Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku


Wójt Gminy Tułowice

 

zawiadamia, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2013 r., poz. 1399)  właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiącej jego własność poprzez:

  1. wyposażenie  nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemnik na odpady) oraz utrzymywanie tych urządzeń
    w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

      2)  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

  1. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  zgodnie
    z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z  przepisami ustawy.
  2. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości .
  3. realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy.

Ponadto informuje się, że w świetle obowiązujących przepisów   właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości na terenie swojej nieruchomości.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 

Właścicielem chodnika jest również : współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie albo w użytkowaniu, których powinnością jest oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Nie wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku  stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 i 2a cytowanej wyżej  ustawy.

Ponadto w  przypadku nie uprzątnięcia chodnika właściciele nieruchomości biorą na siebie ryzyko ponoszenia kosztów ewentualnych odszkodowań dla przechodniów, którzy ulegli wypadkom wskutek nie odśnieżenia lub oblodzenia chodnika.

 

Wójt Gminy Tułowice
Wiesław Plewa