Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko podinspektora ds. obsługi rozliczeń i gospodarki odpadami komunalnymi


Burmistrz Tułowic ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora do spraw obsługi rozliczeń i gospodarki odpadami komunalnymi

w Urzędzie Miejskim w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miejski w Tułowicach

2. Określenie stanowiska: Podinspektor do spraw obsługi rozliczeń i gospodarki odpadami komunalnymi

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

   Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. kwalifikacje zawodowe:
  a) wykształcenie: minimum wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
  b) doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy minimum 3-lata,
  c) obsługa komputera: biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 6. predyspozycje osobowościowe: sumienność, systematyczność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista.

   Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe – praca o charakterze administracyjno-biurowym w administracji publicznej;
 2. znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych oraz ustaw:
  - kodeksu postępowania administracyjnego,
  - o samorządzie gminnym,
  - o pracownikach samorządowych,
  - o finansach publicznych,
  - o rachunkowości,
  - o ochronie danych osobowych,
  - o dostępie do informacji publicznej;
 3. umiejętność: pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych, sprawnej organizacji pracy.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 1. prowadzenie ewidencji z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. windykacje należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. opracowywanie załączników do sprawozdań i analiz,
 4. obsługa płatności masowych.

2. Obsługa kasy Urzędu 2 razy w tygodniu ( poniedziałek od godz. 10:00 do 15:00, piątek od godz. 9:00 do 13:00)

 1. praca przy komputerze z wykorzystaniem oprogramowania do obsługi kasy,
 2. obsługa terminala płatniczego,
 3. przyjmowanie wpłat,
 4. wypisywanie czeków rozrachunkowych i gotówkowych oraz podejmowanie gotówki do kasy,
 5. odprowadzanie do Banku gotówki,
 6. bieżące sporządzanie Raportów Kasowych,
 7. składanie zapotrzebowania na książeczki czeków gotówkowych i rozrachunkowychw Banku prowadzącym rachunki bankowe Gminy Tułowice,
 8. prowadzenie bieżącej ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 9. obsługa bankowości elektronicznej.

3. Ewidencja środków trwałych.

 1. sporządzanie dokumentów OT, PT, LT,
 2. sporządzanie sprawozdań środków trwałych,
 3. uzgadnianie stanów z ewidencją finansowo-księgową.

5. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę na czas określony – 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym), z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu,
 3. praca w siedzibie Urzędu,
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
 5. bezpośredni kontakt z klientami.

6. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Tułowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze Podinspektora do spraw obsługi rozliczeń i gospodarki odpadami komunalnymi” osobiście w sekretariacie Urzędu ( pokój nr 18 ) lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Tułowicach, ul. Szkolna 1 B, 49-130 Tułowice (decyduje data wpływu do Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 stycznia 2022 r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie, pisemnie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym terminie bez podania przyczyny.


PDFInformacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.pdf (49,85KB)


PDFKwestionariusz osobowy.pdf (49,92KB)


PDFOświadczenie o niekaralności.pdf (33,32KB)


PDFOświadczenie o zdolności do czynności prawnych.pdf (28,96KB)


PDFZgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf (64,01KB)


PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (157,04KB)