Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko podinspektora ds. Zamówień Publicznych


Burmistrz Tułowic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze
 podinspektora do spraw zamówień publicznych

w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice


 1. nazwa i adres jednostki:

      Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.

 1. określenie stanowiska pracy:    
  1. podinspektor do spraw zamówień publicznych
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat.

1.  Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 r., poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe:
 1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 2. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
 1. umiejętności zawodowe:
 1. znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- instrukcji kancelaryjnej,

  b) umiejętność obsługi komputera,

  c) prawo jazdy kat. B.

  d) staż pracy w sektorze finansów publicznych będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych przewidzianych do realizacji  przez Gminę, publikacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w ciągu 12  miesięcy zamówieniach o znacznej wartości lub planowanych umowach ramowych przewidujących udzielanie takich zamówień. 

      2)  Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dostawy, usługi w trybach przewidzianych w ustawie prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej, Banku Światowego itp., a w szczególności:

           - przygotowanie dokumentów celem ogłaszania przetargów,

           - ogłaszanie przetargów,

           - sporządzanie specyfikacji warunków zamówienia,

           - udzielanie oferentom wyjaśnień dotyczących zapisów w specyfikacji, dokumentacji technicznej, kosztorysach ofertowych itp.,

           - udział w pracach Komisji Przetargowej oraz merytoryczna obsługa tych Komisji,

           - sporządzanie protokołów postępowania o zamówienie publiczne.

       3) Dokonywanie zamówień z wolnej ręki, zlecanych przez Burmistrza, Sekretarza.

       4) Prowadzenie rejestru postępowań udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień  publicznych;

       5) Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

6)  Koordynacja udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim.

7)  Nadzór nad postępowaniem prowadzonym przez inne stanowiska organizacyjne Urzędu w zakresie udzielania zamówień publicznych,

8) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów, w tym występowanie w wnioskiem do Referatu Księgowości.

9) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

     10) Wykonywanie innych czynności zmierzających do wyłonienia wykonawcy – dostawcy wynikające z ustawy Prawo zamówień  publicznych.

     11) Sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych.

     12) Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorców postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się.

     13)  Rozliczanie dotacji z pożytku publicznego.

4. Warunki pracy na stanowisku:

      1) praca na pełny etat;

2) praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy;

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania w Urzędzie Gminy w Tułowicach;

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Dodatkowe informacje:

informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. kwiecień 2021 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282);
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. dokumenty  należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  oraz dopiskiem „nabór na kandydata na stanowisko podinspektora do spraw zamówień publicznych”  w terminie  do  28 lipca 2021 r. do godz. 15:00;
 2. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dodatkowe informacje:
  1. dokumenty: list motywacyjny, cv powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282);
  2. wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną;
  3. w życiorysie (cv) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
  4. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Tułowicach oraz na tablicy informacyjnej urzędu;
  5. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl


PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf