Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy Tułowice 2010-2014


SESJA XLIII z dnia 6 listopada 2014 r.

PDFProtokół z XLIII z Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (145,45KB)

PDFUchwała nr 265 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (155,24KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 265 Rady Gminy Tułowice.pdf (746,00KB)

PDFUchwała nr 264 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf (226,55KB)


SESJA XLII z dnia 16 października 2014 r.

PDFProtokół z XLII z Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (169,05KB)

PDFUchwała nr 263 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (216,13KB)

PDFUchwała nr 262 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (186,70KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 262 Rady Gminy Tułowice.pdf (741,52KB)

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 262 Rady Gminy Tułowice.pdf (224,71KB)

PDFUchwała nr 261 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf (235,92KB)

PDFUchwała nr 260 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (207,62KB)


SESJA XLI z dnia 16 września 2014 r.

PDFProtokół z XLI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (156,11KB)

PDFUchwała nr 259 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (180,05KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 259 Rady Gminy Tułowice.pdf (681,51KB)

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 259 Rady Gminy Tułowice.pdf (274,65KB)

PDFUchwła nr 258 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf (100,57KB)


SESJA XL z dnia 4 września 2014 r.

PDFProtokół z XL Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (180,70KB)

PDFUchwala nr 257 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf (179,09KB)

PDFUchwała nr 256 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Tułowice na lata 2014-2020.pdf (209,32KB)

PDFUchwała nr 255 zmieniająca uchwałę Nr XXI1222012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tułowice.pdf (92,56KB)

PDFUchwała nr 254 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.pdf (207,26KB)

PDFUchwała nr 253 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r.pdf (105,74KB)


SESJA XXXIX z dnia 7 sierpnia 2014 r.

PDFProtokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (166,28KB)

PDFUchwała nr 252 w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.pdf (97,85KB)

PDFUchwała nr 251 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Skarbiszowice.pdf (92,05KB)

PDFUchwala nr 250 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (301,42KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 250 Rady Gminy Tułowice.pdf (680,40KB)

PDFUchwała nr 249 w sprawie zmian w budżetu Gminy Tułowice na 2014r..pdf (106,28KB)

PDFUchwala nr 248 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (89,07KB)


SESJA XXXVIII z dnia 25 czerwca 2014 r.

PDFProtokół z XXXVIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (59,22KB)

PDFUchwała nr 247 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciagnietych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.pdf (93,44KB)

PDFUchwała nr 246 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (1,06MB)

PDFUchwala nr 245 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r.pdf (177,13KB)


SESJA XXXVII z dnia 5 czerwca 2014 r.

PDFProtokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (173,62KB)

PDFUchwała nr 244 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice.pdf (93,60KB)

PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 244 Rady Gminy Tułowice.pdf (147,45KB)

PDFUchwała nr 243 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.pdf (88,35KB)

PDFUchwala nr 242 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej.pdf (88,50KB)

PDFUchwała nr 241 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf (95,02KB)

PDFUchwała nr 240 - Przebudowa ciagu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej 1519 O w Ligocie Tułowickiej.pdf (95,76KB)

PDFUchwała nr 239 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (571,31KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 239 Rady Gminy Tułowice.pdf (7,14MB)

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 239 Rady Gminy Tułowice.pdf (1,87MB)

PDFUchwała nr 238 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r..pdf (180,16KB)

PDFUchwała nr 237 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2013 r..pdf (89,70KB)

PDFUchwała nr 236 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowej instytucji kultury - Tułowickiego Ośrodka Kultury.pdf (162,77KB)

PDFUchwała nr 235 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.pdf (89,14KB)


SESJA XXXVI z dnia 24 kwietnia 2014 r.

PDFProtokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (170,12KB)

PDFUchwała nr 234 zmieniająca uchwałę Nr XIV/99/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Tułowice oraz sołtysów.pdf (88,91KB)

PDFUchwała nr 233 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (93,90KB)

PDFUchwała nr 232 w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Złote Bagna”.pdf (90,96KB)

PDFUchwała nr 231 w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice.pdf (122,88KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 232 Rady Gminy Tułowice.pdf (125,36KB)

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 232 Rady Gminy Tułowice.pdf (2,06MB)

PDFUchwała nr 230 w sprawie zmian budżetu Gminy Tulowice.pdf (100,25KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 231 Rady Gminy Tułowice.pdf (1,92MB)

JPEGZałącznik nr 2 do uchwały nr 231 Rady Gminy Tułowice.jpeg (106,56KB)

PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 231 Rady Gminy Tułowice.pdf (113,91KB)


SESJA XXXV z dnia 3 kwietnia 2014 r.

PDFProtokół z XXXV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (93,67KB)

PDFUchwała nr 229 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.pdf (120,46KB)

PDFZałącznik do uchwały nr 229 Rady Gminy Tulowice.pdf (147,06KB)

PDFUchwała nr 228 w sprawie ustalenia opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka i wyżywienie u dziennego opiekuna.pdf (94,93KB)

PDFUchwała nr 227 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna.pdf (88,27KB)

PDFUchwała nr 226 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.pdf (90,77KB)

PDFUchwała nr 225 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014-2020.pdf (91,71KB)

PDFUchwała nr 224 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.pdf (89,43KB)

PDFUchwała nr 223 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf (175,18KB)

PDFUchwała nr 222 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Ukrainy powiat Dolina województwo Iwanofrankiwskie.pdf (90,36KB)

PDFUchwała nr 221 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (93,34KB)

PDFUchwała nr 220 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r..pdf (91,38KB)

PDFUchwała nr 219 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (116,08KB)

PDFZałącznik do uchwały nr 219 Rady Gminy Tulowice.pdf (93,27KB)

PDFUchwała nr 218 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (118,20KB)

PDFZałącznik do uchwały nr 218 Rady Gminy Tulowice.pdf (126,82KB)

PDFUchwała nr 217 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (115,92KB)

PDFZałącznik do uchwały nr 217 Rady Gminy Tulowice.pdf (157,32KB)


SESJA XXXIV z dnia 5 marca 2014 r.

PDFProtokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (168,21KB)

PDFUchwała nr 216 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.pdf (87,79KB)

PDFUchwała nr 215 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice w 2014 roku.pdf (90,89KB)

PDFUchwała nr 214 w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf (98,20KB)

PDFUchwała nr 213 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania..pdf (94,00KB)

PDFUchwała nr 212 uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/200/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.pdf (92,44KB)

PDFUchwała nr 211 uchylająca uchwałę Rady Gminy Tułowice nr XXXIII/199/14 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.pdf (92,17KB)

PDFUchwała nr 210 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (266,64KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 210 Rady Gminy Tulowice.pdf (63,31KB)

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 210 Rady Gminy Tulowice.pdf (69,57KB)

PDFUchwała nr 209 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf (98,62KB)

PDFUchwała nr 208 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.pdf (88,97KB)

PDFUchwała nr 207 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (69,75KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 207 Rady Gminy Tulowice.pdf (785,69KB)

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 207 Rady Gminy Tulowice.pdf (278,43KB)

PDFUzasadnienie do uchwały nr 207 Rady Gminy Tulowice.pdf (58,80KB)

PDFUchwała nr 206 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2014r..pdf (294,07KB)

PDFUchwała nr 205 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (116,17KB)

PDFZałącznik do uchwały nr 205 Rady Gminy Tulowice.pdf (100,07KB)


SESJA XXXIII z dnia 30 stycznia 2014 r.

PDFProtokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (64,46KB)

PDFUchwała nr 204 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 r..pdf (38,71KB)

PDFUchwała nr 203 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2014 r..pdf (35,37KB)

PDFUchwała nr 202 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2016..pdf (78,83KB)

PDFUchwała nr 201 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach.pdf (90,65KB)

PDFUchwała nr 200 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach.pdf (90,63KB)

PDFUchwała nr 199 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach.pdf (90,14KB)

PDFUchwała nr 198 w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci na lata 2014- 2020.pdf (31,25KB)

PDFUchwała nr 197 w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.pdf (15,90KB)

PDFUchwała nr 196 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2014r..pdf (95,32KB)

PDFUchwala nr 195 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (21,20KB)


SESJA XXXII z dnia 19 grudnia 2013 r.

PDFProtokół XXXII-13 z dnia 19.12.2013r..pdf (105,03KB)

PDFUchwała nr 194 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2014 rok.pdf (23,81KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 194 Rady Gminy Tulowice.pdf (98,28KB)

PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr 194 Rady Gminy Tulowice.pdf (39,41KB)

PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr 194 Rady Gminy Tulowice.pdf (31,78KB)

PDFUchwała nr 193 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,23MB)

PDFUchwała nr 192 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2014.pdf (850,51KB)

PDFUchwała nr 191 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.pdf (255,19KB)

PDFUchwała nr 190 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (708,14KB)

PDFUchwała nr 189 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013 r..pdf (33,94KB)

PDFUchwała nr 188 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (16,53KB)


SESJA XXXI z dnia 21 listopada 2013 r.

PDFProtokół nr XXXI-13 z dnia 21.11.2013r.pdf (106,86KB)

PDFUchwała nr 187 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uslugi opiekuńcze.pdf (96,07KB)

PDFUchwała nr 186 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (6,48MB)

PDFUchwała nr 185 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (41,27KB)


SESJA XXX z dnia 24 października 2013 r.
 

PDFProtokół nr XXX-13 z dnia 24.10.2013r.pdf (102,13KB)

PDFUchwała nr 184 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032.pdf (34,44KB)

PDFPrognoza oddzialywania na środowisko dla programu usuwania wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Tułowice na lata 2013-2032.pdf (682,28KB)

PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tułowice na lata 2013-2032.pdf (874,85KB)

PDFUchwała nr 183 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf (27,37KB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko programu ochrony środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf (1,90MB)

PDFProgram ochrony środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.pdf (24,83MB)

PDFUchwała nr 182 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (624,29KB)

PDFUchwała nr 181 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (94,82KB)

PDFUchwała nr 180 w sprawie nadanie nazwy ulicy.pdf (251,21KB)

PDFUchwała nr 179 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (153,16KB)

PDFUchwała nr 178 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (39,35KB)


SESJA XXIX z dnia 26 września 2013 r.

PDFProtokół nr XXIX-13 z dnia 26.09.2013r.pdf (144,87KB)

PDFUchwała nr 177 zmieniajacą uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej.pdf (23,32KB)

PDFUchwała nr 176 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.pdf (24,06KB)

PDFUchwała nr 175 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (34,49KB)

PDFUchwała nr 174 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (119,34KB)

PDFUchwala nr 173 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (44,86KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr 173 Rady Gminy Tulowice.pdf (25,28KB)


SESJA XXVIII z dnia 22 sierpnia 2013 r.

PDFProtokół nr XXVIII-13 z dnia 22.08.2013r.pdf (124,98KB)

PDFUchwała 172 sprawie odmowy rozpatrzenia skargi.pdf (16,14KB)

PDFUchwała 171 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (453,68KB)

PDFUchwała 170 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (190,05KB)

PDFUchwała 169 w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Tułowice.pdf (99,48KB)

PDFUchwała 168 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (704,54KB)

PDFUchwała 167 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (42,68KB)


SESJA XXVII z dnia 27 czerwca 2013 r.

PDFUchwała nr 166 zmieniająca uchwałę Nr XXII/131/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 20 grudnia 2012r.pdf (92,42KB)

PDFUchwała nr 165 zmieniająca uchwałę Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Tułowice z dnia 29 listopada 2012r.pdf (188,04KB)

PDFUchwała nr 164 zmieniająca uchwałę nr XXII-128-12.pdf (67,12KB)

PDFUchwała nr 163 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice.pdf (57,67KB)

PDFUchwała nr 162 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (982,58KB)

PDFUchwała nr 161 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (105,26KB)


PDFProtokół z XXVII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (111,73KB)


SESJA XXVI z dnia 23 maja 2013 r.

