Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko pracownika obsługi


BURMISTRZ TUŁOWIC

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów

 na wolne stanowisko pracownika obsługi


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Tułowicach

2. Określenie stanowiska: konserwator-rzemieślnik

3. Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnianie na określonym stanowisku,
 5. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, sumienność, dokładność, uczciwość, wysoki poziom kultury osobistej,
 6. wykształcenie minimum zawodowe,
 7. prawo jazdy.
 8. Miło widziane uprawnienia elektryczne (do 1 kV)

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. wykonywanie wszelkiego rodzaju prac gospodarczych i  porządkowych:

- w budynku Urzędu i wokół budynku,

- w hali sportowej oraz boiskach sportowych zlokalizowanych przy PSP w Tułowicach;

 1. wykonywanie drobnych napraw sprzętu, wyposażenia budynku i pomieszczeń zlokalizowanych w świetlicach na terenie sołectw Gminy Tułowice;
 2. pielęgnacja roślin i terenów zielonych;
 3. wykonywanie innych prac porządkowych i gospodarczych
 4. dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy.

5. Warunki pracy:

 1. praca na terenie Gminy Tułowice,
 2. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
 3. czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
 4. rozpoczęcie pracy 1 marca 2021 r.

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Tułowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

7. Wymagane dokumenty:

 1. CV,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 4. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi,
 7. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 8. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Oświadczenia i kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Kserokopie dokumentów kandydat poświadcza za zgodność z oryginałem, opatrując je własnoręcznym podpisem i datą.

8.  Sposób, termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:

„ dotyczy naboru na stanowisko obsługi – konserwator-rzemieślnik”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2021 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, 49-130 Tułowice, ul. Szkolna 1 lub przesłać na powyższy adres.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.


PDFKwestionariusz osobowy.pdf


PDFOświadczenie o niekaralności.pdf


PDFOświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf


PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf