzchnia drogi - 3 350.0 m2 - powierzchnia chodników - 774,0 m2 - powierzchnia wyspy rozdzielającej - 65,0 m2 - wykonanie skrzyżowania (włączenia) drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 405, - przewody kanalizacji deszczowej z rur PP karbowane o średnicy 300, sztywność SN8 - 385,0 m - wpusty uliczne wraz z przykanalikami - 22 szt. - studzienki rewizyjne betonowe o średnicy 1000 mm - 12 szt. - wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia podziemnego, montaż rur osłonowych - przekładka kabli SN 370,0 m + ułożenie nowych 75,0 m Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - (3 egz.). W kalkulacji obsługi geodezyjnej należy uwzględnić przed wytyczeniem drogi, dodatkowe koszty związane z wznowieniem granic i inwentaryzacją uzbrojenia podziemnego, wraz z dokonaniem lokalnych odkrywek. Do czynności geodety należy również uwzględnić konieczność określenia zasadniczych elementów robót budowlanych takich jak np. długość wykonanej kanalizacji deszczowej, powierzchnie dróg i chodników, długości krawężników i obrzeży. Ponadto należy uwzględnić koszt sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy włączenia drogi do drogi wojewódzkiej i opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego naliczonych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu według warunków ZDW określonych w piśmie ZDW.WD.4031.136.2012.PU z dnia 12.09.2012 r. Opłaty na drogach gminnych nie będą naliczane - drogi nie posiadają nadanej kategorii dróg gminnych. Szczegółowy zakres rzeczowy robót został określony w : - dokumentacji projektowej, - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - w załączonych przedmiarach robót UWAGA !!! Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, które wskazane są w dokumentacji, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych) 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji) 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa) 4) parametrów technicznych (np.: wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.) 5) wyglądu (struktura, faktura, barwa) Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania. Zamawiający zastrzega obowiązek wykonania robót budowlanych polegających na budowie nawierzchni drogowych lub sieci kanalizacji deszczowej do osobistego wykonania przez Wykonawcę,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.30.00-9, 45.25.56.00-5, 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 9 000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Forma wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 - Prawa zamówień publicznych. Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto gminy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie Oddział w Niemodlinie nr konta: 06 8890 1079 0000 0129 2011 0023 Do oferty należy dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się do upływu terminu składania ofert na rachunku gminy. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy, natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopię. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 - Prawa zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wpis do odpowiedniego rejestru oraz prowadzenie działalności w zakresie będącym przedmiotem postępowania o zamówienie publiczne - na podstawie złożonego oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie dwóch dróg o nawierzchni asfaltowej o długości min. 0.5 km (o powierzchni 3000 m2) lub wykonał jedną drogę o nawierzchni asfaltowej o długości min. 0.5 km (o powierzchni 3000 m2) oraz sieć kanalizacji deszczowej o długości min. 300 mb wraz z wpustami ulicznymi. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie oświadczeń i dokumentów (referencji) załączonych do oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowanie osobami posiadającymi kwalifikacje i wiedzę niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia - na podstawie złożonego oświadczenia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Sytuacja finansowa i ekonomiczna przedsiębiorcy pozwala na prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia oraz udokumentują posiadanie opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia 300 000,00 złotych. Spełnienie tego warunku będzie oceniane na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej (polegającej na obliczeniu ceny kosztorysowej jako sumy iloczynów ustalonych jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych), zgodnie z przekazanymi przedmiarami robót, wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w trybie udzielania wyjaśnień na zapytania Wykonawców do treści SIWZ. Na pierwszej stronie kosztorysu należy podać stosowane w wycenie stawki cen roboczogodziny i wskaźników cenotwórczych [Kp (koszty pośrednie), Kz (koszty zakupu) i Z (zysk)]. Uwaga : Nie ma obowiązku dołączania do oferty kosztorysu szczegółowego, jednak zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu do kosztorysu na etapie badania ofert. Wykonawca składa oświadczenie, że na wezwanie zamawiającego przekaże szczegółowy kosztorys ofertowy, w terminie do 3 dni od wezwania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Przewiduje się zmiany umowy polegające na : 1) uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia : a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuowanie robót, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, b) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, c) sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o których mowa w pkt 3), a mających wpływ na realizację robót, d) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, e) działania siły wyższej np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, f) opóźnień z przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego, 2) zmianie będącej wynikiem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzania zmian, mających wpływ na realizację umowy, 3) zmian wprowadzonych do umowy na skutek występowania różnic między ilością określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych - z uwagi na kosztorysowy charakter wynagrodzenia. Wycena powinna się opierać na cenach jednostkowych robót, materiałów i urządzeń podanych w kosztorysie ofertowym - w przypadku różnic obmiarów robot. W przypadku wystąpienia koniecznych robót zamiennych, wynagrodzenie za ww. zakres nastąpi na podstawie cen roboczogodziny, sprzętu i wskaźników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) przyjętych w kosztorysie ofertowym, natomiast materiały i sprzęt (inny niż w zamówieniu podstawowym) należy przyjąć według średnich cen zawartych w publikacji Sekocenbud, BISTYP CONSULTING itp. aktualnych na chwilę sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Natomiast nakłady rzeczowe wyliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. W przypadku wystąpienia koniecznych robót zamiennych, wynagrodzenie za ww. zakres nastąpi na podstawie cen roboczogodziny, sprzętu i wskaźników cenotwórczych (Kp, Kz, Z) przyjętych w kosztorysie ofertowym, natomiast materiały i sprzęt (inny niż w zamówieniu podstawowym) należy przyjąć według średnich cen zawartych w publikacji Sekocenbud, BISTYP CONSULTING itp. aktualnych na chwilę sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Natomiast nakłady rzeczowe wyliczyć w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 4) uzasadnionej zmianie technologii lub wykonania robót zamiennych na skutek zaistnienia następujących okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy : a) nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało uwzględnione na mapach do celów projektowych, z powodu braku wiedzy Zamawiającego o jego istnieniu na etapie opracowania dokumentacji projektowej zadania, b) związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy Nadzoru Budowlanego, c) związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m.in. głazy, niewybuchy, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków, d) wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach wykonawczych branżowych, e) wynikające z nieprzewidzianych sytuacji, takich jak kolizje z innymi urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia lub uszkodzenia, a wymagające naprawy, 5) zmianie nazwy, adresu firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą, 6) zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 p.z.p, 7) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 p.b., polegającej na zmianie rozwiązań projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 8) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4b) ustawy p.b., polegającej na możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 9) zmianie dokonanej podczas wykonywania robót i nieodstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy p.b. i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy p.b., spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy p.b. f) zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. g) wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obydwu stron, po stosownym uzasadnieniu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tulowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tułowice 49-130 Tułowice ul.Szkolna 1 pok. nr.1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tułowice 49-130 Tułowice ul.Szkolna 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PDFOgłoszenie o zmianie ogloszenia.pdf (23,17KB)


PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - ul. Betonowa w Tułowicach.pdf (142,96KB)


PDFWzór umowy - przebudowa ul. Betonowej - kosztorys.pdf (99,77KB)


DOCdruki - wzory - do specyfikacji - przebudowa ul. Betonowej.doc (123,00KB)


Przedmiary

PDFprzedmiar robót drogowych i kanalizacyjnych.pdf (285,88KB)

PDFprzedmiar robót elektrycznych.pdf (30,22KB)


Projekt

- kanalizacja deszczowa

PDF1. Opis Tulowice Betonowa kd wykonawczy.pdf (77,79KB)

PDF2. Tułowice ul. Betonowa przekrój podł. kd.pdf (434,31KB)

PDF3. Tułowice ul. Betonowa przekrój podł. kd S0-S2.pdf (134,86KB)

PDF4. Wpust uliczny. Schemat włączenia przez studzienkę.pdf (118,64KB)

PDF5. Schemat zestawienia studni kd.pdf (165,98KB)

PDF6. Schemat włączenia do studni kd.pdf (128,82KB)

PDF7. Zestawienie studni Betonowa wyk. kd.pdf (56,35KB)

PDF8. Zestawienie studni wyk. kd.pdf (50,89KB)


- organizacja ruchu

PDForganizacja ruchu docelowa opis Tułowice ul. Betonowa.pdf (31,74KB)

PDFRys. OR 1Tułowice ul. Betonowa org.ruchu.pdf (3,50MB)

PDFRys. OR 2 Tułowice ul. Betonowa org.ruchu.pdf (1,84MB)

PDFZestawienie oznakowania.pdf (19,58KB)


- przekładki kabli

PDFPT - cz. opis Tułowice Betonowa.pdf (42,72KB)


- roboty drogowe

PDFOpis Tulowice Betonowa proj. drogowy drogi gminnej.pdf (102,49KB)

PDFOpis Tulowice Betonowa proj. drogowy skrzyżowanie.pdf (103,39KB)

PDFRys. 1.1 Tułowice ul. Betonowa zagosp. terenu.pdf (3,49MB)

PDFRys. 1.2 Tułowice ul. Betonowa zagosp. terenu.pdf (2,86MB)

PDFRys. 1.3 Tułowice ul. Betonowa zagosp. terenu.pdf (2,14MB)

PDFRys. 2.1 Tułowice ul. Betonowa przekrój podłużny.pdf (146,90KB)

PDFRys. 2.2 Tułowice ul. Betonowa przekrój podłużny.pdf (142,06KB)

PDFRys. 2.3 Tułowice ul. Betonowa przekrój podłużny.pdf (125,77KB)

PDFRys. 4.1 Tułowice ul. Betonowa przekrój konstrukcyjny.pdf (179,82KB)

PDFRys. 4.2 Tułowice ul. Betonowa przekrój konstrukcyjny.pdf (198,28KB)

PDFRys. 4.3 Tułowice ul. Betonowa przekrój konstrukcyjny.pdf (228,93KB)

PDFRys. 4.4 Tułowice ul. Betonowa przekrój konstrukcyjny.pdf (231,64KB)

PDFRys. 4.5 Tułowice ul. Betonowa przekrój konstrukcyjny.pdf (257,05KB)


Specyfikacja techniczna

PDFST TUŁOWICE.pdf (1,61MB)


Wyjaśnienia do specyfikacji

PDFWyjaśnienie z dnia 11.02.2014r.pdf (704,98KB)

PDFWyjaśnienie z dnia 13.02.2014r.pdf (2,01MB)

PDFWyjaśnienie z dnia 18.02.2014r.pdf (1,26MB)


PDFZestawienie otwartych ofert w dniu 20.02.2014 r. - ul. Betonowa.pdf (33,71KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,19MB)