Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Opłaty skarbowej od pełnomocnika nie pobiera m.in. gdy pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnym i zstępnym lub rodzeństwu.
 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:

Działalność Gospodarcza  /pokój nr 12, I piętro/

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

  • dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub oświadczenie wnioskodawcy o tym, że punkt sprzedaży alkoholu nie będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  • decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.).

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Czas załatwienia sprawy:

Około 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu (zgodnie z przepisami art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Tułowic.

Opłaty:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż
37 500 zł

525 zł

  4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż
37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż
77 000 zł

 1,4% wartości sprzedaży

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    

 1,4% wartości sprzedaży

   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

  2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo gotówką w kasie urzędu opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości
w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności
w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty
w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Numer rachunku bankowego urzędu Miejskiego w Tułowicach:

Bank Spółdzielczy w Namysłowie: 10 8890 1079 0000 0129 2011 0048                                                                                                           

Formularze  do pobrania:

1/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - PDFWniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf (53,40KB)

2/ Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych z roku poprzedniego  - PDFOświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu.pdf (57,87KB)