Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko podinspektora ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony środowiska


Burmistrz Tułowic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

 podinspektora do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska

w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice


 1. nazwa i adres jednostki:

      Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice.

 1. określenie stanowiska pracy:    
  1. podinspektor do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
  2. wymiar czasu pracy: pełny etat.

1.  Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019 r., poz. 1282),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe o kierunku: ochrona środowiska, administracja, zarządzanie, prawo, ekonomia,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. predyspozycje osobowościowe:
 1. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 2. dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność.
 1. umiejętności zawodowe:

a) znajomość przepisów:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody,

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – o ochronie zwierząt,

- ustawy z dnia 3 października 2008 r – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie,

- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,

- ustawy z dnia 28 września 1991 r. – o lasach,

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.– w sprawie:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- instrukcji kancelaryjnej,

  b) umiejętność obsługi komputera,

  c) prawo jazdy kat. B.

  d) staż pracy w sektorze finansów publicznych będzie dodatkowym atutem.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

    prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, leśnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących:

 1. łowiectwa,
 2. wyłapywania bezdomnych psów,
 3. ochrony i kształtowania środowiska w tym:
 1. zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
 2. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 3. gospodarki wodnej,
 4. ochrony powietrza atmosferycznego,
 5. prowadzenie postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
 6. szacowania szkód w uprawach spowodowanych klęskami żywiołowymi.

4. Warunki pracy na stanowisku:

      1) praca na pełny etat;

2) praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy;

3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 936 z późn. zm.) oraz Regulaminem wynagradzania;

4) wynagrodzenie wypłacane w rozliczeniu miesięcznym;

5) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Dodatkowe informacje:

informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. kwiecień 2021 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys - uwzględniający szczegółowy przebieg pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. kserokopie świadectw pracy, bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia, posiadane dodatkowe uprawnienia;
 6. pisemne oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. pisemne oświadczenie  o  niekaralności prawomocnym  wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 8. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282);
 9. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. dokumenty  należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w zaklejonych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata  oraz dopiskiem „nabór na kandydata na stanowisko podinspektora do spraw rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska”  w terminie  do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15:00;
 2. dokumenty, które wpłyną do urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje:

 1. dokumenty: list motywacyjny, cv powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz z ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282);
 2. wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną;
 3. w życiorysie (cv) należy podać numer telefonu lub adres e-mailowy w celu umożliwienia powiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Tułowicach oraz na tablicy informacyjnej urzędu;
 5. Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.tulowice.pl


PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf


PDFUnieważnienie naboru.pdf