PDFUchwała nr 160 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie likwidacji Terenowego Wydziału Wykonawstwa Sieci SN i nN w Niemodlinie.pdf (37,58KB)

PDFUchwała nr 159 w sprawie zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym.pdf (53,66KB)

PDFUchwała nr 158 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (712,26KB)

PDFUchwała nr 157 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (79,76KB)

PDFUchwała nr 156 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2012r.pdf (57,45KB)

PDFUchwała nr 155 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r-TOK.pdf (57,26KB)

PDFUchwała nr 154 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Tułowice za 2012r.pdf (56,08KB)


PDFProtokół z XXVI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (84,31KB)


SESJA XXV z dnia 25 kwietnia 2013 r.

PDFUchwała nr 153 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Tułowicach obejmującego tereny.pdf (1,48MB)

PDFUchwała nr 152 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (1,43MB)

PDFUchwała nr 151 w spawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (133,56KB)


PDFProtokół z XXV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (67,46KB)


SESJA XXIV z dnia 14 marca 2013 r.

PDFUchwała nr 150 w swprawie przyjecia zmiany Statutu Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (60,05KB)

PDFUchwała nr 149 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (449,76KB)

PDFUchwała nr 148 w spr. przyjecia progr. opieki nad bezd. zwierzętami oraz zapob. bezd. zwierzat na ter. Gm. Tułowice w 2013 r..pdf (82,36KB)

PDFUchwała nr 147 uchylająca uchwałę nr XXXI-225-10 Rady Gminy Tułowice.pdf (92,26KB)

PDFUchwała nr 146 w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonania zad. Wl. Gm.w zakr. utrzymywania skladowisk odpadow i unieszkodliwiania odp. kom. oraz zawarc.pdf (53,91KB)

PDFUchwała nr 145 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na 2014r.pdf (55,33KB)

PDFUchwała nr 144 w sprawie zmian wieloletniej progrnozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (1,62MB)

PDFUchwała nr 143 w sprawie zmian budżetu gminy w 2013r.pdf (75,15KB)


PDFProtokół z XXIV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (98,48KB)


SESJA XXIII z dnia 31 stycznia 2013 r.

PDFUchwała nr 142 w sprawie przyjecia planu pracy Rady Gminy na 2013r.pdf (77,97KB)

PDFUchwała nr 141 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2013r.pdf (73,39KB)

PDFUchwała nr 140 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice.pdf (463,45KB)

PDFUchwała nr 139 zm. GPPiRPAiN na 2013 r..pdf (49,16KB)

PDFUchwała nr 138 w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Sz.P.wchodzacej w skład GZSZ..pdf (36,75KB)

PDFUchwała nr 137 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli na terenie Gminy Tułowice.pdf (37,18KB)

PDFUchwała nr 136 w sprawie zmiany WPF.pdf (67,65KB)

PDFUchwała nr 135 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2013r.pdf (79,96KB)


PDFProtokół z XXIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (87,27KB)


SESJA XXII z dnia 20 grudnia 2012 r.

PDFUchwała nr 134 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (283,42KB)

PDFUchwała nr 133 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (258,31KB)

PDFUchwała nr 132 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (90,77KB)

PDFUchwała nr 131 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.pdf (97,19KB)

PDFUchwała nr 130 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf (89,02KB)

PDFUchwała nr 129 zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12 Rady Gminy Tułowice z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (97,05KB)

PDFUchwała nr 128 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2013 rok.pdf (388,53KB)

PDFUchwała nr 127 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (57,78KB)

PDFUchwała nr 126 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2013 rok.pdf (1,01MB)

PDFUchwała nr 125 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (66,00KB)

PDFUchwała nr 124 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf (70,82KB)


PDFProtokół z XXII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (91,91KB)


SESJA XXI z dnia 29 listopada 2012 r.

PDFUchwała nr 123 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach projektu konkursowego w ramach partnerstwa pn. „Aktywni od zaraz. Staże i szkolenia specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego.pdf (68,52KB)

PDFUchwała nr 122 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tułowice.pdf (254,70KB)

PDFUchwała nr 121 w sprawie nadania nazwy ulicy w Tułowicach.pdf (502,42KB)

PDFUchwała nr 120 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (71,86KB)

PDFUchwała nr 119 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf (80,95KB)


PDFProtokół z XXI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (93,48KB)


SESJA XX z dnia 27 września 2012 r.


PDFUchwała Nr XX-118-12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (617,42KB)

PDFUchwała Nr XX-117-12 w sprawie podziału Gminy Tułowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (172,88KB)

PDFUchwała Nr XX-116-12 w sprawie podziału Gminy Tułowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (171,89KB)

PDFUchwała Nr XX-115-12 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2012r.pdf (68,27KB)


PDFProtokół z XX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (127,77KB)


SESJA XIX z dnia 27 września 2012 r.

PDFUchwała nr XIX-114-12 zmieniająca uchwałę Nr XIV/98/12.pdf (158,36KB)

PDFUchwała nr XIX-113-12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (159,44KB)

PDFUchwała Nr XIX-112-12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (71,29KB)

PDFUchwala Nr XIX-111-12 w sprawie zmian budzetu Gminy Tułowice na 2012 r..pdf (78,42KB)


PDFProtokół z XIX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (132,95KB)


SESJA XVIII z dnia 30 sierpnia 2012 r.

PDFUchwała Nr XVIII-110-2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu systemowego Liczymy na sukces dzieki indywidualizacji.pdf (75,95KB)


PDFProtokół z XVIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (184,36KB)


SESJA XVII z dnia 28 czerwca 2012 r.

PDFUchwała Nr XVII/109/12 zmieniająca uchwałę nr XI/79/2011.pdf (24,42KB)

PDFUchwała Nr XVII/108/12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (33,33KB)

PDFUchwała Nr XVII/107/12 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tułowice za 2011r..pdf (24,58KB)

PDFUchwała Nr XVII/106/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011r. samorządowej instytucji kultury - Tułowickiego Ośrodka Kultury.pdf (26,60KB)

PDFUchwała nr XVII/105/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tułowice za 2011r.pdf (24,45KB)


PDFProtokół z XVII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (166,32KB)


SESJA XVI z dnia 9 czerwca 2012 r.

PDFUchwała Nr XVI-104-12 w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy Tułowice.pdf (24,31KB)

PDFUchwała Nr XVI-103-12 w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Tułowice.pdf (15,59KB)


PDFProtokół z XVI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (59,99KB)


SESJA XV z dnia 31 maja 2012 r.

PDFUchwała Nr XV-102-12 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tułowice.pdf (66,74KB)

PDFUchwała Nr XV-101-12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Tułowice na 2012r.pdf (37,28KB)


PDFProtokół z XV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (92,45KB)


SESJA XIV z dnia 26 kwietnia 2012 r.

PDFUchwała Nr XIV-100-12 w sprawie przyjecia planu pracy Rady Gminy na 2012r.pdf (41,85KB)

PDFUchwała Nr XIV-99-12 w sprawie diet dla radnych RG Tułowice oraz soltysów.pdf (22,25KB)

PDFUchwała Nr XIV-98-12 w sprawie okr. szczeg. warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (70,70KB)

PDFUchwała Nr XIV-97-12 w sprawie zlecenia pracy z rodziną w Gminie Tułowice.pdf (23,06KB)

PDFUchwała Nr XIV-96-12 w sprawie zmian w Statucie OPS Tułoowice.pdf (17,48KB)

PDFUchwała Nr XIV-95-12 w sprawie zaciagniecia długoterminowego kredytu.pdf (29,66KB)

PDFUchwała Nr XIV-94-12 w prawie zmiany WPF na 2012r.pdf (32,81KB)

PDFUchwała Nr XIV-94-12 w prawie zmiany WPF na 2012r.pdf (32,81KB)

PDFUchwała nr XIV-93-12 w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.pdf (81,97KB)


PDFProtokół z XIV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (182,05KB)


SESJA XIII z dnia 29 marca 2012 r.

PDFUchwała Nr XIII-92-12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tułowice.pdf (17,03KB)

PDFUchwała Nr XIII-91-12 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy.pdf (25,28KB)

PDFUchwała Nr XIII-90-12 zmieniająca uchwałę Nr XIII-101-08 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2008 - 2012.pdf (64,64KB)

PDFUchwała Nr XIII-89-12 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tułowice.pdf (25,28KB)

PDFUchwała Nr XIII-88-12 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (31,63KB)

PDFUchwała Nr XIII-87-12 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf (58,95KB)

PDFUchwała Nr XIII-86-12 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (17,74KB)


SESJA XII z dnia 2 lutego 2012 r.

PDFUchwała Nr XII-85-12 w spr. odw. Przew. Kom. Społecznej.pdf (22,65KB)

PDFUchwała Nr XII-84-12 w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2012r.pdf (37,36KB)

PDFUchwała Nr XII-83-12 w spr. wyrażenia zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego.pdf (24,18KB)

PDFUchwała Nr XII-82-12 w spr. zmian w budżecie Gminy na 2012r.pdf (30,32KB)


PDFProtokół z XII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (91,05KB)


SESJA XI z dnia 29 grudnia 2011 r.

PDFUchwała nr XI-81-11 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.pdf (19,37KB)

PDFUchwała nr XI-80-11 zmien. uchwałę nr II-1-06 z 6-12-06 w spr. zasad otrzym. diet.pdf (18,20KB)

PDFUchwała nr XI-79-11w spr. Gmin. Progr. Profil. i Rozwiaz. Prob. Alkohol. i Narkot..pdf (25,53KB)

     PDFZałącznik nr 1 do uchwały RG Tułowice nr XI-79-11.pdf (89,13KB)

     PDFZałącznik nr 2 do uchwały RG Tułowice nr XI-79-11.pdf (59,79KB)

     PDFZałącznik nr 3 do uchwały RG Tułowice nr XI-79-11.pdf (35,66KB)

PDFUchwała nr XI-78-11 w spr. uchwalenia wieloletniej progn. finans. na 2012 r..pdf (55,84KB)

PDFUchwała nr XI-77-11 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2012 rok.pdf (173,83KB)

PDFUchwała nr XI-76-11 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (30,63KB)

PDFUchwała nr XI-75-11 w spr. zm. budżetu Gm. Tułowice na 2011r..pdf (35,17KB)

     PDFZałącznik nr 1 do uchwały RG Tułowice nr XI-75-11.pdf (23,45KB)


PDFProtokół z XI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (92,73KB)


SESJA X z dnia 29 listopada 2011 r.

PDFUchwała nr X-74-11 w sprawie odwolania radnego z funkcji Przewodniczacego Rady Gminy Tułowice.pdf (19,59KB)

PDFUchwała nr X-73-11 w sprawie programu - pożytek publiczny.pdf (34,32KB)

PDFUchwała nr X-72-11 zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (489,93KB)

PDFUchwała nr X-71-11 w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/91/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym.pdf (488,45KB)

PDFUchwała nr X-70-11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (505,78KB)

PDFUchwała nr X-69-11 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.pdf (488,80KB)

PDFUchwała nr X-68-11 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączników do deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości.pdf (491,10KB)

PDFZałącznik nr 1 - Wzór DN-1.pdf (60,22KB)

PDFZalacznik nr 2 - Wzór IN-1.pdf (51,58KB)

PDFZalacznik nr 3 - Wzór ZN-1/A.pdf (34,03KB)

PDFZalacznik nr 4 - Wzór ZN-1/B.pdf (53,72KB)

PDFUchwała nr X-67-11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf (491,07KB)


PDFProtokół z X Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (152,31KB)


SESJA IX z dnia 27 października 2011 r.

PDFUchwała Nr IX-64-11 z dnia 27-10-11 w spr. sprzeciwu dot. budowy biogazowni w Tułowicach.pdf (25,42KB)

PDFUchwała Nr IX-63-11 z dnia 27-10-11 w spr. uchylenia uchwały Nr VII-47-11 RG Tułowice.pdf (16,48KB)

PDFUchwała Nr IX-62-11 z dnia 27.10.11 w spr. przyst. do sporzadzenia miejsc. planu zagosp. przestrz..pdf (237,88KB)

PDFUchwała Nr IX-61-11 z dnia 27-10-11 w spr. zmiany wieloletniej progmnozy finansowej.pdf (31,20KB)

PDFUchwała Nr IX-60-11 z dnia 27-10-11 w spr. zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2011.pdf (80,16KB)

PDFUchwała Nr IX-59-11 z dnia 27-10-11 w spr. nadania członkom zespołu Szumiacy Bór tytułu zasłużony.pdf (15,85KB)


PDFProtokół z IX Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (182,55KB)


SESJA VIII z dnia 1 września 2011 r.

PDFUchwała Nr VIII-58-11 z dnia 01-09-11 w sprawie przyjecia zmiany Statutu Zwiazku Gmin Śląska Opolskiego.pdf (29,12KB)

PDFUchwała Nr VIII-57-11 z dnia 01.09.11 w sprawie przys. do sporz. zm. MPZP.pdf (369,10KB)

PDFUchwała Nr VIII-56-11 z dnia 01-09.11 zmieniająca uchwałę Nr VII-45-11.pdf (65,25KB)

PDFUchwała Nr VIII-54-11 z dnia 01-09-11 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (18,39KB)

PDFUchwała Nr VIII-53-11 z dnia 01-09-11 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (16,75KB)

PDFUchwała Nr VIII-52-11 z dnia 01-09-11 w sprawie zmian budzetu na 2011r..pdf (39,32KB)


PDFProtokół z VIII Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (281,25KB)


SESJA VII z dnia 30 czerwca 2011 r.

PDFUchwała Nr VII-51-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. opinii dot. przekszt. SP ZOZ w Głuchołazach.pdf (127,23KB)

PDFUchwała Nr VII-50-11 RG Tułowice z 30-06-11 zmien. Uchw. XVI-123-08 z 28-08-2008.pdf (167,99KB)

PDFUchwała Nr VII-49-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. uchwalenia Statutu OPS w Tułowicach.pdf (184,06KB)

PDFUchwała Nr VII-48-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr.przyst. do sporz. zmiany planu zagosp. przestrz. gminy.pdf (127,70KB)

PDFUchwała Nr VII-47-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. uchw. Reg. utrzym. czyst. i porz. w Gminie Tułowice.pdf (518,73KB)

PDFUchwała Nr VII-46-11 RG Tułowice z 30-06-11 zmien. uchwałę nr III-15-10 w spr.GPPiRPA i N na 2010 r..pdf (257,97KB)

PDFUchwała Nr VII-45-11 RG Tułowice z 30-06-11 zm. uchwałę Nr XXII1-58-09 RGT.pdf (492,84KB)

PDFUchwała Nr VII-44-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. zmian budż. na 2011.pdf (147,95KB)

PDFUchwała Nr VII-43-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. udziel. absolut. Wójtowi Gminy Tułowice za 2010r.pdf (127,44KB)

PDFUchwała Nr VII-42-11 RG TUłowice z 30-06-11 w spr. zatw. sp-raw. finans. za 2010 r. TOK.pdf (73,46KB)

PDFUchwała Nr VII-41-11 RG Tułowice z 30-06-11 w spr. zatwierdzenie sprawozdań finans. zaq 2010 r..pdf (124,59KB)


SESJA VI z dnia 26 maja 2011 r.

PDFProtokół z VI Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (293,63KB)

PDFUchwała Nr VI-40-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. opinii dot. przeksztalcenia ZOZ w Białej pol. na likw.MLD.pdf (128,10KB)

PDFUchwała Nr VI-39-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zaciąg. długoterm. kredytu.pdf (130,05KB)

PDFUchwała Nr VI-38-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. udzielenia pomocy fin. Powiat. Opol. na dofin. zadania.pdf (131,37KB)

PDFUchwała Nr VI-37-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zmiany budżetu Gminy Tułowice na 2011r.pdf (172,88KB)

PDFUchwała Nr VI-36-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. wieloletniej prognozy finansowej.pdf (138,10KB)

PDFUchwała Nr VI-34-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchom. grunt.pdf (120,92KB)

PDFUchwała Nr VI-33-11 RG Tułowice z 26-05-11 zm. uchw. w spr. zasad nabyw., zbyw. i obc. nieruchomości.pdf (74,70KB)

PDFUchwała Nr VI-32-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zm. miejsc. PZP we wsi Tułowice.pdf (3,67MB)

PDFUchwała Nr VI-31-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zm. miejsc. PZP we wsi Tułowice obejm. teren przemysłu.pdf (2,23MB)

PDFUchwała Nr VI-30-11 RG Tułowice z 26-05-11 w spr. zmiany zasad udzielania i rozm. zniżek nauczyc..pdf (134,02KB)


SESJA V z dnia 23 marca 2011 r.

PDFProtokół z V Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (200,08KB)

PDFUchwała Nr V-29-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. wyrazenia zgody na wydzierzawienie nieruchom. grunt.pdf (122,12KB)

PDFUchwała Nr V-28-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. ustalenia górnych stawek opłat za odbier. odpadów komun.pdf (128,99KB)

PDFUchwała Nr V-27-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. opłat za swiadczenia w Przedszkolu.pdf (83,34KB)

PDFUchwała Nr V-26-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. zmian budżetu gminy Tułowice na 2011r.pdf (179,50KB)

PDFUchwała Nr V-25-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tułowice.pdf (142,44KB)

PDFUchwała Nr V-24-11 RG Tułowice z 23-03-11 zmien. uchw. Nr XVII-128-08z 9-11-08 w spr. inkasa podatków.pdf (136,96KB)

PDFUchwała Nr V-23-11 RG Tułowice z 23-03-11 w spr. wyr. zgody na wyodr. fund. sołeckiego w 2012r.pdf (129,82KB)


SESJA IV z dnia 10 lutego 2011 r.

PDFProtokół z IV Sesji Rady Gminy Tułowice.pdf (157,33KB)

PDFUchwała Nr IV-22-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2011r.pdf (161,26KB)

PDFUchwała Nr IV-21-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. trybu i spos. powoł. i odwoł. czł. zespołu interdyscyp.pdf (186,84KB)

PDFUchwała Nr IV-20-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. wyrażenia zgody na wydzier. nieruch. gruntowych.pdf (122,83KB)

PDFUchwała Nr IV-19-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. zamiany nieruchomości.pdf (129,47KB)

PDFUchwała Nr IV-18-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. określenia wysokości stawek w pod. od nieruch. na 2011r.pdf (133,89KB)

PDFUchwała Nr IV-17-11 RG Tułowice z 10-02-11 w spr. wzoru deklar. na pod. od nier. i inform. w spr. pod. od nier.pdf (134,47KB)


SESJA III z dnia 30 grudnia 2010 r.

PDFUchwała Nr III-16-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2010 rok .pdf (1,05MB)

PDFUchwała Nr III-15-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 rok.pdf (1,33MB)

PDFUchwała Nr III-14-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2011 rok.pdf (2,00MB)

PDFUchwała Nr III-13-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (562,07KB)

PDFUchwała Nr III-12-10 RG Tułowice z 30-12-2010 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.pdf (845,44KB)

PDFUchwała Nr III-11-10 RG Tułowice z 30-12-10 w sprawie zmiany formy działania zakładu budżetowego i uchwalenia statutu samorządowego zakładu budżetowego.pdf (127,93KB)


SESJA II z dnia 13 grudnia 2010 r.

PDFUchwała Nr II-10-10 RG Tułowice z 13.12.10 zmieniająca uchwałę Nr XXIII-153-04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30-12-2004.pdf (65,85KB)

PDFUchwała Nr-II-9-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (201,01KB)

PDFUchwała Nr II-8-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej.pdf (199,98KB)

PDFUchwała Nr II-7-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.pdf (196,52KB)

PDFUchwała Nr II-6-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf (202,85KB)

PDFUchwała Nr II-5-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Społecznej.pdf (206,19KB)

PDFUchwała Nr II-4-10 RG Tułowice z 13.12.10 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Gospodarczo-Budżetowej.pdf (201,41KB)


SESJA I z dnia 1 grudnia 2010 r.

PDFUchwała Nr I-3-10 RG Tułowice z 01.12.10 w sprawie powołania stałych komisji Rady.pdf (7,44KB)

PDFUchwała Nr I-2-10 RG Tułowice z 01.12.10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego RG Tułowice.pdf (5,53KB)

PDFUchwała Nr I-1-10 RG Tułowice z 01.12.10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice.pdf (5,91KB)